Ekonomikas ministrija katru gadu kopš 2019.gada organizē bezmaksas apmācību seminārus būvspeciālistiem ar ārvalstu lektoru piedalīšanos, lai rastu iespēju būvspeciālistiem: arhitektiem, projektētājiem, kā arī būvniecības procesu dalībniekiem iepazīties ar citu Eiropas valstu labāko praksi un jaunākajiem sasniegumiem būvniecības nozarē, vienlaikus ceļot savu profesionālo kvalifikāciju.  Apmācību semināros tiek apgūtas jaunas zināšanas, pētīta citu valstu pieredze, rasts ieskats inovācijās un jaunākajās tehnoloģijās būvniecības nozarē.

Apmācību semināri notiek angļu valodā, bet lai ar apmācību semināru saturu varētu iepazīties plašāks loks interesentu, tie tiek ierakstīti videoierakstos un sinhroni tulkoti.

Apmācību semināru ieraksti ir pieejami Būvniecības informācijas sistēmā: https://bis.gov.lv/noderigi/projektesana , kur sniegts arī īss apraksts par semināru saturu un lektoriem.

Apmācību semināru dalībnieki tos ir augstu novērtējuši, norādot, ka iegūtās zināšanas tiks pielietotas profesionālajā darbībā. Semināru dalībnieki saņem Apliecinājumu par apmācību semināra noklausīšanos, kas var tikt iesniegts būvspeciālistu kompetences pārbaudes iestādēs, kā būvspeciālistu kompetences paaugstinošs pasākums kredītpunktu iegūšanai.

2022.gadā organizētie semināri ar ārvalstu lektoru piedalīšanos:

 • “ENERGOEFEKTIVITĀTES PAAUGSTINĀŠANA ĒKĀS, LAI TĀS ATBILSTU NULLES EMISIJU ĒKĀM” (IMPROVING ENERGY PERFORMANCE TO BE READY FOR ZERO-EMISSION BUILDINGS) (10.11.2022.).

Semināru vadīja Eiropā atzīti energoefektivitātes eksperti – profesors, Dr.sc.ing. Jareks Kurnitski un Dr.sc.ing. Raimo Simsons no Igaunijas.

Dainis Ģēģers, Latvijas un Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienības valdes loceklis, vērtējot semināra tēmas aktualitāti un piesaistītos ekspertus, atzīst, ka: “Ēku energoefektivitātes joma ir izveidojusies par komplicētu zinātnes nozari, kas aptver plašu spektru faktoru ar praktisku pielietojumu. Tikai profesionāli pieejot visās projektu attīstīšanas stadijās – projektēšana, būvniecība, ekspluatācija, mēs varam sasniegt to, lai mūsu ēkas būtu ar zemu enerģijas patēriņu un atbilstu nulles emisiju ēkām.”

 • “DZIĻO PAMATU IZBŪVE UN BŪVBEDRES BLĪVAS APBŪVES APSTĀKĻOS” ( CONSRUCTION OF DEEP FOUNDATIONS AND EXCAVATIONS IN DENSELY BUILT ENVIRONMENTS) (03.11.2022.)

 Semināru vadīja eksperti – profesors, Dr.sc.ing. Mihals Topoļņickis, Dr.sc.ing. Gržegoržs Soltis, Mg.sc.ing. Daniels Dimeks no Polijas un Dr.sc.ing. Klemens Kumerers no Austrijas.

 • “INŽENIERKONSULTANTU PAKALPOJUMU IEPIRKUMU ORGANIZĒŠANA UN FIDIC LĪGUMI”

Semināru vadīja Nīderlandes nozares eksperti - inženierkonsultanti J.Konings (Jaap de Koning) un R.Rijnens (Rob Rijnen). (25.10.2022.)

 • “KONSTRUKCIJU UGUNSAIZSARDZĪBAS RISINĀJUMU PROJEKTĒŠANA BŪVKONSTRUKCIJU PROJEKTĒTĀJIEM” (DESIGN OF STRUCTURAL FIRE PROTECTION SOLUTIONS FOR STRUCTURAL DESIGNERS)(20.10.2022.)

Semināru vadīja Eiropā atzīti eksperti – profesors Dr.sc.ing. Žans Marks Fransens no Beļģijas un Dr.sc.ing. Mariona Čārliere no Luksemburgas.

2021.gadā organizētie semināri ar ārvalstu lektoru piedalīšanos:

 • “KOKA KONSTRUKCIJU UGUNSDROŠĪBA” (“FIRE DESIGN OF TIMBER STRUCTURES”) (26.10.2021)

Semināru vadīja Eiropā atzīts eksperts koka konstrukciju ugunsdrošības jautājumos Dr.sc.ing. Maikls Klippel (Michael Klippel) no Šveices. Semināra mērķis bija iepazīstināt projektētājus ar Eiropas labo praksi un ugunsaizsardzības risinājumiem zema, vidēja augstuma un daudzstāvu koka apbūvē.

 • MODERNĀS KOKA KONSTRUKCIJAS (MODERN TIMBER STRUCTURES) (19.10.2021.)

Semināru vadīja koka būvkonstrukciju eksperti no  Lielbritānijas Dr.sc.ing. Endrjū Lorens (Andrew Lawrence) un Mg.ing. Aišens Ebeisekera (Ishan Abeysekera).

2020.gadā organizētie semināri ar ārvalstu lektoru piedalīšanos:

 • “LABA PRAKSE ATBALSTSIENU PROJEKTĒŠANĀ” (GOOD PRACTICE IN RETAINING WALL DESIGN) (28.10.2020).

Semināru vadīja Dr.sc.ing. Endrjū Bonds (Andrew Bond), kurš ir sertificēts būvkonstruktors un ģeotehniskās izpētes eksperts no Apvienotās Karalistes.

 • “LABA PRAKSE APRĒĶINOS AR GALĪGO ELEMENTU METODI” (GOOD PRACTICE IN FINITE ELEMENT ANALYSIS) (05.10.2020.)

Semināru vadīja Dr.sc.ing. Pīters Debnijs (Peter Debney) no Lielbritānijas, kurš ir sertificēts būvkonstruktors un skaitļošanas inženieris ar vairāk kā 30 gadu pieredzi būvkonstrukciju projektēšanā un datu analīzē, tai skaitā BIM vidē. Specializējies inženiertehnisko aplikāciju un datoraprēķinu programmatūru izstrādē.

2019.gadā organizētie semināri ar ārvalstu lektoru piedalīšanos:

 • “LABA PRAKSE BŪVKONSTRUKCIJU PROJEKTĒŠANĀ” (GOOD PRACTICE IN STRUCTURAL DESIGN) (01.11.2019.) 

Semināru vadīja Dr.sc.ing. Massimo Penaza no Itālijas – sertificēts eksperts ar 7 gadu pieredzi būvkonstrukciju projektēšanā un ekspertīžu veikšanā dažādās valstīs Eiropā, t.sk. Itālijā, Austrijā, Vācijā, Serbijā un Melnkalnē, kā arī Indijā un Kolumbijā.

 • “DZELZSBETONA KONSTRUKCIJU APRĒĶINI” (REINFORCED CONCRETE STRUCTURE CALCULATIONS) (15.11.2019.)

Semināru vadīja Dr.sc.ing. Jurgens Einpauls (Jürgen Einpaul) no Igaunijas. J.Einpaulam ir strādājis būvniecības pētniecības nozarē Šveices Federālajā tehnoloģijas institūtā Lozannā kā doktora asistents. J.Einpauls ir piedalījies dažādu liela mēroga eksperimentu plānošanā un veikšanā. 2016.gadā Šveicē ieguvis būvniecības inženiera doktora grādu.

 • “KOMBINĒTO PĀĻU UN SEKLO PAMATU ĢEOTEHNISKIE APRĒĶINI” (COMBINED PILE RAFT FOUNDATION GEOTECHNICAL CALCULATIONS) (05.12.2019.)

Semināru vadīja profesors Dr.sc.ing. Rolfs Katcenbahs (Rolf Katzenbach) no Vācijas. Profesors Dr.sc.ing. R.Katcenbahs ir iesaistīts daudzos starptautiskos inženiertehniskos projektos saistībā ar būvju drošību un lietošanu, īpaši debesskrāpjiem, tiltiem, tuneļiem. ir pasaulē atzīts speciālists augsnes un iežu mehānikas, ģeotehnisko sistēmu, slīpuma stabilitātes un pazemes konstrukciju (tai skaitā, dzelzceļš un metro tuneļi) jautājumos. Viņa vadībā nozīmīgos projektos visā pasaulē tiek veikta kombinētu pāļu plātnes pamatu (Combined Pile-Raft Foundation (CPRF)) tehnoloģijas veiksmīga pielietošana.

Citi Ekonomikas ministrijas organizētie semināri un labās prakses apkopojumi Latvijā

 • Seminārs “VIDES PIEEJAMĪBAS LABĀS PRAKSES VEICINĀŠANA” (15.06.2022.)

Lektori:
Jurģis Briedis - apvienības “Apeirons” vides pieejamības eksperts;
Elīna Rožulapa - Latvijas Arhitektu savienības Sertificēšanas centra vadītāja.

Vides pieejamība ir pamats, lai cilvēks ar funkcionāliem traucējumiem spētu iekļauties sabiedrībā. Vides pieejamība ir, kad būvju dizains spēj kompensēt cilvēka sensoros - redzes un dzirdes, kustību un kognitīvos jeb domāšanas traucējumus, kā arī ierobežotās mobilitātes iespējas, piemēram, stumjot bērnu ratus vai nesot smagas somas. Eiropas Savienība ir iestrādājusi nosacījumus, ka apgūstot ES finansējumu ir jāievēro vides pieejamības dimensija. Sevišķi tas attiecās uz dažādiem būvniecības objektiem. Latvijā problēma ir izpratnes un zināšanu trūkums, kas traucē nodrošināt jēgpilnus un funkcionālus risinājumus būvniecībā. Nepietiek ar normatīvu formālu īstenošanu. Ir svarīgi atbildīgajiem speciālistiem atbildēt uz jautājumu “Kā cilvēks šajā vidē jutīsies?”, “Vai vide būs droša, viegli uztverama? Kā to īstenot seminārā atklāja lektori. Semināru klātienē un tiešsaistē noskatījās 427 dalībnieki (arhitekti, būvspeciālisti, pašvaldību pārstāvji u.c. ieinteresētās personas).

 • Ieteikumi izglītības iestāžu ventilācijas un apkures sistēmu būvniecībai vai pārbūvei
1

Ekonomikas ministrija sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju, Veselības ministriju un biedrību “Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība” izstrādājusi ieteikumus projektēšanas uzdevumā iekļaujamām kompleksām prasībām ventilācijas un apkures sistēmām, ņemot vērā visu inženiersistēmu savstarpējo mijiedarbību un sasaisti.

Kā zināms, 2020. gada 22. decembra Ministru kabineta sēdē Ekonomikas ministrija iepazīstināja ar priekšlikumiem gaisa kvalitātes uzlabošanai izglītības iestādēs ar mērķi mazināt Covid-19 inficēšanās risku. Ministru kabinets apstiprināja rīcības plānu, kas ietver kompleksus pasākumus, un kuri ir vērsti gan uz īstermiņa problēmu risinājumiem, gan ilgtermiņa ventilācijas sistēmu uzlabojumu izglītības iestādēs. Kā viens no rīcības plānā iekļautajiem pasākumiem bija uzdevums Ekonomikas ministrijai sadarbībā ar Izglītības un zinātnes ministriju un Veselības ministriju izstrādāt ieteikumus projektēšanas uzdevumā iekļaujamām kompleksām prasībām ventilācijas un apkures sistēmām, ņemot vērā visu inženiersistēmu savstarpējo mijiedarbību un sasaisti.

Projektējot jaunas ēkas, projektētāji par pamatu ņem būvniecības ierosinātāja (pasūtītāja) projektēšanas uzdevumā norādītās prasības attiecībā uz gaisa kvalitātes rādītājiem. Līdz ar to liela nozīme ir būvniecības ierosinātāja kompetencei un spējai korekti formulēt projektēšanas uzdevumu.

Ekonomikas ministrija aicina būvniecības ierosinātājus iepazīties ar ieteikumiem un izmantot tos savos projektos, nosakot projektēšanas uzdevumā iekļaujamās kompleksās prasības ventilācijas un apkures sistēmām izglītības iestāžu ēkās jaunas būvniecības vai pārbūves (ja tehniski iespējams) gadījumā.

Ieteikumi projektēšanas uzdevumā iekļaujamām kompleksām prasībām ventilācijas un apkures sistēmām publicētas Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē. Detalizēti ar pērn decembrī Ministru kabinetā izskatīto Informatīvo ziņojumu “Par priekšlikumiem gaisa kvalitātes uzlabošanai izglītības iestādēs ar mērķi mazināt COVID-19 inficēšanas risku” un apstiprināto rīcības plānu var iepazīties Ministru kabineta tīmekļa vietnē.

Avots: https://www.em.gov.lv/lv/jaunums/izstradati-ieteikumi-izglitibas-iestazu-ventilacijas-un-apkures-sistemu-buvniecibai-vai-parbuvei

 • LBN 201-15 un LBN 231-15 ugunsdrošības prasību pielietošana būvniecības praksē (25.11.2020.)

 

123

Lai vērstu būvspeciālistu uzmanību uz biežāk pieļautajām kļūdām un domstarpībām attiecībā uz ugunsdrošības prasību ievērošanu gan projektēšanā, gan būvniecībā, ir sagatavots skaidrojums par atsevišķu LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība” un LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija" noteikto ugunsdrošības prasību pielietošanu.
SKAIDROJUMI PAR UGUNSDROŠĪBAS PRASĪBĀM

Ekonomikas ministrija sadarbībā ar SIA “Latvijas standarts” un Rīgas Tehniskās universitātes Būvniecības digitalizācijas centru nodrošina būvniecības speciālistiem bezmaksas apmācību seminārus ievada līmenī par Būvju informācijas modelēšanu (BIM)

 • BIM modelēšana arhitektūras projektēšanā;
 • BIM modelēšana būvkonstrukciju projektēšanā;
 • BIM modelēšana AVK, UK projektēšanā;
 • BIM modelēšana EL, ESS projektēšanā;
 • BIM būvniecības procesa plānošanā un uzraudzībā;
 • BIM koordinēšana;
 • Efektīva BIM projektu vadība;
 • BIM praktiskā ieviešana uzņēmumā un labākā prakse;
 • 3D tehnoloģiju praktiskais pielietojums BIM modeļa izveidē un būvniecības procesu kontrolē;
 • 3D BIM modeļu integrēšana būvtehnoloģijās;
 • Komunikācija BIM projektos;
 • BIM infrastruktūras projektos.

Vairāk informācijas un mācību materiāli pieejami saitēs:

https://bdc.rtu.lv/pieteiksanas-kursiem/

https://www.lvs.lv/page?slug=bim-apmacibas

Vebinārs par tipveida līgumiem