EM

ALTUM: www.altum.lv

 

 

EM

ALTUM: www.altum.lv

 

KEM

EKII: www.ekii.lv

Atbalsta programmas nosacījumi

2022. gada 20. jūlijā noteikumi Nr. 460

“Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.1.i. investīcijas "Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu" īstenošanas noteikumi” 

 2021. gada 9. jūlija noteikumi Nr.481 noteikumi

“Atbalsta programmas nosacījumi būvdarbiem daudzdzīvokļu mājās un to teritoriju labiekārtošanai” 

Ministru kabineta 2022. gada 1. marta noteikumi Nr. 150 "Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta finansēto projektu atklāta konkursa "Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana mājsaimniecībās – atbalsts atjaunojamo energoresursu izmantošanai" nolikums" ar 2023. gada 13. jūnija grozījumiem

Kopējais finansējums

57,282 miljoni  EUR

31 miljoni  EUR

40 miljoni EUR

Piemērots vairāk

Dzīvokļu īpašniekiem, kuri vēlas uzlabot daudzīvokļu mājas energoefektivitāti

Dzīvokļu īpašniekiem, kuri vēlas uzlabot daudzīvokļu mājas energoefektivitāti

Dzīvojamās mājas īpašniekiem, kuri zina, kādas iekārtas grib uzstādīt dzīvojamā mājā

Atbalstāmās aktivitātes

 • Būvdarbu veikšana ēkas norobežojošajās konstrukcijās un koplietošanas telpās
 • Mājas digitālā uzmērīšana
 • Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas inženiersistēmu atjaunošana, pārbūve vai izveide ne tālāk kā līdz daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas zemes robežai, tai skaitā nodrošinot individuālu siltuma uzskaiti saskaņā ar normatīvajiem aktiem par ekspluatējamu ēku energoefektivitātes minimālām prasībām. Nav atbalstāmi ieguldījumi fosilos energoresursus izmantojošās tehnoloģiskās iekārtās, kas attiecīgajā ēkā uz vietas ražo enerģiju konkrētās ēkas patēriņam (šis ierobežojums neattiecas uz centralizētajai siltumapgādei pieslēgtajām ēkām)
 • Mikroģenerācijas enerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegāde un uzstādīšana, lai nodrošinātu enerģijas ražošanu pašpatēriņam no atjaunojamiem energoresursiem un enerģijas piegādi pašpatēriņam. Šā apakšpunkta izpratnē par pašpatēriņu uzskatāma vismaz 80 % no koplietošanas iekārtu saražotās enerģijas izmantošana pašpatēriņam gada griezumā, ko var piemērot tādi dzīvokļu īpašnieki, kas:
  • savu īpašumu neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai, tai skaitā iznomāšanai
  • savu īpašumu izmanto saimnieciskās darbības veikšanai, tai skaitā nekustamo īpašumu attīstītāji, un tie kvalificējas kā saimnieciskās darbības veicēj
 • Projekta autoruzraudzība un būvuzraudzība
 • Projekta vadības izmaksas, nepārsniedzot 3 % no projekta attiecināmajām izmaksām
 • Citi pasākumi, ja tie ir nepieciešami daudzdzīvokļu mājas energoefektivitātes uzlabošanai un sasniegto rezultātu ilgtspējai vienlaikus ar Ministru kabineta Nr.460 noteikumu 31.1., 31.2., 31.3. un 31.4. apakšpunktā noteiktajām atbalstāmajām darbībām, nepārsniedzot 20 % no projekta attiecināmajām izmaksām
 • Pasākumi, kas nepieciešami, lai nodrošinātu atbilstību principam "nenodarīt būtisku kaitējumu"

 

 • Būvdarbu veikšana daudzdzīvokļu mājas norobežojošās konstrukcijās un koplietošanas telpās, tai skaitā liftu modernizācija vai nomaiņa
 • Daudzdzīvokļu mājas visu veidu inženiersistēmu atjaunošana, pārbūve vai izveide
 • Teritorijas labiekārtošana
 • Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" ietvaros īstenoto projektu neattiecināmo izmaksu finansēšana
 • Projekta vadība
 • Autoruzraudzība
 • Būvuzraudzība
 • Dzīvojamo telpu atjaunošana, ja atbalsta saņēmējs ir namīpašnieks
 • Eiropas Savienības Atveseļošanas un noturības mehānisma plāna 1.2. reformu un investīciju virziena "Energoefektivitātes uzlabošana" 1.2.1.1.i. investīcijas "Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošana un pāreja uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu" ietvaros īstenojamo projektu izmaksu segšana, kas netiek finansētas no Atveseļošnas fonda finansējuma
 • Projekta tehniskās dokumentācijas izstrāde

 

 • !!! Dzīvojamā mājā var tikt veikta saimnieciskā darbība ievērojot de minimis atbalsta nosacījumus
 • Jaunas siltumenerģijas ražošanas iekārtas
 • Jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas iegāde (saules elektrostacija, ietverot saules paneļus un invertoru, vēja elektrostacija, ietverot vēja ģeneratoru un invertoru)
 • Mājsaimniecības pieslēguma centralizētajai siltumapgādes sistēmai projektēšana un siltummezgla izveide

Pieejamie atbalsta veidi

Kapitāla atlaide (atbalsts)

Aizdevums

Grants (atbalsts)

Maksimālais granta (atbalsta, dāvinājuma) apjoms

Nepārsniedz 49% no projekta attiecināmajām izmaksām

Aizdevums tiešā finanšu instrumentu veidā

Vienam projektam pieejamais maksimālais atbalsts ir 15 000 eiro, nepārsniedzot 70% no attiecināmām izmaksām

Atbalsta saņēmējs

Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona, tai skaitā dzīvokļu īpašnieku biedrība vai energoservisa kompānija

Dzīvokļu īpašnieki ar pilnvarotās personas starpniecību vai namīpašnieks

Fiziska persona – Latvijas Republikas pastāvīgais iedzīvotājs, kuram zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju vai tās daļu un kurš iesniedz projekta iesniegumu

Ja projekts tiek īstenots dzīvojamā mājā, kas ir kopīpašums un pieder diviem vai vairāk īpašniekiem, no kuriem viens ir projekta iesniedzējs – jāiesniedz citu īpašnieku piekrišana par projekta iesniedzēja plānotajām konkursa ietvaros atbalstāmajām aktivitātēm kopīpašumā un tādi īpašnieki arī skaitīsies kā projekta iesniedzējs

Projekta iesniedzējs

 • Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona, tai skaitā dzīvokļu īpašnieku biedrība vai energoservisa kompānija
 • Dzīvokļu īpašnieki ar pilnvarotās personas starpniecību vai namīpašnieks
 • Fiziska persona, kurai zemesgrāmatā nostiprinātas īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju
 • Fiziska persona – dzīvokļu īpašnieku kopība – atbilstoši Dzīvokļa īpašuma likuma prasībām
 • Biedrība vai nodibinājums, kurai zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju
 • Reliģiska organizācija, kurai zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz dzīvojamo māju
 • Projekta iesniedzējs var pilnvarot pārstāvi, kurš iesniedzēja vārdā organizē procesu, paraksta un iesniedz dokumentus, bet pilnvarotā persona nekļūst par projekta iesniedzēju MK noteikumu Nr. 150 izpratnē. Pieteikumā kā iesniedzējs tomēr norādāms mājas īpašnieks.

Reģions

Visā Latvijas teritorijā

Visā Latvijas teritorijā

Visā Latvijas teritorijā

Dzīvojamā māja

Māja – šo noteikumu izpratnē ēka, kas kā dzīvojamā māja ir reģistrēta Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā, ja tajā ir vismaz trīs dzīvojamo telpu grupas

Daudzdzīvokļu mājā, kas sadalīta dzīvokļu īpašumos.

Ierakstīta zemesgrāmatas nodalījumā un atrodas projekta iesniedzēja īpašumā

Saskaņā ar būvju klasifikāciju kadastrā:

 • viena dzīvokļa mājas (kods 1110, 111001, 11100101; 11100102; 11100103)
 • divu dzīvokļu mājas (kods 1121, 112101, 11210101)triju vai vairāku dzīvokļu mājas (kods 1122, 112201, 11220101; 11220102;11220103, 11220104,11220105)

Dzīvojamās mājas statuss

Ēka ir nodota ekspluatācijā

Nodota ekspluatācijā

Pieņemta ekspluatācijā vai piecu gadu laikā pēc projekta līguma noslēgšanas ir jāpieņem ekspluatācijā

Saimnieciskā darbība

Dzīvojamā mājā var tikt veikta saimnieciskā darbība, ievērojot de minimis atbalsta nosacījumus

Dzīvojamā mājā var tikt veikta saimnieciskā darbība, ievērojot de minimis atbalsta nosacījumus

Dzīvojamā mājā var tikt veikta saimnieciskā darbība ievērojot de minimis atbalsta nosacījumus

Izmaksu attiecināmības periods

Ne agrāk kā no 2020. gada 1. februāra

Sākot no aizdevuma piešķiršanas brīža

Sākot ar 2022. gada 9. martu

Projekta pieteikumu iesniegšana

Sākot ar 2022. gada 8. decembri

Sākot ar 2021. gada 9. jūliju

Līdz 2024. gada 31. decembrim vai līdz brīdim, kad beidzas pieejamais finansējums

Pieteikšanās kārtība

1. Sagatavo sākotnēji iesniedzamos

dokumentus

2. Elektroniski iesniedz projekta

pieteikumu un papildus

iesniedzamos dokumentus

mans.altum.lv

3. Noslēdz līgumu ar ALTUM

4. Īsteno projektu

5. Elektroniski iesniedz izmaksas

pieprasījumu pieteikumu

mans.altum.lv atbalsta saņemšanai,

norādot, ka projekts pabeigts

6. Saņem atbalstu –

kapitāla atlaidi

1. Sagatavo sākotnēji iesniedzamos

dokumentus

2. Elektroniski iesniedz projekta

pieteikumu un papildus

iesniedzamos dokumentus

mans.altum.lv

3. Noslēdz līgumu ar ALTUM

4. Saņem aizdevumu

5.Īsteno projektu

 

 

1. Realizē projektu
2. Iesniedz
elektroniski parakstītu projekta iesniegumu un pamatojošos dokumentus, nosūtot uz e-pastu atbalsts@lvif.gov.lv
3. Noslēdz līgumu ar Vides investīciju fondu
4. Saņem atbalstu – grantu

Projekta monitorings

Pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas – nav paredzēts. Nepieciešamības gadījumā ALTUM var lūgt papildus iesniegt dokumentus, kas apliecinātu nosacījuma izpildi.

Pēc energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanas – nav paredzēts. Nepieciešamības gadījumā ALTUM var lūgt papildus iesniegt dokumentus, kas apliecinātu nosacījuma izpildi

5 gadu monitorings, iesniedzot monitoringa pārskatus Vides investīciju fondā – EKII programmas mājaslapas monitoringa sadaļā

Nosacījumi jaunas elektroenerģijas ražošanas iekārtas iegādei

Ir attiecināma mikroģenerācijas enerģijas ražošanas tehnoloģisko iekārtu iegāde un uzstādīšana, lai nodrošinātu enerģijas ražošanu pašpatēriņam no atjaunojamiem energoresursiem un enerģijas piegādi pašpatēriņam. Šā apakšpunkta izpratnē par pašpatēriņu uzskatāma vismaz 80 % no koplietošanas iekārtu saražotās enerģijas izmantošana pašpatēriņam gada griezumā, ko var piemērot tādi dzīvokļu īpašnieki, kas:

 • savu īpašumu neizmanto saimnieciskās darbības veikšanai, tai skaitā iznomāšanai;
 • savu īpašumu izmanto saimnieciskās darbības veikšanai, tai skaitā nekustamo īpašumu attīstītāji, un tie kvalificējas kā saimnieciskās darbības veicēji;

 

 

 • Nav paredzēts
 • Vismaz 80% no gadā saražotās elektroenerģijas tiek izmantota dzīvojamā mājā dzīvojošo iedzīvotāju pašpatēriņa vajadzībām
 • Dzīvojamās mājas pieslēgumā atļautā elektroenerģijas ražošanas iekārtas uzstādītā jauda
 • Maksimālais atbalsts 4 000 EUR 
 • Drīkst uzstādīt uz dzīvojamās mājas, uz projekta iesniedzējam piederošas zemes vai citas blakus esošas zemesgrāmatas nodalījumā ierakstītas būves

Nosacījumi siltumenerģijas tehnoloģisko iekārtu iegādei

Jāiesniedz siltumenerģijas ražošanas avotu izmantošanas prioritārās kārtības izvērtējumu

 

Ja projekts tiek realizēts valstspilsētās, projekta ietvaros atbalsts siltumenerģijas ražošanas avotu iegādei, uzstādīšanai un nomaiņai tiek sniegts atbilstoši turpmāk minētajai prioritārajai kārtībai:

1. pieslēguma izveidošana centralizētajai siltumapgādes sistēmai un siltummezgla izveide;

2. bezemisiju atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju uzstādīšana;

3. biomasas apkures katlu uzstādīšana.

 Nav paredzēts siltumenerģijas tehnoloģisko iekārtu iegāde saskaņā ar noteikumiem

Esoša fosilos energoresursus (gāze, ogles, dīzeļdegviela, akmeņogles) izmantojoša apkures katla nomaiņa uz:

 • koksnes biomasas katlu (A+ vai labāku), kas piemērots granulu kurināmajam, ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50 kW (ieskaitot)
 • saules kolektoru sistēmu ar akumulācijas tvertnes tilpumu līdz 300l
 • siltumsūkni (gaiss, ūdens) ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 20kW (ieskaitot)
 • siltumsūkni (zeme) ar kopējo uzstādīto jaudu līdz 50kW (ieskaitot)

Atbalsta kombinēšana ar citām atbalsta programmām

Var kombinēt ar citām atbalsta programmām, nesaņemot atbalstu par vienām uz tām pašām darbībām (izmaksām)

Var kombinēt ar citām atbalsta programmām, nesaņemot atbalstu par vienām uz tām pašām darbībām (izmaksām)

Var kombinēt ar citām atbalsta programmām, nesaņemot atbalstu par vienām uz tām pašām darbībām (izmaksām)

Iesniedzamie dokumenti

Pirms pieteikuma iesniegšanas cita finansētāja aizdevuma saņemšanai pilnvarotā persona iesniedz sabiedrībā "Altum" pieteikumu atbalsta rezervēšanai (elektroniski) un MK Nr. 460 noteikumu, 64. punktā minētos dokumentus.

 Lai saņemtu aizdevumu, dzīvokļu īpašnieki ar pilnvarotās personas starpniecību vai namīpašnieks sabiedrībā "Altum" iesniedz MK Nr.481 noteikumu 9.punktā minētos dokumentus.

Uzstādot saules vai vēja elektrostacijas:
1) iekārtas uzstādītāja sastādīts pieņemšanas un nodošanas akts
2) elektroenerģijas ražošanas iekārtas uzstādīšanas vietas (vietu) fotofiksācija

3) Rēķins ar iegādāto iekārtu izmaksu atšifrējumu
4) kases čeka kopija vai citi pirkuma apmaksu apliecinošu dokumenti
5) nomaksas pirkuma līguma kopija (ja attiecināms)
6) elektroenerģijas sadales sistēmas operatora izsniegtās atļaujas kopija

Īstenojot mājsaimniecības pieslēgumu centralizētajai siltumapgādes sistēmai:
1) siltummezgla un pieslēguma izveidotāja sastādīts pieņemšanas un nodošanas akts
2) pieslēguma vietas centralizētajai siltumapgādes sistēmai fotofiksācija

3) Rēķins ar iegādāto iekārtu, materiālu, projektēšanas izmaksu atšifrējumu

4) kases čeka kopija vai citi pirkuma apmaksu apliecinošu dokumenti
5) līguma kopija par mājsaimniecības pieslēgumu centralizētajai siltumapgādes sistēmai (ja attiecināms)

Uzstādot siltumenerģijas ražošanas iekārtu:
1) kases čeka kopija vai citi pirkuma apmaksu apliecinoši dokumenti

2) Rēķins ar iegādāto iekārtu izmaksu atšifrējumu
3) nomaksas pirkuma līguma kopija (ja attiecināms)
4) siltumenerģijas ražošanas iekārtas uzstādīšanas vietas (vietu) fotofiksācija
5) ražotāja apliecinājums par granulu kurināmajam piemērota koksnes biomasas katla atbilstību (ja attiecināms)

6) Fosilā kurināmā (gāze, dīzeļdegviela, akmeņogles) patēriņu pēdējo 12 mēnešu laikā pirms apkures iekārtas nomaiņas apliecinoši dokumenti (iegādes dokumenti – pavadzīmes)
7) dokuments, kas apliecina atslēgšanos no dabasgāzes izmantošanas apkurei pieslēguma (ja attiecināms)
Citi 
MK noteikumos Nr. 150 24. punktā noteiktie dokumenti