Latvijas Republikai atgūstot valstisko neatkarību, tās tautsaimniecības interesēs būtiski bija pāriet no komandekonomikas uz tirgus ekonomiku, kuras pamatā būtu privātīpašums un privātā iniciatīva. Šī mērķa sasniegšanai tika uzsākta īpašuma tiesību atjaunošana (denacionalizācija) un valsts un pašvaldību īpašuma masveida privatizācija, kas radīja un veicināja privāto uzņēmējdarbību. Tāpat lauku apvidos un pilsētās tika uzsākta zemes reforma.
 

Valsts noteiktais mērķis, realizējot privatizācijas procesu, bija mainot valsts un pašvaldības īpašuma īpašniekus, radīt labvēlīgu vidi privātā kapitāla attīstībai Latvijas tautsaimniecības interesēs un sašaurināt darbību, ko valsts un pašvaldība veic kā uzņēmējs. Šis process ietver kompleksu pasākumu kopumu, kas saistīts ar iegūto no īpašumu privatizācijas finanšu līdzekļu investēšanu attīstības pasākumos, nosacījumu izstrādi privātpersonai iegūtā īpašuma pārvaldīšanā vai uzņēmējdarbības izmantošanā, kā arī investīciju piesaistīšanā.
 

Lai veicinātu Latvijas iedzīvotāju līdzdalību reformas procesos, valsts izdeva un piešķīra iedzīvotājiem par nodzīvoto laiku Latvijā vērtspapīrus – privatizācijas sertifikātus, kurus kā maksāšanas līdzekli varēja izmantot, iegādājoties attiecīgus valsts un pašvaldības īpašumus (t.i. uzņēmumi, uzņēmējsabiedrības, nekustamie īpašumi, kapitāla daļas, zeme), nosakot tiem nominālvērtību 28 lati un apņemoties, ka tos būs iespējams realizēt kā maksāšanas līdzekli pie valsts un pašvaldības īpašuma privatizācijas.
 

Tāpat ir jāatzīmē, ka privatizācijas sertifikāts tika izmantots kā kompensācijas instruments personām, kurām nebija iespēju vai tās atteicās atjaunot īpašuma tiesības uz īpašumiem, kas tika nacionalizēti pēc 1940.gada. Līdz ar to tika izveidots speciāls privatizācijas sertifikātu veids - īpašuma kompensācijas sertifikāti.
 

„Šobrīd Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumā ir noteikti privatizācijas procesa pabeigšanas galvenie principi.”