Statuss:
Īstenošanā
att

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts Projekta Nr. 1.2.1.1/16/I/001  “Kompetences centru pārvaldības projekts”

 

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir labākas inovāciju politikas vadības nodrošināšana un politikas veidotāju kapacitātes stiprināšana, kas, savukārt noved pie komersantu konkurētspējas paaugstināšanas, veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, īstenojot projektus, kas attīsta jaunus produktus un tehnoloģijas un ievieš tās ražošanā.

 

1.2.1.1.pasākuma“Atbalsts jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei KC ietvaros” sākotnējā novērtējumā ir secināts, ka pētniecības projektu atlases pilnveidošanai pētniecības projektu atlasē un uzraudzībā nepieciešams iesaistīt atbildīgās iestādes (EM) pārstāvjus un  ekspertus. EM darbinieki, kuri tiks finansēti no šī projekta pildīs šādas funkcijas: 1)piedalīšanās projektu atlases sēdēs; 2)atzinumu sniegšana par projektu atbilstību attiecīgā KC stratēģijai; 3)atzinumu sniegšana par to, ka vairākos KC netiek īstenoti pētījumi vai eksperimentālās izstrādnes par vienu tēmu; 4)sekošana līdzi projektu starpposmu rādītāju izpildei un KC mērķa rādītāju sasniegšanai; 5)ikgadēju publisku KC pētījumu prezentāciju organizēšana; 6)nepieciešamo uzlabojumu veikšana KC programmā. Lai veiktu šīs funkcijas, pēc šī projekta apstiprināšanas, EM Inovācijas departamentā tiks izveidota atsevišķa KC nodaļa.

 

Papildus tam, EM nodrošina, ka tiks sasniegti darbības programmā “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.1.1. pasākumam noteiktie uzraudzības rādītāji. Attiecīgi reizi gadā tiks sagatavots pārskata par rādītāju izpildi iepriekšējā gada laikā.

 

Visbeidzot “KC pārvaldības projekta” ietvaros tiks organizēta ikgadēja pētniecības un inovāciju konference, kuras ietvaros notiks: 1)sabiedrības informēšana par KC aktuālajiem pētījumiem un pētījumu rezultātiem; 2)privātā sektora izglītošana par pētniecības un attīstības izmaksu uzrādīšanu statistikā; 3)privātā sektora motivēšana sadarboties ar zinātniskajām institūcijām–KC labās prakses identificēšana un izplatīšana; 4)lai arī 2007.-2013.gada plānošanas periodā KC jau bija iesaistīta lielākā daļa aktīvo pētniecības un attīstības darbu veicēju (komersantu), ir nepieciešams informēt arī pārējos komersantus par KC piedāvātajām iespējām.

 

Projekta mērķa grupa ir EM kā atbildīgā iestāde, kura pārraudzīs 8 KC darbību.

 

Projekta īstenošanai var sekot līdz šeit:  Ekonomikas ministrijas tīmekļa vietnē.