Informācijas un palīdzības dienesti

31 Eiropas valstī (ES-28, Īslande, Lihtenšteina un Norvēģija) ir izveidoti Vienotie pakalpojumu kontaktpunkti (Points of Single Contact - PSC), kas ļauj pakalpojuma sniedzējiem iegūt informāciju par dažādās valstīs izpildāmām prasībām pakalpojumu sniegšanai, kā arī izpildīt nepieciešamās administratīvās procedūras.

Informācija tiešsaistē par Latvijas prasībām pakalpojumu sniegšanai pieejama valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv sadaļā Uzņēmējiem - Atļaujas, licences, reģistrācijas pakalpojumu sniedzējiem.

Portāla gala lietotāja konsultācijas sadarbībā ar iestādēm bez maksas nodrošina:

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Tālr. +371-67039430
E-pasts: liaa@liaa.gov.lv

Noderīgi:

Tehnisko noteikumu paziņošana pakalpojumu jomā

Vienotie produktu kontaktpunkti (PCP - Product Contact Point) sniedz informāciju uzņēmējiem par konkrētās dalībvalsts noteikumiem, vispārējām prasībām produktiem, kurus piemēro pirms preču laišanas tirgū.

Informācija tiešsaistē par Latvijas prasībām produktiem to laišanai tirgū pieejama valsts un pašvaldību pakalpojumu portāla www.latvija.lv sadaļā Uzņēmējiem - Prasības produktiem. Portāla gala lietotāja konsultācijas bez maksas 15 darba dienu laikā sadarbībā ar iestādēm nodrošina:

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Tālr. +371-67039430
E-pasts: pcp@liaa.gov.lv

Būvniecības jomā, konsultācijas sniedz zem Ekonomikas ministrijas darbojošais Latvijas Būvniecības kontaktpunkts, kas izveidots saskaņā ar Būvniecības produktu regulu (ES) Nr.305/2011. Kontaktpunkts bez maksas sniedz informāciju par specifiskiem būvniecības produktu tipu izstrādāšanai, montāžai un instalācijai piemērojamajiem noteikumiem. Kontaktpunkts tāpat sniedz informāciju par uz katru būvniecības produkta paredzēto pielietojumu attiecināmo pamatprasību izpildi Dalībvalsts teritorijā. Saziņai aicinām izmantot e-pastu pasts@em.gov.lv.

Noderīgi:

Preču savstarpējā atzīšana

Portāls „Tava Eiropa” sniedz informāciju par pamattiesībām ES un to, kā šīs tiesības tiek nodrošinātas katrā dalībvalstī. Portāls informē par prasībām attiecībā uz precēm, PVN un muitu, uzņēmumu pārņemšanu, finansiālu un cita veida palīdzību, par pieteikumiem valsts iepirkumiem, par darba likumdošanu, sociālo nodrošinājumu un noteikumiem ārvalstu darbiniekiem, informāciju par situāciju tirgū u.tml.

Portālā ir arī norādes uz citiem Eiropas Komisijas konsultāciju un informācijas dienestiem.

Portāls par ES pilsoņu un uzņēmēju tiesībām “Tavs Eiropas padomdevējs” ir bezmaksas ES konsultāciju dienests iedzīvotājiem, kurā pašlaik strādā juristi no Eiropas Pilsoņu rīcības dienesta (European Citizen Action Service). Tā ir juristu komanda, kas sazinās visās oficiālajās ES valodās un pārzina gan ES, gan  visu ES dalībvalstu tiesību aktus.

Tajā strādā neatkarīgi juristi, kas

 • nedēļas laikā bezmaksas sniedz padomu par Jūsu individuālo gadījumu;
 • izskaidro ES tiesību aktus, kas piemērojami Jūsu gadījumā;
 • paskaidro, kā Jūs varat izmantot savas tiesības, ko paredz ES.

Tavs Eiropas padomdevējs atbild uz jautājumiem, kas saņemti no:

 • ES (arī Norvēģijas, Īslandes vai Lihtenšteinas) pilsoņiem,
 • Citu valstu pilsoņiem, kas ir ES pilsoņa ģimenes locekļi vai dzīvo kādā ES dalībvalstī,
 • Eiropas Savienības un dalībvalstu informatīviem un konsultatīviem dienestiem, kuri ar dienestu sazinās privātpersonu vārdā,
 • uzņēmumiem, kas reģistrēti ES.

Informatīvais dienests "Europe Direct" sniedz praktisku informāciju un padomus, lai palīdzētu vairāk uzzināt par Eiropas Savienības darbību, ES pilsoņu tiesībām, kā arī ES piedāvāto finansējumu.

Sazinoties ar savu vietējo informācijas centru pa tālruni vai izmantojot e-formu (jebkurā ES oficiālajā valodā), varat saņemt šādu informāciju:

 • atbildes uz jūsu jautājumiem par ES tiesību aktos paredzētajām tiesībām, finansējuma iespējām utt.;
 • ielūgumus uz informatīviem pasākumiem un sarīkojumiem par ES;
 • dokumentus un publikācijas par ES;
 • norādes uz citiem informācijas avotiem;
 • kompetentu organizāciju kontaktinformāciju.

Ko "Europe Direct" nedara?

 • nerisina problēmas — nereģistrē un nepārsūta sūdzības, tomēr var norādīt, ar ko sazināties;
 • neizsakās par ES politikas jautājumiem vai nostājām, ko pieņēmušas iestādes;
 • nesniedz juridiskas konsultācijas (interpretējot ES tiesību normas).

Eiropas Biznesa atbalsta tīkls (EEN) ir lielākais uzņēmējdarbības un inovācijas atbalsta kontaktpunktu tīkls, kas sniedz praktisku informāciju uz specifiskiem uzņēmēju jautājumiem par ES lietām. EEN Latvijā darbojas gan Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, gan Inovāciju Rosināšanas centra paspārnē.

Tīkls piedāvā konkrētus un efektīvus risinājumus uzņēmējiem, īpaši mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, 54 valstīs, ieskaitot 28 Eiropas Savienības valstis, kandidātvalstis (Turcija, Maķedonija, Islande), Eiropas Ekonomikas zonas valstis un trešās valstis.

Tīklā ir apvienotas un koordinēti darbojas aptuveni 600 partnerorganizācijas, kurās nodarbināti ap 4000 speciālistu, lai veicinātu ES uzņēmējdarbību.

Informācija par pakalpojumiem, ko piedāvā Eiropas Biznesa atbalsta tīkls, ir pieejama šeit.

EUROPAGES ir Eiropas platforma, kas ir saistīta ar Business-to-Business (B2B) attiecībām. Šobrīd tās mājas lapā ir vairāk nekā 2.6 miljoni uzņēmumu – ražotāji, pakalpojumu sniedzēji, vairumtirgotāji un izplatītāji. Informācija tiek piedāvāta 26 valodās un tai ir vairāk par 3 miljoniem apmeklētāju mēnesī.

Jūsu uzņēmumam būs pieeja B2B e-mārketinga pakalpojumiem, sadarbības partneriem ārvalstīs, Eiropas biznesa tīklam, tiešsaistes mārketinga risinājumiem, biznesa iespējām un bezmaksas kontaktiem, tas nodrošinās arī redzamību Jūsu uzņēmumam.

Tā ir iespēja atrast potenciālos partnerus jebkurā valstī (meklējot pēc mēroga, darbības jomas utt.), iepazīties ar uzņēmuma darbības koncepciju un apskatīt piedāvātos produktus, kā arī sazināties ar attiecīgo uzņēmumu.

SIMAP nodrošina piekļuvi svarīgākajai informācijai par publiskajiem iepirkumiem Eiropā.

TED (publiskie iepirkumi) - publicē paziņojumus par konkursiem Oficiālā Vēstneša pielikumā, kas apskatāms tiešsaistē oficiālajā Eiropas publisko iepirkumu informācijas avotā. Tai ir bezmaksas piekļuve, un tā tiek atjaunināta 5 reizes nedēļā ar aptuveni 1500 paziņojumiem par valsts iepirkumiem no Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas un citām vietām.

Jūs varat pārlūkot, meklēt un šķirot paziņojumus par iepirkumu pēc valsts, reģiona, uzņēmējdarbības nozares un citām kategorijām.

Informācija par katru iepirkuma dokumentu, kā arī visi Eiropas Savienības iestāžu paziņojumi tiek publicēta 24 ES oficiālajās valodās

Tīmekļvietnē ENIC-NARIC iespējams sameklēt informāciju par aktualitātēm saistībā ar starptautisko akadēmisko un profesionālo mobilitāti, kā arī par procedūrām citā valstī iegūtas akadēmiskās un profesionālās kvalifikācijas atzīšanai.

Tas ir Eiropas Komisijas, Padomes un UNESCO kopīgs projekts, kurš aptver vairākus pasaules reģionus – Eiropu, Āfriku, Āziju, Ziemeļameriku un Dienvidameriku.

Eiropas darba mobilitātes portālā EURES iespējams atrast informāciju par darba iespējām jebkurā Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstī vai Šveicē, kā arī darbā pieņemšanas (darba piedāvājumu saskaņošanas) pakalpojumus darba ņēmējiem un darba devējiem.

EURES veido vairāk nekā 850 padomdevēju un 5000 vietējo nodarbinātības iestāžu tīklu, kas ikdienā sazinās ar darba meklētājiem un darba devējiem. Tāpat arī informē darbiniekus un darba devējus par problēmām saistībā ar darbu pierobežā un palīdz šīs problēmas risināt.

Problēmu risināšanas dienesti

attels

SOLVIT centrs ir alternatīvs strīdus risināšanas mehānisms, kurš darbojas Eiropas Ekonomikas zonas valstīs (ES dalībvalstīs un Norvēģijā, Islandē un Lihtenšteinā). Centra pakalpojumi ir bezmaksas.

SOLVIT centrs var palīdzēt risināt problēmas, kuras rodas citu dalībvalstu valsts iestādēm neievērojot ES tiesībās noteikto.

SOLVIT centrā var iesniegt sūdzību, ja:

 • nav ievērotas jūsu vai jūsu uzņēmuma ES normatīvajos aktos noteiktās tiesības
 • ES tiesību aktiem neatbilstošu lēmumu pieņēmusi valsts pārvaldes iestāde (valsts, reģionālā vai pašvaldības)
 • pārkāpums noticis citā EEZ dalībvalstī.

SOLVIT centrā tiek iesniegtas un risinātas dažādu jomu problēmas, piemēram, par profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, preču savstarpējo atzīšanu, uzņēmējdarbības brīvību, darbinieku norīkošanu, netaisnīgiem nosacījumiem valsts iepirkuma konkursos u.tml.

Lai uzzinātu, kādas ES tiesību normas ir pārkāptas, neformālu juridisku padomu varat saņemt portālā Tavs Eiropas padomdevējs.

Lai iesniegtu sūdzību Latvijas SOLVIT centrā, aizpildiet tiešsaistes iesnieguma formu. Jautājumu un neskaidrību gadījumā, var rakstīt uz e-pastu solvit@em.gov.lv vai zvanīt 67013075.

SOLVIT centrs darbojas kā bezmaksas problēmu risināšanas instruments ar vienkāršu lietas iesniegšanas un risināšanas procedūru. Tīkla uzdevums ir 10 nedēļu laikā rast praktisku risinājumu ES vienotā tirgus problēmām, kuras ir izraisījuši valsts iestāžu pieņemti lēmumi, nepareizi piemērojot ES tiesību normas.

Latvijas SOLVIT centra pārskats par uzņēmēju lietām 2019.–2021. gadā sniedz informāciju par Latvijas SOLVIT centra darbību un risinātajām lietām Latvijā un citās ES valstīs, kā arī skaidrojumu par lietu iesniegšanu SOLVIT centram un to risināšanas gaitu: Latvijas SOLVIT centra parskats

Sīkāka informācija pieejama SOLVIT centru mājas lapā.

attelsattels

Strīdi ar bankām un citām finanšu iestādēm

Gadījumā, ja patērētājs sūdzas par ārvalstu finanšu pakalpojumu sniedzēju, kur pieejama ārpustiesas sūdzību procedūra, šo sūdzības parasti izskata tā sūdzības struktūra, kurā atrodas finanšu pakalpojumu sniedzējs.

Izmantojot šo tīmekļa vietni, patērētājs, kam ir sūdzības par finanšu pakalpojumu sniedzēju, kas atrodas citā valstī, var:

 • noteikt attiecīgo ārpustiesas sūdzību procedūru finanšu pakalpojumu sniedzēja valstī un sazināties ar attiecīgo iestādi
 • sazināties ar ārpustiesas sūdzību procedūru nodrošinātāju savas mītnes valstī, kas palīdzēs un sniegs visu nepieciešamo informāciju par sūdzību procedūru.

FIN-NET tīkla mērķis ir sniegt patērētājiem iespēju iesniegt savas pārrobežu sūdzības noslēgtā finanšu līguma valodā vai valodā, kurā viņi parasti komunicē ar šo finanšu pakalpojumu sniedzēju.

Patērētāji var izmantot arī FIN-NET pieejamo pārrobežu finanšu pakalpojumu sūdzību veidlapu, kurā ir paskaidroti veicamie soļi.

Sūdzības par ES institūcijām

Eiropas ombuds izskata sūdzības par kļūdām ES institūciju, iestāžu un aģentūru pārvaldē un var konstatēt kļūdu pārvaldē, ja institūcija neievēro pamattiesības, tiesiskos noteikumus vai labas pārvaldes principus.

Tas attiecas, piemēram, uz administratīvām neatbilstībām, netaisnīgumu, diskrimināciju un pilnvaru ļaunprātīgu izmantošanu, atbildes nesniegšanu, informācijas liegšanu un nevajadzīgu kavēšanos.

Ombuda mandāts neattiecas tikai uz Eiropas Savienības Tiesu, kas pilda tiesu iestādes pienākumus.

Ja esat Eiropas Savienības dalībvalsts pilsonis vai iedzīvotājs, jūs varat iesniegt sūdzību Eiropas ombudam. Iesniegt sūdzību var arī uzņēmumi, asociācijas vai citas iestādes ar reģistrētu biroju ES dalībvalstī.

Eiropas ombudu tīkls aptver 99 birojus 35 Eiropas valstīs.

Sūdzības par Latvijas iestādēm

Tiesībsargs ir Saeimas ievēlēta amatpersona, kas rūpējas par to, lai Latvijā tiktu ievērotas cilvēktiesības un lai valsts pārvalde un pašvaldības ievērotu labas pārvaldības principu. Tas savā darbībā ir neatkarīgs un pakļaujas vienīgi likumam, un šis amats nav savienojams ar piederību pie politiskajām partijām.

Kādos gadījumos tiesībsargs var palīdzēt?

Tiesībsargs, izskatot privātpersonu iesniegumus, likumā paredzētos gadījumos ierosina pārbaudes lietu, ja:

 • valsts vai pašvaldības institūcijas vai to amatpersonas, iespējams, ir pārkāpušas Satversmē un starptautiskajos cilvēktiesību dokumentos noteiktās cilvēktiesības
 • pret personu, iespējams, ir pieļauta diskriminācija vai vienlīdzīgas attieksmes pārkāpums
 • valsts un pašvaldību iestādes vai to amatpersonas pret personu, iespējams, ir pieļāvušas labas pārvaldības principa pārkāpumu.

Eiropas Patērētāju informēšanas centrs (ECC Latvia) ir izveidots ar mērķi, lai nodrošinātu patērētāju tiesību aizsardzību ievērošanu, pērkot preces vai pakalpojumus kādā no ES dalībvalstīm, kā arī Norvēģijā un Īslandē.

ECC Latvia var vērsties, ja radušās problēmas vai neskaidrības:

 • iegādājoties preces vai pakalpojumus ārpus Latvijas
 • iepērkoties internetā
 • ceļojot ar lidmašīnu (atteikta iekāpšana, atcelts reiss, ilga kavēšanās, nozaudēta vai sabojāta bagāža)
 • nomājot auto
 • veicot viesnīcas rezervāciju u.c.

ECC Latvia sniegtie pakalpojumi ir bezmaksas.

Vienotā tirgus rīki publiskai pārvaldei

Valsts tehnisko noteikumu paziņošana tirdzniecībā ar produktiem un pakalpojumiem palīdz novērst nepamatotus šķēršļus ES iekšējā tirgū un veicina vienādu tiesību aktu piemērošanu visās ES dalībvalstīs, tādejādi izvairoties no atšķirīgām interpretācijas iespējām.

Paziņojamie tehniskie noteikumi var būt kā likums, tā Ministru kabineta noteikumi, kas sevī ietver, piemēram, tehniskos parametrus, prasības, noteikumus par pakalpojumiem, kā arī noteikumus, ar kuriem tiek aizliegta vai ierobežota preču ražošana, ievešana, tirdzniecība vai izmantošana vai ar kuriem tiek aizliegta vai ierobežota pakalpojuma sniegšana vai izmantošana. Tā kā Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma 14.pants un 15.pants paredz, ka Latvijā atļauju izsniegšanas procedūras pakalpojumu sniedzējiem var tikt ar atbilstošiem speciālajiem likumiem deleģētas vietējām pašvaldībām, tad par tehniskiem noteikumiem uzskatāmi arī pašvaldību saistošie noteikumi.

Tehnisko noteikumu paziņošana produktiem

Informācija par Eiropas Savienības (ES) dalībvalstu paziņotajiem tehnisko noteikumu projektiem ir pieejama Tehnisko noteikumu informācijas sistēmas (TRIS) datubāzē, kurā tehnisko noteikumu projektu var aplūkot arī latviešu valodā.

Ja rodas iebildumi par citu ES dalībvalstu tehniskajiem noteikumu projektiem, tos ir iespējams apstrīdēt par konkrētiem iebildumiem informējot to ministriju kontaktpersonas, kuru kompetencē ir attiecīgo jomu koordinēšana Latvijā.

Kontaktpersonas ir atbildīgas par komentāru vai atzinumu sagatavošanu par citu Eiropas Savienības dalībvalstu izstrādātajiem tehnisko noteikumu projektiem atbilstoši 2010.gada 23.februārta Ministru kabineta instrukcijas Nr.1 Kārtība, kādā valsts pārvaldes iestādes sniedz informāciju par tehnisko noteikumu projektiem 31.punktam.

Izmantojot TRIS, jebkura persona, tajā skaitā nevalstiskās organizācijas un uzņēmēji, var bez maksas pierakstīties, lai uz elektronisko pastu saņemtu ES dalībvalstu sagatavotos un Eiropas Komisijai paziņotos tehnisko noteikumu projektus interesējošā jomā (piemēram, būvniecības izstrādājumi, zivsaimniecības produkti, transports, ķīmiskie produkti, informācijas sabiedrības pakalpojumi u.c.).

Savukārt Latvijas nacionālais tehnisko noteikumu projektu paziņošanas koordinators ir Ekonomikas ministrija.

Tehnisko noteikumu paziņošana pakalpojumu jomā

Tehnisko noteikumu paziņošanu pakalpojumu jomā paredz Eiropas Parlamenta un Padomes 2006.gada 12.decembra Direktīvas 2006/123/EK par pakalpojumiem iekšējā tirgū 15.panta 7.punkts un 39.panta 5.punkts, lai identificētu tādu ES dalībvalstu noteikumu pieņemšanu, kas ierobežo uzņēmējdarbības veikšanu un pakalpojumu sniegšanas brīvību, nav nediskriminējoši, nav samērīgi vai pamatoti ar īpašām sabiedrības interesēm.

Lai nodrošinātu, ka visi ES dalībvalstu jaunie normatīvie akti pakalpojumu jomā atbilst laba regulējuma principiem, un tiktu novērsta jaunu nepamatotu šķēršļu radīšana, Direktīvas 2006/123/EK 15.panta 7.punktā paredzētā tehnisko noteikumu paziņošana uzliek pienākumu paziņot visus jaunos normatīvos vai administratīvos aktus, tostarp, pašvaldību saistošos noteikumus, kas nosaka prasības atbilstoši Direktīvas 15.panta 2.punktam (nediskriminējošas prasības) un/vai 16. pantam (pakalpojumu sniegšanas brīvība). Savukārt 39.panta 5.punkts paredz tehnisko noteikumu paziņošanu par jebkādām izmaiņām prasībās, tostarp jaunām prasībām, kā arī to iemeslu.

Tiesību akta projekts ir uzskatāms par tehnisko noteikumu projektu pakalpojumu jomā un tas ir jāpaziņo Iekšējā tirgus informācijas (IMI) sistēmā, ja tas paredz ierobežojošas prasības pakalpojumu sniegšanai:

 • kvantitatīvus vai teritoriālus ierobežojumus pakalpojuma sniegšanai (attālums starp pakalpojumu sniedzējiem, ierobežots skaits komersantu)
 • pienākumu pakalpojuma sniedzējam izvēlēties noteiktu saimnieciskās darbības formu (piemēram, AS, SIA, un tml.)
 • nosacījumu, ka pakalpojumu var sniegt vai piedāvāt tikai noteikti pakalpojumu sniedzēji vai to grupa, vai personas, kas darbojas konkrētā profesijā, specialitātē vai amatā
 • kārtību, kādā tiek pārvaldītas kapitāla daļas (minimālās prasības pamatkapitālam, noteiktas izglītības prasības kā īpašniekam)
 • ierobežot uzņēmumu skaitu
 • noteikt minimālo darbinieku skaitu
 • fiksēt tarifus par pakalpojumu
 • likt nodrošināt pakalpojumu tikai komplektā ar citu pakalpojumu

Noteikumus NAV jāpaziņo, ja tas:

 • vienlaikus ir tehnisko noteikumu projekts preču jomā un par to ir paziņots Tehnisko noteikumu informācijas sistēmā (TRIS)
 • skar vispārējas nozīmes (publisko) pakalpojumu jomu:
  • konkurences jomu
  • valsts īstenotās politikas jomu
  • krimināltiesību jomu
  • nodarbinātības jomu
  • valsts sociālās apdrošināšanas jomu
  • nodokļu politikas jomu
  • starptautisko privāto tiesību jomu
  • ieroču vai sprāgstvielu aprites jomu
  • stratēģiskas nozīmes preču aprites jomu
  • pasta pakalpojumu jomu
  • elektroenerģijas jomu
  • gāzes jomu
  • ūdens apgādes jomu
  • atkritumu apstrādes jomu
  • administratīvajās formalitātēs, kas saistītas ar personu brīvu pārvietošanos un uzturēšanos;
  • autortiesību jomu u.c.

Pilnu uzskatījumu ar gadījumiem, kad noteikumi nav jāpaziņo, lūdzam skatīt Direktīvas 2006/123/EK 17.pantā.

Lasīt vairāk:

Lai veicinātu efektīvu sadarbību starp ES dalībvalstu atbildīgajām iestādēm, ir izveidota Iekšējā tirgus informācijas sistēma (IMI), kas nodrošina drošu un ātru datu apmaiņu starp dalībvalstu atbildīgajām valsts un pašvaldību iestādēm, ļaujot tām efektīvi sazināties, neskatoties uz valodu un pārvaldes struktūru dažādības radītajiem šķēršļiem.

Nacionālais IMI sistēmas koordinators Latvijā ir Ekonomikas ministrija.

Noderīgi:

ES dalībvalstu progress ES Vienotā tirgus tiesību aktu ieviešanā un ar ES Vienoto tirgu saistīto mehānismu pārvaldīšanā tiek vērtēts ES Vienotā tirgus pārskatā (Scoreboard), kuru Eiropas Komisija ik gadu publicē savā mājaslapā.