Statuss:
Īstenošanā
att

 

Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumus sistēmas ieviešana

 

Laika posmā no 2017.gada marta līdz š.g. maijam pēc Ekonomikas ministrijas pasūtījuma tika īstenots pētījums  “Darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmas izveides iespējas un vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognožu sasaiste ar rīcībpolitiku”. Pētījumu veica SIA “AC Konsultācijas”.

 

Pētījuma mērķis bija izpētīt un pilnveidot esošo darba tirgus apsteidzošo pārkārtojumu sistēmu (turpmāk – DTAPS), lai nodrošinātu savlaicīgāku un saskaņotāku valsts institūciju un nevalstisko organizāciju savstarpējo sadarbību darba tirgus pārmaiņu paredzēšanā un nepieciešamo pārkārtojumu ieviešanā, tostarp – paplašināt vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognožu izmantošanu rīcībpolitikas veidošanā.

 

Viens no DTAPS galvenajiem elementiem ir darbaspēka pārvaldības un rīcībpolitiku veidošanā un īstenošanā iesaistīto institūciju organizatoriskā sadarbības modeļa izveide. Tas nodrošinātu iesaistīto pušu savstarpēju sadarbību vienotā platformā un funkciju sadalījumu. DTAPS nodrošinātu savlaicīgu iespēju izmantošanu un draudu mazināšanu: iesaistītās puses sistemātiski sadarbotos, paredzot gaidāmās pārmaiņas darba tirgū un veicot pasākumus, kas palīdz tām pielāgoties. Rezultātā paredzams mazināts darbaspēka iztrūkums.

 

Līdz šim DTAPS nebija vienota koordinatora un atbildība par DTAPS procesiem tika dalīta starp Ekonomikas ministriju, Izglītības un zinātnes ministriju un Labklājības ministriju. Lai DTAPS darbotos kā vienota sistēma ar noteiktiem mērķiem, pienākumiem, uzdevumiem un efektīvu, objektīvi izvērtētu darbību, nepieciešams ieviest DTAPS koordinatoru, nodalot stratēģiskās, administratīvās un izvērtējošās koordinēšanas funkcijas.

 

Sistēmas stratēģiskā pārrraudzība nepieciešama, lai sistēma varētu funkcionēt vienotā ietvarā, nosakot primāros veicamos uzdevumus, mērķus un prioritāros jautājumus.

 

Optimālākā izvēle stratēģisko funkciju pildīšanai ir Nodarbinātības padome. Tas ļautu koordinēt tieši ar DTAPS saistīto jautājumu saskaņošanu starp iesaistītajām pusēm un nodrošinātu platformu, kurā tiktu veikta pietiekama darba tirgus analīze un pētniecība.                          

 

Ar DTAPS saistīti jautājumi tika pārrunāti š.g. 5.septembra Nodarbinātības padomē, kurā tika lemts arī par sistēmas stratēģiskā koordinatora funkciju deleģēšanu. Nodarbinātības padomes darbojas trīs ministru - ekonomikas, izglītības un zinātnes, un labklājības ministru - sastāvā un tās mērķis ir saskaņot starpresoru sadarbību nepieciešamo darba tirgus pārkārtojumu plānošanā, izstrādē, ieviešanā un uzraudzībā, lai tādējādi mazinātu disproporcijas Latvijas darba tirgū.

 

Sadarbībā ar Nodarbinātības valsts aģentūru turpinās darbs pie darba tirgus prognožu tiešsaistes atspoguļošanas platformas izveides. Platforma nodrošinās darba tirgus prognožu pieejamību plašākam interesentu lokam. Līdz šim Ekonomikas ministrijas izstrādātās vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognozes bija pieejamas Informatīvā ziņojuma formātā.

 

Pētījuma rezultātā ir uzlabota arī darba tirgus prognožu interpretācija. Lai prognozes būtu viegli uztvert un izmantot ir izstrādātas Vadlīnijas vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognožu interpretācijai un izmantošanai. Šīs vadlīnijas ir kā papildus informācijas avots karjeras konsultantiem, tomēr tās var lietot jebkurš interesents profesionāliem un informatīviem nolūkiem.

Papildus, lai veicinātu prognožu interpretāciju un pārkārtojumu plānošanu arī reģionālā līmenī, darba tirgus prognozes un Vadlīnijas  tiks prezentētas arī Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajos reģionālajos semināros.

 

Ar Pētījuma ziņojumu un tā kopsavilkumu, kā arī Vadlīnijām vidēja un ilgtermiņa darba tirgus prognožu interpretācijai un izmantošanai iespējams iepazīties Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.

 

 

Papildu informācijai

Anita Kundrāte

SIA "AC Konsultācijas"

anita.kundrate@ack.lv

67873810