Nacionālās industriālās politikas (NIP) pamatnostādņu 2014.-2020.gadam galvenais mērķis ir veicināt ekonomikas strukturālās izmaiņas par labu preču un pakalpojumu ar augstāku ienesīgumu ražošanai, t.sk. rūpniecības lomas palielināšanai, rūpniecības un pakalpojumu modernizācijai un dažādākam eksporta grozam.

Lai sasniegtu definēto mērķi, NIP ietvaros noteikti sekojoši sasniedzamie rezultatīvie rādītāji: apstrādes rūpniecības īpatsvars IKP 2020.gadā sasniedz 20%; apstrādes rūpniecības produktivitātes pieaugums 2020.gadā pret 2011.gadu sasniedz 40%; apstrādes rūpniecības pieaugums 2020.gadā, salīdzinot ar 2011.gadu, sasniedz 60%, kā arī ieguldījumi pētniecībā un attīstībā sasniedz 1,5% no IKP.

NIP pamatnostādnes 2014.-2020.gadam Ministru kabinetā apstiprinātas 2013.gada maijā un tās ietver ekonomikas attīstības analīzi un prognozes, izaugsmi ierobežojošo problēmu identifikāciju un nepieciešamos rīcības virzienus. NIP galvenie mērķi un uzstādījumi ir integrēti arī Nacionālajā attīstības plānā.

Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnes 2014.-2020.gadam