Ar mērķi veicināt ekonomikas izaugsmi, piesaistot Latvijai lielās investīcijas, likumā „Par uzņēmumu ienākuma nodokli” (17.2pants) tika ietverta iespēja saņemt uzņēmumu ienākuma nodokļa (UIN) atlaidi (atkarībā no sākotnējo ilgtermiņa ieguldījumu summas 25%, 15% vai 11,9% apmērā) par atbalstāmo investīciju projekta ietvaros veiktajiem sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem.

2018.gada 1. janvārī stājās spēkā Uzņēmumu ienākuma nodokļa likums, kas vairs neparedz uzņēmumu ienākuma nodokļu atlaižu atbalsta sniegšanu uzņēmumiem. Vienlaikus saskaņā ar minētā likuma pārejas noteikumu 20.-22.punktu ir noteikts, ka līdz šā likuma pieņemšanai atbalstītos projektus turpina īstenot un uzraudzīt atbilstoši normatīvajam regulējumam, kas bija spēkā dienā, kad Ministru kabinets pieņēma lēmumu par investīciju projekta apstiprināšanu. Papildus norādāms, ka minētā likuma Pārejas noteikumu 22.punkts noteic, ka iesniegt investīciju projekta pieteikumu Ekonomikas ministrijai varēja līdz 2017.gada 31.decembrim. Līdz minētajam termiņam saņemtos investīciju projekta pieteikumus izvērtēs 12 mēnešu laikā atbilstoši likuma "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" 17.2 panta noteikumiem, Ministru kabineta 2017.gada 3.janvāra noteikumiem Nr.20 “Atbalstāmo investīciju projekta pieņemšanas un īstenošanas kārtība” un Uzņēmumu ienākuma nodokļa likuma Pārejas noteikumu 22.punkta nosacījumiem. Pēc 2017.gada 31.decembra saņemtie projekta pieteikumi vairs netiks izskatīti un virzīti uz Ministru kabinetu lēmuma pieņemšanai par uzņēmumu ienākuma nodokļa atlaides piešķiršanu.

Lai uzņēmums iegūtu tiesības piemērot UIN atlaidi, tam ir jāizpilda vairāki nosacījumi, tai skaitā, sākotnējiem ilgtermiņa ieguldījumiem ir jābūt veiktiem, lai izveidotu jaunu uzņēmējdarbības vietu, palielinātu ražošanas vai pakalpojumu jaudu, uzsāktu tādas jaunas produkcijas ražošanu, kādu nodokļa maksātājs iepriekš nav ražojis, vai būtiski mainītu ražošanas procesu.

Jāatzīmē, ka nodokļa atlaidi piemēro taksācijas periodā, kurā pabeigts atbalstāmo investīciju projekts un, ja nodokļa maksātāja taksācijas periodā aprēķinātais nodoklis ir mazāks nekā aprēķinātā nodokļa atlaide, nodokļa maksātājs par nodokļa atlaides neizmantoto daļu var samazināt nākamajos taksācijas periodos aprēķināto nodokli, līdz nodokļa atlaide ir izmantota pilnībā, taču ne ilgāk kā 16 nākamajos taksācijas periodos hronoloģiskā secībā.

Lēmumu par atbalstāmā investīciju projekta atbalstu pieņem Ministru kabinets, ņemot vērā Ekonomikas ministrijas izveidotās komisijas izvērtējumu par projekta paredzamo ietekmi uz valsts ekonomiku.

Kontaktpersona: