Ar mērķi veicināt ekonomikas izaugsmi, piesaistot Latvijai lielās investīcijas, pamatojoties uz Likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 17.2 pantu un Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma Pārejas noteikumu 21. punktu un 22. punktu uzņēmumiem bija iespēja saņemt uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) atlaidi par atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem –  25 % apmērā no kopējās sākotnējās ilgtermiņa ieguldījumu summas līdz 50 miljoniem euro, 15% apmērā no sākotnējās ilgtermiņa ieguldījumu summas daļai, no 50 miljoniem euro līdz 100 miljoniem euro.

Lai uzņēmums iegūtu tiesības piemērot UIN atlaidi, tam bija jāizpilda vairāki nosacījumi, tai skaitā, sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem ir jābūt veiktiem, lai izveidotu jaunu uzņēmējdarbības vietu, palielinātu ražošanas vai pakalpojumu jaudu, uzsāktu tādas jaunas produkcijas ražošanu, kādu nodokļa maksātājs iepriekš nav ražojis, vai būtiski mainītu ražošanas procesu.

Jāatzīmē, ka nodokļa atlaidi piemēro taksācijas periodā, kurā pabeigts atbalstāmo investīciju projekts un, ja nodokļa maksātāja taksācijas periodā aprēķinātais nodoklis ir mazāks nekā aprēķinātā nodokļa atlaide, nodokļa maksātājs par nodokļa atlaides neizmantoto daļu var samazināt nākamajos taksācijas periodos aprēķināto nodokli, līdz nodokļa atlaide ir izmantota pilnībā, taču ne ilgāk kā 16 nākamajos taksācijas periodos hronoloģiskā secībā.

Lēmumu par atbalstāmā investīciju projekta atbalstu pieņēma Ministru kabinets, ņemot vērā Ekonomikas ministrijas izveidotās komisijas izvērtējumu par projekta paredzamo ietekmi uz valsts ekonomiku.