EM

ALTUM: www.altum.lv

 

 

EM

ALTUM: www.altum.lv

 

KEM

EKII: www.ekii.lv

 

 

varam

CFLA: www.cfla.gov.lv

Atbalsta programmas nosacījumi

2022. gada 20. jūlijā noteikumi Nr. 460

“Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.1.i. investīcijas "Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu" īstenošanas noteikumi” 

 2021. gada 9. jūlija noteikumi Nr.481 noteikumi

“Atbalsta programmas nosacījumi būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās un to teritoriju labiekārtošanai” 

Ministru kabineta 2022. gada 1. marta noteikumi Nr. 150 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" nolikums" ar 2023. gada 13. jūnija grozījumiem

Eiropas Savienības kohēzijas politikas programmas 2021.–2027.gadam 2.2.3. specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot dabas aizsardzību un bioloģisko daudzveidību, "zaļo" infrastruktūru, it īpaši pilsētvidē, un samazināt piesārņojumu" 2.2.3.6. pasākuma "Gaisa piesārņojumu mazinošu pasākumu īstenošana, uzlabojot mājsaimniecību siltumapgādes sistēmas" īstenošanas noteikumi

Kopējais finansējums

57,282 miljoni  EUR

31 miljoni  EUR

40 miljoni EUR

12,44 miljoni  EUR ERAF finansējuma

Piemērots vairāk

Dzīvokļu īpašniekiem, kuri vēlas uzlabot daudzīvokļu mājas energoefektivitāti

Dzīvokļu īpašniekiem, kuri vēlas uzlabot daudzīvokļu mājas energoefektivitāti

Dzīvojamās mājas īpašniekiem, kuri zina, kādas iekārtas grib uzstādīt dzīvojamā mājā

Dzīvojamās mājas īpašniekiem, kuri vēlas nomainīt apkures iekārtas

Atbalstāmās aktivitātes

 • Būvdarbu veikšana ēkas norobežojošajās konstrukcijās un koplietošanas telpās
 • Mājas digitālā uzmērīšana
 • Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas inženiersistēmu atjaunošana, pārbūve vai izveide ne tālāk kā līdz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas zemes robežai, tai skaitā nodrošinot individuālu siltuma uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ekspluatējamu ēku energoefektivitātes minimālām prasībām. Nav atbalstāmi ieguldījumi fosilos energoresursus izmantojošās tehnoloģiskās iekārtās, kas attiecīgajā ēkā uz vietas ražo enerģiju konkrētās ēkas patēriņam (šis ierobežojums neattiecas uz centralizētajai siltumapgādei pieslēgtajām ēkām)
 • Mikroģenerācijas enerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegāde un uzstādīšana, lai nodrošinātu enerģijas ražošanu pašpatēriņam no atjaunojamiem energoresursiem un enerģijas piegādi pašpatēriņam. Šā apakšpunkta izpratnē par pašpatēriņu uzskatāma vismaz 80 % no koplietošanas iekārtu saražotās enerģijas izmantošana pašpatēriņam gada griezumā, ko var piemērot tādi dzīvokļu īpašnieki, kas:
  • savu īpašumu neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai, tai skaitā iznomāšanai
  • savu īpašumu izmanto saimnieciskās darbības veikšanai, tai skaitā nekustamo īpašumu attīstītāji, un tie kvalificējas kā saimnieciskās darbības veicēj
 • Projekta autoruzraudzība un būvuzraudzība
 • Projekta vadības izmaksas, nepārsniedzot 3 % no projekta attiecināmajām izmaksām
 • Citi pasākumi, ja tie ir nepieciešami daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes uzlabošanai un sasniegto rezultātu ilgtspējai vienlaikus ar Ministru kabineta Nr.460 noteikumu 31.1., 31.2., 31.3. un 31.4. apakšpunktā noteiktajām atbalstāmajām darbībām, nepārsniedzot 20 % no projekta attiecināmajām izmaksām
 • Pasākumi, kas nepieciešami, lai nodrošinātu atbilstību principam "nenodarīt būtisku kaitējumu"

 

 • Būvdarbu veikšana daudzdzīvokļu mājas norobežojošās konstrukcijās un koplietošanas telpās, tai skaitā liftu modernizācija vai nomaiņa
 • Daudzdzīvokļu mājas visu veidu inženiersistēmu atjaunošana, pārbūve vai izveide
 • Teritorijas labiekārtošana
 • Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" ietvaros īstenoto projektu neattiecināmo izmaksu finansēšana
 • Projekta vadība
 • Autoruzraudzība
 • Būvuzraudzība
 • Dzīvojamo telpu atjaunošana, ja atbalsta saņēmējs ir namīpašnieks
 • Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.1.i. investīcijas "Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu" ietvaros īstenojamo projektu izmaksu segšana, kas netiek finansētas no Atveseļošnas fonda finansējuma
 • Projekta tehniskās dokumentācijas izstrāde

 

 • !!! Dzīvojamā mājā var tikt veikta saimnieciskā darbība ievērojot de minimis atbalsta nosacījumus
 • Jaunas siltumenerģijas ražošanas iekārtas
 • Jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas iegāde (saules elektrostacija, ietverot saules paneļus un invertoru, vēja elektrostacija, ietverot vēja ģeneratoru un invertoru)
 • Mājsaimniecības pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšana un siltummezgla izveide
 • Mājsaimniecības pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšana un siltummezgla izveide
 • Siltumsūkņa (zeme-ūdens, ūdens-ūdens vai gaiss-ūdens) iegāde
 • Biomasas apkures katla, kas piemērots granulu kurināmajam, iegāde
 • Gaiss-gaiss siltumsūkņu iegāde
 • Papilddarbības:
  • Saules paneļu sistēmas iegāde un uzstādīšana
  • Jaudas palielināšana elektrotīkla pieslēgumam
  • Apkures sadales sistēmas, karstā ūdens sadales sistēmas atjaunošana, pārbūve vai izveide atkarībā no izvēlētā siltumapgādes risinājuma un tam izvirzītajiem nosacījumiem atbalsta saņemšanai

Pieejamie atbalsta veidi

Kapitāla atlaide (atbalsts)

Aizdevums

Grants (atbalsts)

Grants (atbalsts)

Maksimālais granta (atbalsta, dāvinājuma) apjoms

Nepārsniedz 49% no projekta attiecināmajām izmaksām

Aizdevums tiešā finanšu instrumentu veidā

Vienam projektam pieejamais maksimālais atbalsts ir 15 000 eiro, nepārsniedzot 70% no attiecināmām izmaksām

1.uzsaukums: pieslēgums centralizētajai siltumapgādes sistēmai - 95% no attiecināmām izmaksām (iesniegšana noslēgusies)
2. uzsaukums: siltumsūkņi - 85% no attiecināmām izmaksām (iesniegšana noslēgusies)
3. uzsaukums: granulu katli - 70% no attiecināmām izmaksām iesniegšana noslēgusies)
4. uzsaukums: atbalsts visām iepriekšminētajām apkures sistēmām - no 50% - 95% no attiecināmām izmaksām, atbilstoši izvēlētajai iekārtai (atvērts iesniegumiem līdz 30.04.2024.)

Attiecināmās izmaksas tiek noteiktas atbilstoši Atlases nolikuma 1.5. pielikumam "Metodika mājsaimniecībās uzstādāmo siltumapgādes iekārtu vienas vienības izmaksu likmju aprēķināšanai un piemērošanai".

4400 EUR ierobežojums uz vienu deklarēto iedzīvotāju projekta dzīvojamās mājas vai dzīvokļu īpašumu mājsaimniecībā

Atbalsta saņēmējs

Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona, tai skaitā dzīvokļu īpašnieku biedrība vai energoservisa kompānija

Dzīvokļu īpašnieki ar pilnvarotās personas starpniecību vai namīpašnieks

Fiziska persona – Latvijas Republikas pastāvīgais iedzīvotājs, kuram zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju vai tās daļu un kurš iesniedz projekta iesniegumu

Ja projekts tiek īstenots dzīvojamā mājā, kas ir kopīpašums un pieder diviem vai vairāk īpašniekiem, no kuriem viens ir projekta iesniedzējs – jāiesniedz citu īpašnieku piekrišana par projekta iesniedzēja plānotajām konkursa ietvaros atbalstāmajām aktivitātēm kopīpašumā un tādi īpašnieki arī skaitīsies kā projekta iesniedzējs

Privāto tiesību juridiskā persona vai fiziskā persona, kuras īpašumā ir dzīvojamā māja

Projekta iesniedzējs nodrošina nepieciešamos dzīvojamās mājas īpašnieku saskaņojumus par dzīvojamās mājas siltumapgādes risinājuma ieviešanu atbilstoši Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas likuma nosacījumiem

Projekta iesniedzējs

 • Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona, tai skaitā dzīvokļu īpašnieku biedrība vai energoservisa kompānija
 • Dzīvokļu īpašnieki ar pilnvarotās personas starpniecību vai namīpašnieks
 • Fiziska persona, kurai zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju
 • Fiziska persona – dzīvokļu īpašnieku kopība – atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma prasībām
 • Biedrība vai nodibinājums, kurai zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju
 • Reliģiska organizācija, kurai zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju
 • Projekta iesniedzējs var pilnvarot pārstāvi, kurš iesniedzēja vārdā organizē procesu, paraksta un iesniedz dokumentus, bet pilnvarotā persona nekļūst par projekta iesniedzēju MK noteikumu Nr. 150 izpratnē. Pieteikumā kā iesniedzējs tomēr norādāms mājas īpašnieks.
 • Īpašnieks – privāto tiesību juridiskā persona vai fiziskā persona, kuras īpašumā ir dzīvojamā māja vai īpašnieka pilnvarota persona
 • Kopīpašnieku vai vairāku īpašnieku, kuru īpašumā ir dzīvojamā māja, pilnvarota persona
 • * trīs un vairāk dzīvokļu mājās projekta iesniedzējs ir vienīgais dzīvojamās mājas īpašnieks vai pārvaldīšanas funkciju veicējs, atbilstoši Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumam.

Reģions

Visā Latvijas teritorijā

Visā Latvijas teritorijā

Visā Latvijas teritorijā

Valstspilsētu un novadu pilsētu teritorijas

Dzīvojamā māja

Māja – šo noteikumu izpratnē ēka, kas kā dzīvojamā māja ir reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, ja tajā ir vismaz trīs dzīvojamo telpu grupas

Daudzdzīvokļu mājā, kas sadalīta dzīvokļu īpašumos.

Ierakstīta zemesgrāmatas nodalījumā un atrodas projekta iesniedzēja īpašumā

Saskaņā ar būvju klasifikāciju kadastrā:

 • viena dzīvokļa mājas (kods 1110, 111001, 11100101; 11100102; 11100103)
 • divu dzīvokļu mājas (kods 1121, 112101, 11210101)triju vai vairāku dzīvokļu mājas (kods 1122, 112201, 11220101; 11220102;11220103, 11220104,11220105)

Saskaņā ar būvju klasifikāciju:

 • viena dzīvokļa mājas (kods 11100102; 11100103)
 • divu dzīvokļu mājas (kods 11210101)
 • triju vai vairāku dzīvokļu mājas (kods 11220101; 11220102; 11220103)

Dzīvojamās mājas kopējā lietderīgā platība pārsniedz 50m2.
Dzīvojamā māja ir nodota ekspluatācijā vismaz septiņus gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas un pastāvīgi ekspluatēta vismaz pēdējos trīs kalendāra gadus nodrošinot apkuri ar biomasas cieto kurināmo viena un divu dzīvokļu mājas gadījumā, savukārt trīs un vairāk dzīvokļu mājas gadījumā pēdējos trīs kalendāros gadus apkure nodrošināta ar kūdru, akmeņoglēm, vai ar biomasas cieto kurināmo
Atbilst 
E klasei vai efektīvākai klasei.

Dzīvojamās mājas nepieciešamā siltumapgādes nominālā jauda nepārsniedz 50 kilovatus (kW) (tipiski ne lielākas ēkas kā 8 – 12 dzīvokļu, divstāvu vai trīs stāvu dzīvojamās mājas)

Dzīvojamās mājas statuss

Ēka ir nodota ekspluatācijā

Nodota ekspluatācijā

Pieņemta ekspluatācijā vai piecu gadu laikā pēc projekta līguma noslēgšanas ir jāpieņem ekspluatācijā

Nodota ekspluatācijā vismaz septiņus  gadus pirms projekta iesnieguma iesniegšanas dienas un pastāvīgi ekspluatēta vismaz pēdējos trīs kalendāros gadus

Saimnieciskā darbība

Dzīvojamā mājā var tikt veikta saimnieciskā darbība, ievērojot de minimis atbalsta nosacījumus

Dzīvojamā mājā var tikt veikta saimnieciskā darbība, ievērojot de minimis atbalsta nosacījumus

Dzīvojamā mājā var tikt veikta saimnieciskā darbība ievērojot de minimis atbalsta nosacījumus

Dzīvojamā mājā var tikt veikta saimnieciskā darbība, ievērojot de minimis atbalsta nosacījumus

Izmaksu attiecināmības periods

Ne agrāk kā no 2020. gada 1. februāra

Sākot no aizdevuma piešķiršanas brīža

Sākot ar 2022. gada 9. martu

Izmaksas ir attiecināmas sākot ar 2023.gada 7.aprīli, bet nedrīkst būt pabeigtas darbības pirms nav iesniegts iesniegums CFLA.

Projekta pieteikumu iesniegšana

Sākot ar 2022. gada 8. decembri

Sākot ar 2021. gada 9. jūliju

Līdz 2024. gada 31. decembrim vai līdz brīdim, kad beidzas pieejamais finansējums

Sākot ar 2023. gadu (plānoti četri uzsaukumi)

Pieteikšanās kārtība

1. Sagatavo sākotnēji iesniedzamos

dokumentus

2. Elektroniski iesniedz projekta

pieteikumu un papildus

iesniedzamos dokumentus

mans.altum.lv

3. Noslēdz līgumu ar ALTUM

4. Īsteno projektu

5. Elektroniski iesniedz izmaksas

pieprasījumu pieteikumu

mans.altum.lv atbalsta saņemšanai,

norādot, ka projekts pabeigts

6. Saņem atbalstu –

kapitāla atlaidi

1. Sagatavo sākotnēji iesniedzamos

dokumentus

2. Elektroniski iesniedz projekta

pieteikumu un papildus

iesniedzamos dokumentus

mans.altum.lv

3. Noslēdz līgumu ar ALTUM

4. Saņem aizdevumu

5.Īsteno projektu

 

 

1. Realizē projektu
2. Iesniedz
elektroniski parakstītu projekta iesniegumu un pamatojošos dokumentus, nosūtot uz e-pastu atbalsts@lvif.gov.lv
3. Noslēdz līgumu ar Vides investīciju fondu
4. Saņem atbalstu – grantu

1. Sagatavo sākotnēji iesniedzamos dokumentus
2. Elektroniski iesniedz projekta pieteikumu un papildus iesniedzamos dokumentus CFLA (projekti.cfla.gov.lv/)
3. Noslēdz līgumu ar CFLA
4. Realizē projektu (projektu drīkst realizēt pēc projekta iesnieguma iesniegšanas CFLA)
5. Saņem atbalstu – grantu
Pieteikšanās notiek uzsaukumu ietvaros:
1. uzsaukums: vērtē projektus, kur mājsaimniecības tiek pieslēgtas centralizētajai siltumapgādes sistēmai (3 000 000 EUR ERAF finansējums)
2. uzsaukums: vērtē projektus, kur mājsaimniecībās uzstāda dažādu veidu siltumsūkņus (3 000 000 EUR ERAF finansējums)
3. uzsaukums: vērtē projektus, kur mājsaimniecībās uzstāda biomasas kurināmā katlus, kas piemēroti granulu kurināmajam (3 000 000 EUR ERAF finansējums. Ja projektu plānots īstenot centralizētās siltumapgādes apkalpošanas zonā 20 metru attālumā no centralizētās siltumapgādes tīkliem, projektu iesniedz ceturtajā uzsaukumā.)
4. uzsaukums: vērtē visu iepriekšminēto veidu projektus (3 443 220 EUR ERAF finansējums)
Ja pirmajam, otrajam un trešajam uzsaukumam pieejamais finansējums netiek izlietots, atlikušo  finansējumu novirza ceturtā uzsaukuma projektu finansēšanai.
Katrs nākamais uzsaukums tiek izsludināts ne agrāk kā divus mēnešus pēc iepriekšējā uzsaukuma izsludināšanas. Ceturtais uzsaukums izsludināts 2024. gada 1. martā.

Projekta monitorings

Pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas – nav paredzēts. Nepieciešamības gadījumā ALTUM var lūgt papildus iesniegt dokumentus, kas apliecinātu nosacījuma izpildi.

Pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas – nav paredzēts. Nepieciešamības gadījumā ALTUM var lūgt papildus iesniegt dokumentus, kas apliecinātu nosacījuma izpildi

5 gadu monitorings, iesniedzot monitoringa pārskatus Vides investīciju fondā – EKII programmas mājaslapas monitoringa sadaļā

5 gadu pēcuzraudzība

Nosacījumi jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas iegādei

Ir attiecināma mikroģenerācijas enerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegāde un uzstādīšana, lai nodrošinātu enerģijas ražošanu pašpatēriņam no atjaunojamiem energoresursiem un enerģijas piegādi pašpatēriņam. Šā apakšpunkta izpratnē par pašpatēriņu uzskatāma vismaz 80 % no koplietošanas iekārtu saražotās enerģijas izmantošana pašpatēriņam gada griezumā, ko var piemērot tādi dzīvokļu īpašnieki, kas:

 • savu īpašumu neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai, tai skaitā iznomāšanai;
 • savu īpašumu izmanto saimnieciskās darbības veikšanai, tai skaitā nekustamo īpašumu attīstītāji, un tie kvalificējas kā saimnieciskās darbības veicēji;

 

 

 • Nav paredzēts
 • Vismaz 80% no gadā saražotās elektroenerģijas tiek izmantota dzīvojamā mājā dzīvojošo iedzīvotāju pašpatēriņa vajadzībām
 • Dzīvojamās mājas pieslēgumā atļautā elektroenerģijas ražošanas iekārtas uzstādītā jauda
 • Maksimālais atbalsts 4 000 EUR 
 • Drīkst uzstādīt uz dzīvojamās mājas, uz projekta iesniedzējam piederošas zemes vai citas blakus esošas zemesgrāmatas nodalījumā ierakstītas būves
 • Vismaz 80% no gadā saražotās elektroenerģijas tiek izmantota dzīvojamā mājā dzīvojošo iedzīvotāju pašpatēriņa vajadzībām, izmantojot Elektroenerģijas tirgus likuma noteikto neto uzskaites vai norēķinu sistēmu
 • Maksimālais atbalsts 4 400 EUR uz vienu deklarēto iedzīvotāju projekta dzīvojamās mājas vai dzīvokļu īpašumu mājsaimniecībā
 • Drīkst uzstādīt uz dzīvojamās mājas, uz zemes vai citas blakus esošas būves

Nosacījumi siltumenerģijas tehnoloģisko iekārtu iegādei

Jāiesniedz siltumenerģijas ražošanas avotu izmantošanas prioritārās kārtības izvērtējumu

 

Ja projekts tiek realizēts valstspilsētās, projekta ietvaros atbalsts siltumenerģijas ražošanas avotu iegādei, uzstādīšanai un nomaiņai tiek sniegts atbilstoši turpmāk minētajai prioritārajai kārtībai:

1. pieslēguma izveidošana centralizētajai siltumapgādes sistēmai un siltummezgla izveide;

2. bezemisiju atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju uzstādīšana;

3. biomasas apkures katlu uzstādīšana.

 Nav paredzēts siltumenerģijas tehnoloģisko iekārtu iegāde saskaņā ar noteikumiem

Esoša fosilos energoresursus (gāze, ogles, dīzeļdegviela, akmeņogles) izmantojoša apkures katla nomaiņa uz:

 • koksnes biomasas katlu (A+ vai labāku), kas piemērots granulu kurināmajam, ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50 kW (ieskaitot)
 • saules kolektoru sistēmu ar akumulācijas tvertnes tilpumu līdz 300l
 • siltumsūkni (gaiss, ūdens) ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 20kW (ieskaitot)
 • siltumsūkni (zeme) ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50kW (ieskaitot)
 • uzstādāmās iekārtas spēj gada ietvaros pilnā apjomā nodrošināt dzīvojamās mājas vai uz projektu attiecināmo dzīvokļu īpašumu siltumapgādi apkurei vajadzības
 • vismaz pēdējos trīs kalendāros gadus ir nodrošināta ar biomasas cieto kurināmo (viena dzīvokļa mājas un divu dzīvokļu mājas) 
 • vismaz pēdējos trīs kalendāros gadus ir nodrošināta ar akmeņoglēm, kūdru vai biomasas cieto kurināmo (triju vai vairāku dzīvokļu mājas)

Atbalsta kombinēšana ar citām atbalsta programmām

Var kombinēt ar citām atbalsta programmām, nesaņemot atbalstu par vienām uz tām pašām darbībām (izmaksām)

Var kombinēt ar citām atbalsta programmām, nesaņemot atbalstu par vienām uz tām pašām darbībām (izmaksām)

Var kombinēt ar citām atbalsta programmām, nesaņemot atbalstu par vienām uz tām pašām darbībām (izmaksām)

Var kombinēt ar citām atbalsta programmām, nesaņemot atbalstu par vienām uz tām pašām darbībām (izmaksām)

Iesniedzamie dokumenti

Pirms pieteikuma iesniegšanas cita finansētāja aizdevuma saņemšanai pilnvarotā persona iesniedz sabiedrībā "Altum" pieteikumu atbalsta rezervēšanai (elektroniski) un MK Nr. 460 noteikumu, 64. punktā minētos dokumentus.

 Lai saņemtu aizdevumu, dzīvokļu īpašnieki ar pilnvarotās personas starpniecību vai namīpašnieks sabiedrībā "Altum" iesniedz MK Nr.481 noteikumu 9.punktā minētos dokumentus.

Uzstādot saules vai vēja elektrostacijas:
1) iekārtas uzstādītāja sastādīts pieņemšanas un nodošanas akts
2) elektroenerģijas ražošanas iekārtas uzstādīšanas vietas (vietu) fotofiksācija

3) Rēķins ar iegādāto iekārtu izmaksu atšifrējumu
4) kases čeka kopija vai citi pirkuma apmaksu apliecinošu dokumenti
5) nomaksas pirkuma līguma kopija (ja attiecināms)
6) elektroenerģijas sadales sistēmas operatora izsniegtās atļaujas kopija

Īstenojot mājsaimniecības pieslēgumu centralizētajai siltumapgādes sistēmai:
1) siltummezgla un pieslēguma izveidotāja sastādīts pieņemšanas un nodošanas akts
2) pieslēguma vietas centralizētajai siltumapgādes sistēmai fotofiksācija

3) Rēķins ar iegādāto iekārtu, materiālu, projektēšanas izmaksu atšifrējumu

4) kases čeka kopija vai citi pirkuma apmaksu apliecinošu dokumenti
5) līguma kopija par mājsaimniecības pieslēgumu centralizētajai siltumapgādes sistēmai (ja attiecināms)

Uzstādot siltumenerģijas ražošanas iekārtu:
1) kases čeka kopija vai citi pirkuma apmaksu apliecinoši dokumenti

2) Rēķins ar iegādāto iekārtu izmaksu atšifrējumu
3) nomaksas pirkuma līguma kopija (ja attiecināms)
4) siltumenerģijas ražošanas iekārtas uzstādīšanas vietas (vietu) fotofiksācija
5) ražotāja apliecinājums par granulu kurināmajam piemērota koksnes biomasas katla atbilstību (ja attiecināms)

6) Fosilā kurināmā (gāze, dīzeļdegviela, akmeņogles) patēriņu pēdējo 12 mēnešu laikā pirms apkures iekārtas nomaiņas apliecinoši dokumenti (iegādes dokumenti – pavadzīmes)
7) dokuments, kas apliecina atslēgšanos no dabasgāzes izmantošanas apkurei pieslēguma (ja attiecināms)
Citi 
MK noteikumos Nr. 150 24. punktā noteiktie dokumenti

Ar projekta iesniegumu iesniedz Atlases nolikuma 10. punkta noteiktos pielikumus , t.sk., vismaz atlases nolikuma 1.1. pielikumu “Smalko putekļu daļiņu PM2,5, kurināmā patēriņa un energoefektivitātes klases aprēķins” un dzīvojamās mājas vai dzīvokļa/-u siltumapgādes sistēmas fotofiksācija, ietverot esošās siltumapgādes sistēmas enerģijas avotu (iekārtu) vismaz no diviem atšķirīgiem rakursiem, kā arī citus pielikumus, kas attiecināmi.