Eiropas Digitālā desmitgade

Eiropas Digitālā desmitgade ir visaptverošs satvars, kas virzīs visas ar digitālo jomu saistītās darbības līdz 2030. gadam. Digitālās desmitgades mērķis ir nodrošināt visus tehnoloģiju un inovācijas darba aspektus cilvēku labā.

Digitālās desmitgades politikas programmā ir noteikti digitālie mērķi nākamajai desmitgadei skaidru, konkrētu mērķu veidā. Galvenos mērķus var apkopot 4 punktos:

  • digitāli kvalificēti iedzīvotāji un augsti kvalificēti digitālās jomas speciālisti;
  • droša un ilgtspējīga digitālā infrastruktūra;
  • uzņēmumu digitālā pārveide;
  • sabiedrisko pakalpojumu digitalizācija.

Ekonomikas ministrijas pārziņā ir sešas no četrpadsmit noteiktajām digitālā desmitgades ceļveža jomām:

  1. mākoņdatošana;
  2. lielie dati;
  3. mākslīgais intelekts;
  4. MVU ar vismaz pamata digitālās intensitātes līmeni;
  5. vienradži;
  6. pusvadītāji.

Šo rādītāju sasniegšanā loma ir arī citām nozaru ministrijām, kā, piemēram, Vides un reģionālās attīstības ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Satiksmes ministrijai un Veselības ministrijai.

Lai sasniegtu digitālās desmitgades politikas programmas mērķus, uzņēmējiem ir iespēja pieteikties atbalstam: Digitālo inovāciju centru un reģionālo kontaktpunktu izveidei, procesu digitalizācijai komercdarbībā, jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai komercdarbībā, jaunu produktu attīstībai un internacionalizācijai, finanšu instrumenti komersantu digitālās transformācijas veicināšanai.

Izaugsme ar Google

Ņemot vērā starptautisko kompāniju nozīmi inovācijas ekosistēmā, 2022. gada 13. aprīlī tehnoloģiju uzņēmums Google, Ekonomikas ministrijas un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras pārstāvji parakstīja sadarbības memorandu. Tā ietvaros tika uzsākta bezmaksas apmācību programma “Izaugsme ar Google”, ar nolūku paplašināt uzņēmumu darbinieku zināšanas un prasmes tādās jomās kā e-komercija, eksports, digitālais mārketings un tehnoloģiju integrācija uzņēmējdarbībā.

Administratīvā sloga mazināšana

Ekonomikas ministrija nodrošina pastāvīgu dialogu ar uzņēmējiem par jaunākajām tehnoloģijām un digitālās ekonomikas tendencēm, lai novērtētu publiskos ieguldījumus digitālās transformācijas risinājumos, kas ietver biznesa procesu pārveidi ar jaunākajām tehnoloģiskajām iespējām, tostarp - publiskajā sektorā, administratīvā sloga mazināšanai, procesu vienkāršošanai un automatizēšanai.