Statuss:
Īstenošanā
att

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts 11.1.1.0/18/TP/003 “Atbalsts EM un LIAA vadības funkciju nodrošināšanā otrā kārta”

 

Projekta mērķis: Projekta mērķis atbilst ES fondu tehniskās palīdzības aktivitātes īstenošanas noteiktajam mērķim saskaņā ar Ministru kabineta 2018.gada 4.septembra noteikumu Nr. 562 “Noteikumi par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.10. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Sociālā fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"", 2.11. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" un 2.12. prioritārā virziena "Tehniskā palīdzība "Kohēzijas fonda atbalsts Kohēzijas politikas fondu ieviešanai un vadībai"" projektu iesniegumu atlases otro kārtu”.

 

EM kā atbildīgā iestāde ir darbības programmas papildinājuma „Izaugsme un nodarbinātība” 1.prioritātes “Pētniecība, tehnoloģiju attīstība un inovācijas” (1.prioritāte) divu specifisko atbalsta mērķu sešu pasākumu (kompetences centri, tehnoloģiju pārneses centri, inovāciju vaučeri, jaunu produktu ieviešana ražošanā, nodarbināto apmācības, motivācijas programma), 3.prioritātes “Mazo un vidējo komersantu konkurētspēja” (3.prioritāte) trīs specifisko atbalsta mērķu 10 pasākumu (aizdevumu garantijas, mezanīna aizdevumi, biznesa eņģeļu ko-investīciju fonds, mikrokreditēšana un aizdevumi biznesa uzsācējiem, riska kapitāls, tehnoloģiju akselerators, biznesa inkubatori, klasteru programma, industriālo zonu attīstība, starptautiskās konkurētspējas veicināšana,) un 4.prioritātes “Pāreja uz ekonomiku ar zemu oglekļa emisijas līmeni visās nozarēs” (4.prioritāte) trīs specifisko atbalsta mērķu četru pasākumu (energoefektivitāte industriālajos objektos, dzīvojamās ēkās, valsts ēkās un centralizētās siltumapgādes sistēmas) plānotāja un izstrādātāja (kopā 20 specifisko atbalsta mērķu pasākumi), un projekta darbības un izmaksu pozīcijas ir vērstas uz vadības funkciju nodrošināšanu, līdzfinansējot darba samaksu. 2014.-2020.gada ES fondu plānošanas periodā EM veidos atbalsta programmas kopumā 764,15 miljonu euro apmērā. Plānotais investīciju apjoms inovācijas un uzņēmējdarbības sekmēšanai ir 430,60 miljoni euro un energoefektivitātes pasākumu īstenošanai 333,55 miljoni euro.

 

Projekta mērķis atbilst arī MK noteikumu Nr.485 27.3.apakšpunktā noteiktajam.

 

EM kā atbildīgā iestāde 2007.-2013.gada ES fondu plānošanas periodā ir Darbības programmā “Cilvēkresursi un nodarbinātība”, „Uzņēmējdarbība un inovācijas” un „Infrastruktūra un pakalpojumi” noteikto aktivitāšu/apakšaktivitāšu (kopā 30) plānotāja, izstrādātāja, uzraudzītāja, un projekta darbības un izmaksu pozīcijas ir vērstas uz vadības funkciju nodrošināšanu, līdzfinansējot darba samaksu.

 

LIAA 2007.-2013.gada ES fondu plānošanas periodā ir sadarbības iestāde un izmaksu pozīcijas ir vērstas uz LIAA administrēto 26 aktivitāšu/apakšaktivitāšu pēcuzraudzības funkciju kvalitatīvu veikšanu 2016.gadā un 2017.gadā.

 

Projekta mērķa grupa: EM kā atbildīgā iestāde un LIAA kā sadarbības partneris.

 

EM 2007.-2013.gada ES fondu plānošanas periodā ir atbildīgā iestāde par darbības programmu “Cilvēkresursi un nodarbinātība”, „Uzņēmējdarbība un inovācijas” un „Infrastruktūra un pakalpojumi” noteikto aktivitāšu/apakšaktivitāšu (kopā 30) plānošanu, izstrādāšanu, uzraudzību, pēcuzraudzību un ir viena no atbildīgajām iestādēm 2014.-2020.gada ES fondu plānošanas periodā par darbības programmas papildinājuma 1., 3., 4.prioritātes specifisko atbalsta mērķu pasākumu (kopā 20) energoefektivitātes, enerģētikas, uzņēmējdarbības, inovāciju un konkurētspējas veicināšanas jomās.

 

LIAA 2007.-2013.gada ES fondu plānošanas periodā administrē darbības programmas “Cilvēkresursi un nodarbinātība”, „Uzņēmējdarbība un inovācijas” un „Infrastruktūra un pakalpojumi” 26 aktivitāšu/apakšaktivitāšu ieviešanu un pēcuzraudzību.

 

Projekta ietvaros īstenotajiem projektiem var sekot līdz šeit.