Šajā sadaļā Jūs varat apskatīt īsu informācijas apkopojumu par apritē esošo tiesību aktu projektu virzību - Tiesību aktu projektu aprites grafiks.

Pieņemšanas datums Spēkā stāšanās datums Tiesību akta veids Tiesību akta Nr. Nosaukums
04.06.2009 01.01.2010  Likums - Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums
28.10.2010 01.01.2011 Likums  - Dzīvokļa īpašuma likums
16.02.1993 01.04.1993 Likums - Par dzīvojamo telpu īri
06.12.2001 01.01.2002 Likums  - Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā
12.06.1997 16.07.1997  Likums  - Par sociālajiem dzīvokļiem un sociālajām dzīvojamām mājām 
21.06.1995 25.07.1995 Likums - Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju
05.02.1998 10.03.1998  Likums - Kooperatīvo sabiedrību likums
06.12.2012 09.01.2013 Likums -

Ēku energoefektivitātes likums

04.06.1997 01.01.1998 Likums - Par nekustamā īpašuma nodokli
20.06.2006 28.06.2006 MK noteikumi 495 Likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" normu piemērošanas kārtība
25.11.2014. 29.11.2014 MK noteikumi   720 Kārtība, kādā pašvaldībām piešķir valsts mērķdotāciju dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta izmaksu nodrošināšanai
25.03.2008 29.03.2008  MK noteikumi  205  Kārtība, kādā personai ir tiesības bez atlīdzības saņemt pašvaldības dzīvokli, ja personai personiskajā īpašumā bijusī māja nojaukta sakarā ar zemesgabala atņemsānu valsts vai sabiedriskajām vajadzībām un kā kompensācija par atsavināto īpašumu piešķirts dzīvoklis no valsts vai sabiedriskā dzīvokļu fonda
30.06.1998 04.07.1998 MK noteikumi  233  Noteikumi par dokumentiem, kas apliecina personas (ģimenes) tiesības īrēt sociālo dzīvokli, un dzīvokļa kopējās platības normām
05.04.2005 15.04.2005  MK noteikumi  237  Kārtība, kādā pašvaldībām piešķiramas valsts mērķdotācijas dzīvokļa jautājumu risināšanai 
29.08.2006 02.09.2006 MK noteikumi   711 Kārtība, kādā pašvaldības izvēlas piedāvājumus un slēdz līgumus par dzīvojamās mājas vai dzīvojamās telpas nomu
12.12.2006 16.12.2006  MK noteikumi   999  Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu 
09.12.2008 19.12.2008  MK noteikumi   1013  Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu
11.07.2017.  21.07.2017  MK noteikumi   408

Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi

15.12.2009 22.12.2009 MK noteikumi 1426 Mājokļu attīstības konsultatīvās padomes nolikums
28.09.2010 02.10.2010 MK noteikumi 906 Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi
28.09.2010 02.10.2010 MK noteikumi 907 Dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošanas, tehniskās apkopes un kārtējā remonta noteikumi
28.09.2010  02.10.2010  MK noteikumi  905  Kārtība, kādā tiek plānotas un organizētas ar dzīvojamās mājas renovāciju un rekonstrukciju saistītās darbības 
28.09.2010  02.10.2010  MK noteikumi  908  Mājas lietas vešanas un aktualizēšanas noteikumi 
03.05.2011 18.05.2011 MK noteikumi 343 Dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra vešanas un aktualizēšanas noteikumi
 21.10.2018  01.12.2018  MK noteikumi 531

Noteikumi par neatkarīgu ekspertu kompetences novērtēšanu un profesionālās darbības uzraudzību ēku energoefektivitātes jomā

09.07.2013 19.07.2013 MK noteikumi 383

Noteikumi par ēku energosertifikāciju

25.06.2013 11.07.2013 MK noteikumi 348

Ēkas energoefektivitātes aprēķina metode

20.02.2018 01.03.2018 MK noteikumi 95 Noteikumi par valsts palīdzību dzīvojamās telpas iegādei vai būvniecībai
05.08.2014 19.08.2014 MK noteikumi 445 Kārtība, kādā veicami maksājumi par dzīvojamo māju privatizācijas objektiem
15.09.2015 30.09.2015 MK noteikumi 524 Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem

 

Dzīvojamo telpu īres likumprojekts

Šobrīd dzīvojamo telpu īri regulē Augstākās Padomes 1993. gadā pieņemtais likums „Par dzīvojamo telpu īri”. Kopš šā likuma pieņemšanas ir pagājuši vairāk kā 25 gadi, līdz ar to tas vairs neatbilst šī brīža ekonomiskajai un sociālajai situācijai. Kā galvenās šobrīd esošās problēmas jāmin, ka izīrētājam ir augsti riski, ka īrnieks nenorēķināsies par īri vai saistītiem izdevumiem, kā arī nesamērīgi ilgstošs strīdu risināšanas process. Tas, savukārt, ir radījis situāciju, ka netiek būvētas dzīvojamās mājas ar mērķi tās izīrēt, bet tie dzīvokļi, kas tiek izīrēti, īrniekiem tiek piedāvāti par neatbilstoši augstu cenu, īsiem īres līguma termiņiem, bieži vien pat nenoslēdzot rakstveida līgumu.

Ar mērķi veicināt mājokļu pieejamību un īres namu būvniecību Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi likumprojektu „Dzīvojamo telpu īres likums”.

Lai samazinātu iespējamos riskus gan īrniekiem, gan izīrētājiem, likumprojekts paredz, ka īres līgumi būs reģistrējami zemesgrāmatā. Tas ļaus piemērot saistību bezstrīdus izpildi par šādiem jautājumiem:

  • īrnieka pienākumu termiņa notecējuma dēļ atstāt īrēto dzīvojamo telpu;
  • īres maksas parādu;
  • īrnieka pienākumu atstāt īrēto dzīvojamo telpu, ja zemesgrāmatā neierakstīta īres līguma darbības laikā tiek atsavināts izīrētais īpašums. Turpretī, ja īres līgums būs ierakstīts zemesgrāmatā, tas būs saistošs jaunajam dzīvojamās telpas īpašniekam.

Šāds risinājums ļaus būtiski samazināt tiesvedības ilgumu, kas šobrīd var ilgt pat vairākus gadus. Vienlaikus tas ļaus arī izskaust fiktīvos īres līgumus, kā arī pasargāt godprātīgos īrniekus izīrētāja maiņas gadījumā.

Lai veicinātu īres līgumu reģistrāciju zemesgrāmatā, likumprojekts paredz vienkāršotu kārtību nostiprinājumu lūgumu iesniegšanai, tostarp paredzot, ka nostiprinājuma lūgums var tikt parakstīts un iesniegts elektroniski. Bez tam likumprojekts paredz, ka nostiprinājuma lūdzēji ir atbrīvoti no izmaksām, kas ir saistītas ar nostiprinājuma lūguma apliecināšanu zemesgrāmatā.

Citas būtiskākās izmaiņas, salīdzinot ar spēkā esošo likumu  ir šādas:

  • Īres līgumu slēdz uz noteiktu laiku. Īres līguma termiņu nevar pagarināt, bet īres līgumu var noslēgt no jauna.
  • Ģimenes locekļi patstāvīgas tiesības uz dzīvojamās telpas lietošanu neiegūst. Ģimenes locekļi nav solidāri atbildīgi par īres līguma saistībām.
  • Izīrētājs var paaugstināt īres maksu tikai tad, ja īres līgumā ir paredzēti noteikumi un kārtība īres maksas paaugstināšanai.

Lai sagatavotos jaunajam likumā ietvertajam regulējumam, likumprojektā ir paredzēts divu gadu pārejas periods, kuram izbeidzoties, īrniekam un izīrētājam būs jānoslēdz jauns īres līgums. Šāds pienākums būs tikai gadījumā, ja īrnieks lieto dzīvojamo telpu, pamatojoties uz īres līgumu, kuru ir noslēdzis iepriekšējais izīrētājs.

Tāpat likumprojekts paredz piecu gadu pārejas periodu, kura laikā visi šobrīd noslēgtie īres līgumi būs jāreģistrē zemesgrāmatā.

Ministru kabinets 2018. gada 3. maija sēdē atbalstīja izstrādāto Dzīvojamo telpu īres likumprojektu. šobrīd notiek likumprojekta izskatīšana Saeimā; likumprojekts pieņemts 1. lasījumā 2018. gada 21. jūnijā.

Infografikas: