Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027. gadam (NIP2027) ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kas aptver visas tautsaimniecības nozares un nosaka ekonomikas izaugsmes veicināšanas mērķus un rīcības virzienus turpmākajiem septiņiem gadiem gan vietējā, gan starptautiskā mērogā.

NIP2027 mērķis ir palielināt eksporta apjomu līdz 22 miljardiem euro 2023. gadā un līdz 27 miljardiem euro 2027. gadā.

NIP2027 apakšmērķis ir: izdevumu apjoma pētniecības un attīstības darbībām palielināt līdz 300 miljoniem euro 2023. gadā un līdz 600 miljoniem euro 2027. gadā.

Mērķtiecīgai industriālās politikas ieviešanai tiek noteikti šādi būtiskākie NIP2027 savstarpēji integrēti rīcības virzieni:

  • cilvēkkapitāla stiprināšana;
  • uzņēmējdarbības vides sakārtošana, eksporta aktivitāšu apjoma pieauguma veicināšana;
  • inovācijas kapacitātes paaugstināšana;
  • infrastruktūras un uzņēmumu tehnoloģiskās bāzes stiprināšana;
  • investīciju, jeb finanšu resursu pieejamība.

Plašāka informācija:

Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2021. – 2027.gadam;

Par Nacionālās industriālās politikas pamatnostādņu 2021. – 2027. gadam īstenošanas gaitu.