Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes (turpmāk NIP) ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kas aptver visas tautsaimniecības nozares un nosaka ekonomikas izaugsmes veicināšanas mērķus un rīcības virzienus turpmākajiem septiņiem gadiem gan vietējā, gan starptautiskā mērogā.

NIP mērķis ir palielināt eksporta apjomu līdz 22 miljardiem EUR 2023.gadā un līdz 27 miljardiem EUR 2027.gadā.

NIP apakšmērķis – palielināt izdevumu apjomu pētniecības un attīstības darbībām līdz 300 miljoniem EUR 2023.gadā un līdz 600 miljoniem EUR 2027.gadā.

 NIP pamatnostādņu rīcības virzieni

-   Cilvēkkapitāls (prasmes, pārkvalifikācija, starpsektoru mobilitāte);

-   Inovācijas (jauni produkti, tehnoloģijas, digitalizācijas transformācija);

-   Uzņēmējdarbības vide eksportspējai (jauni eksporta tirgi, eksportspējas pieaugums, labākā vieta kur uzsākt un īstenot savas biznesa ieceri);

-   Infrastruktūra (ekonomikas sildīšana);

-   Finanšu pieejamība (publiskās/privātās investīcijas).

 Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2021. – 2027.gadam

1.pielikums “Ekosistēmu stratēģija” 

2.pielikums “Indikatīvais ietekmes novērtējums uz valsts un pašvaldību budžetiem”;

3.pielikums “Rīcības virzienu uzdevumi, to izpildes termiņš un atbildīgā/līdzatbildīgā institūcija” 

4.pielikums “Nozaru infografikas”

 

Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam