ES fondi kombinācija

Ekonomikas ministrijas piedāvātais pasākumu kopums Atveseļošanās Fonda (AF) ietvaros Latvijas tautsaimniecības ātrākai atgūšanās pēc Covid-19 pandēmijas ietver četrus darbības virzienus - reģionālās nevienlīdzības mazināšanu, uzņēmumu digitalizāciju, klimata pārmaiņas, ekonomikas transformāciju un produktivitāti, kopumā 6 gadu periodā paredzot investēt tautsaimniecībā 657,6 milj. EUR. 

Vitenbergs: Inovācijas kapacitātes paaugstināšana ir vitāli svarīga Latvijas ekonomikas turpmākajai izaugsmei 

https://www.em.gov.lv/lv/jaunums/vitenbergs-inovacijas-kapacitates-paaugstinasana-ir-vitali-svariga-latvijas-ekonomikas-turpmakajai-izaugsmei 

 

Reģionos tiks būvētas īres mājas un investēts uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstībā https://www.em.gov.lv/lv/jaunums/regionos-tiks-buvetas-ires-majas-un-investets-uznemejdarbibas-infrastrukturas-attistiba

Tuvākajos gados plānots ievērojams atbalsts iedzīvotājiem, uzņēmumiem un pašvaldībām energoefektivitātes pasākumu īstenošanai https://www.em.gov.lv/lv/jaunums/tuvakajos-gados-planots-ieverojams-atbalsts-iedzivotajiem-uznemumiem-un-pasvaldibam-energoefektivitates-pasakumu-istenosanai 

Uzņēmumu digitalizācijai un digitālo prasmju uzlabošanai paredzēts ieguldīt 140 milj. eiro no Eiropas Atveseļošanas fonda https://www.em.gov.lv/lv/jaunums/uznemumu-digitalizacijai-un-digitalo-prasmju-uzlabosanai-paredzets-ieguldit-140-milj-eiro-no-eiropas-atveselosanas-fonda