Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes (turpmāk NIP) ir vidēja termiņa politikas plānošanas dokuments, kas aptver visas tautsaimniecības nozares un nosaka ekonomikas izaugsmes veicināšanas mērķus un rīcības virzienus turpmākajiem septiņiem gadiem gan vietējā, gan starptautiskā mērogā.

NIP mērķis ir palielināt eksporta apjomu līdz 22 miljardiem EUR 2023.gadā un līdz 27 miljardiem EUR 2027.gadā.

NIP apakšmērķis ir: izdevumu apjoma pētniecības un attīstības darbībām palielināt līdz 300 miljoniem EUR 2023.gadā un līdz 600 miljoniem EUR 2027.gadā.

Mērķtiecīgai industriālās politikas ieviešanai tiek noteikti šādi būtiskākie NIP pamatnostādņu savstarpēji integrēti rīcības virzieni:

  • cilvēkkapitāla stiprināšana,
  • uzņēmējdarbības vides sakārtošana, eksporta aktivitāšu apjoma pieauguma veicināšana,
  • inovācijas kapacitātes paaugstināšana,
  • infrastruktūras un uzņēmumu tehnoloģiskās bāzes stiprināšana,
  • kā arī investīciju, jeb finanšu resursu pieejamība.

Vairāk informācijas pieejams: Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2021. – 2027.gadam

Noderīgi: Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam