Vispārēja informācija par kapitālsabiedrību

Pamatdarbība:

Veic nacionālās standartizācijas institūcijas funkcijas saskaņā ar Standartizācijas likumu. 

Juridiskā adrese

Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013 

Pamatkapitāla lielums

11 455 EUR

Valsts līdzdalības apmērs

100%

Valde

Ingars Pilmanis, valdes loceklis

Padomes nav

Mājaslapas adrese:

www.lvs.lv

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās

  • Ministru kabinets 2017.gada  4.aprīļa sēdē (prot. Nr. 18 42.§) pieņema zināšanai informatīvo ziņojumu “Par priekšlikumu sniegšanu par turpmāko rīcību saistībā ar SIA „Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs” reorganizēšanu” un atbalstīja Atbalstīt valsts sabiedrības ar ierobežoto atbildību "Standartizācijas, akreditācijas un metroloģijas centrs", reģ.Nr.40003427231, juridiskā adrese – Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013, reorganizācijas uzsākšanu sadalīšanas ceļā, nosakot, ka iegūstošās sabiedrības ir šādas jaundibināmas sabiedrības: valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas nacionālais akreditācijas birojs", kas ir nacionālās akreditācijas institūcijas funkciju, tiesību, saistību, mantas, finanšu līdzekļu (tai skaitā pašu ieņēmumu), lietvedības un arhīva pārņēmēja, un valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts", kas ir nacionālās standartizācijas institūcijas funkciju, tiesību, saistību, mantas, finanšu līdzekļu (tai skaitā pašu ieņēmumu), lietvedības un arhīva pārņēmēja, kā arī noteica Ekonomikas ministriju kā iegūstošo sabiedrību kapitāla daļu turētāju. Vienlaikus Ministru kabinets atbalstīja valsts līdzdalības iegūšanu jaundibināmā valsts sabiedrībā ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" līdz atbilstošas biedru organizācijas, kas tiktu atzīta no reģionālo un starptautisko standartizācijas organizāciju puses, izveidei un tās atzīšanai par nacionālo standartizācijas institūciju.
     
  • SIA “Latvijas standarts” 2017.gada 1.augustā ir reģistrēta komercreģistrā ar reģistrācijas numuru 40203084591.
     
  • SIA “Latvijas standarts” pilda nacionālās standartizācijas institūcijas funkcijas un pienākumus, nodrošinot sabiedrību ar pieejamiem un uzticamiem standartizācijas pakalpojumiem, tādējādi novēršot tirgus nepilnību un nodrošinot sabiedrības interešu ievērošanu un īstenošanu standartizācijas jomā, ievērojot Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1.punktā norādīto nosacījumu publiskas personas līdzdalībai kapitālsabiedrībā komercdarbības veikšanai.
     
  • Ar Ministru kabineta 2018.gada 31.oktobra rīkojumu Nr. 558 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" vispārējo stratēģisko mērķi” ir noteikts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" vispārējais stratēģiskais mērķis - nodrošināt sabiedrībai pieejamus un uzticamus standartizācijas pakalpojumus, organizējot Latvijas nacionālo standartu izstrādi un Eiropas un starptautisko standartu adaptāciju atbilstoši starptautiskajiem standartizācijas principiem, novēršot tirgus nepilnību un sekmējot Latvijas uzņēmumu produktivitāti, konkurētspēju, eksportspēju un iekļaušanos globālajās vērtību ķēdēs.

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās

Nepastāv līdzdalības citā kapitālsabiedrībās

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis (pilda valsts kā akcionāra (dalībnieka) funkcijas kapitālsabiedrībā)

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu SIA “Latvijas standarts” valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece Zaiga Liepiņa.

Kapitālsabiedrības finanšu rādītāji un veiktie maksājumi valsts budžetā (euro)

Apstiprinātais pārskats par 2022.gadu.

2023.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes: 0 euro.

Apstiprināts pārskats par 2021. gadu.

2022.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes:  0 euro.

Apstiprināts pārskats par 2020. gadu.

2021.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes:  0 euro.

Ministru kabineta 19.02.2020. rīkojums Nr. 63 “Par valstij dividendēs izmaksājamo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Standarts" peļņas daļu par 2019.-2022. gadu”

Apstiprinātais pārskats par 2019.gadu.

2020.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes:  0 euro.

Ministru kabineta 19.02.2020. rīkojums Nr. 63 “Par valstij dividendēs izmaksājamo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Standarts" peļņas daļu par 2019.-2022. gadu”

Apstiprinātais pārskats par 2018. gadu.

2019.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes:  0 euro.

Ministru kabineta 28.01.2020. rīkojums Nr. 34 “Par valstij dividendēs izmaksājamo sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts" peļņas daļu par 2018. gadu”

Apstiprinātais pārskats par 2017.gadu.

2018.gadā valsts budžetā iemaksātās dividendes:  0 euro.

Darbības rezultāti un finanšu pārskati