Šajā sadaļā Jūs varat apskatīt īsu informācijas apkopojumu par apritē esošo tiesību aktu projektu virzību - Tiesību aktu projektu aprites grafiks.

Pieņemšanas datums Spēkā stāšanās datums Tiesību akta veids Tiesību akta Nr. Nosaukums
04.06.2009 01.01.2010  Likums - Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums
28.10.2010 01.01.2011 Likums  - Dzīvokļa īpašuma likums
16.02.1993 01.04.1993 Likums - Dzīvojamo telpu īres likums
06.12.2001 01.01.2002 Likums  - Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
21.06.1995 25.07.1995 Likums - Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju
06.12.2012 09.01.2013 Likums -

Ēku energoefektivitātes likums

30.10.1991 01.01.1992 Likums - Par namīpašumu denacionalizāciju Latvijas Republikā
25.11.2014. 29.11.2014 MK noteikumi   720 Kārtība, kādā pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta izmaksu nodrošināšanai
05.04.2005 15.04.2005  MK noteikumi  237  Kārtība, kādā pašvaldībām piešķiramas valsts mērķdotācijas dzīvokļa jautājumu risināšanai 
29.08.2006 02.09.2006 MK noteikumi   711 Kārtība, kādā pašvaldības izvēlas piedāvājumus un slēdz līgumus par dzīvojamās mājas vai dzīvojamās telpas nomu
09.12.2008 19.12.2008  MK noteikumi   1013  Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu
11.07.2017.  21.07.2017  MK noteikumi   408

Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi

28.09.2010 02.10.2010 MK noteikumi 906 Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi
28.09.2010 02.10.2010 MK noteikumi 907 Dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošanas, tehniskās apkopes un kārtējā remonta noteikumi
28.09.2010  02.10.2010  MK noteikumi  905  Kārtība, kādā tiek plānotas un organizētas ar dzīvojamās mājas renovāciju un rekonstrukciju saistītās darbības 
03.05.2011 18.05.2011 MK noteikumi 343 Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra vešanas un aktualizēšanas noteikumi
 21.10.2018  01.12.2018 MK noteikumi 531

Noteikumi par neatkarīgu ekspertu kompetences novērtēšanu un profesionālās darbības uzraudzību ēku energoefektivitātes jomā

08.04.2021 16.04.2021 MK noteikumi 222 Ēku energoefektivitātes aprēķina metodes un ēku energosertifikācijas noteikumi
20.02.2018 01.03.2018 MK noteikumi 95 Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai
15.09.2015 30.09.2015 MK noteikumi 524 Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem