Inovācijas iepirkums ir būtisks instruments publisko pakalpojumu efektivitātes un lietderības uzlabošanai, vienlaikus risinot arī pastāvošos sabiedriskos izaicinājumus un vajadzības tādās jomās kā mobilitāte, digitalizācija, veselības aprūpe, publisko pakalpojumu pieejamība u.c. Inovācijas iepirkums nodrošina ieguvumus arī uzņēmumiem un privātajam sektoram, sniedzot iespējas pētīt un komercializēt idejas, apgūt jaunus tirgus, kā arī stiprināt kompetences un cilvēkkapitāla kapacitāti. Tas ir nozīmīgs papildu resurss pētniecības, attīstības un inovācijas finansēšanai. 

Iespējams izšķirt divas inovācijas iepirkuma pieejas, kas atbilst atšķirīgām vajadzībām un situācijām:  

  • pirmskomercializācijas posma iepirkums attiecas uz inovatīvu risinājumu iepirkumu, kuri vēl neeksistē tirgū un aptver tikai zinātniski pētniecisko pakalpojumu piegādi; 

  • inovatīvu risinājumu iepirkums ir saistīts ar jau gatavu inovatīvu produktu, procesu vai pakalpojumu iepirkumu, kuri vēl nav plaši komercializēti, vai tirgū neeksistējošu produktu izstrādi. 

Inovācijas iepirkuma procedūra Latvijā organizētajos publiskajos iepirkumos ir īstenojama esošā normatīvā regulējuma ietvaros. Turklāt, lai labāk atbilstu inovācijas iepirkuma vajadzībām, palielinātu tiesisko noteiktību un samazinātu ar inovāciju saistītos riskus, ir ieviesta inovācijas partnerības procedūra.  

Vairāk par inovācijas iepirkumu iespējams uzzināt:

Inovācijas iepirkums kā inovācijas veicinošs instruments iekļauts jaunā perioda politikas plānošanas dokumentos. Latvijas Nacionālās attīstības plānā 2021.-2027.gadam viens no rīcības virziena “Produktivitāte un inovācija” uzstādījumiem ir tas, ka publiskajam sektoram ir jāuzņemas aktīva loma kā inovācijas veicinātājiem un pasūtītājiem, kas iekļauj arī inovācijas veicināšanu caur publisko iepirkumu.  

Aktivitātes inovācijas iepirkuma attīstībai Latvijā īstenotas Eiropas Savienības programmas “Interreg Europe” projekta “iBuy” ietvaros, kurā Ekonomikas ministrija ir viens no projekta īstenošanas partneriem. Plašāka informācija par projektu pieejama šeit.