Mājokļu politikas mērķis ir veicināt mājokļa kvalitāti un pieejamību, nodrošinot normatīvo bāzi efektīvai dzīvojamo māju pārvaldīšanai, sekmējot īres dzīvojamā fonda izveidi pašvaldību teritorijās un atbalstot enerģiju taupošus pasākumus dzīvojamās mājās.

 

Lai nodrošinātu dzīvojamo māju kvalitatīvu apsaimniekošanu un pārvaldīšanu, 2009. gadā ir pieņemts Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums, kurš balstīts uz šādiem principiem:

  • pārvaldīšanas procesa nepārtrauktība;
  • optimālu pārvaldīšanas metožu izvēle;
  • dzīvojamās mājas apkārtējās vides saglabāšana un uzlabošana;
  • indivīda drošības vai veselības aizskāruma nepieļaujamība;
  • dzīvojamās mājas kvalitātes saglabāšana.

 

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas procesa pilnveidošanai  Mājokļu politikas departaments ir izstrādājis Ministru kabineta noteikumus par dzīvojamās mājas sanitārās kopšanas prasībām, par mājas lietas vešanas un aktualizēšanas kārtību, par darbībām, kas veicamas dzīvojamās mājas tehniskās apkopes, kārtējā remonta, renovācijas un rekonstrukcijas ietvaros, par dzīvojamo māju pārvaldnieku reģistra vešanu un aktualizēšanu, kā arī par minimālajām prasībām dzīvojamās mājas energoefektivitātes nodrošināšanai.