Brošūra: Metodes siltumenerģijas patēriņa regulēšanai un maksas aprēķiniem centralizētai siltumapgādei pieslēgtiem daudzdzīvokļu dzīvojamiem namiem, Rīga, 2012.

Brošūra sagatavota pēc Latvijas patērētāju interešu aizstāvības asociācijas ierosinājuma, piesaistot atsevišķus vadošos speciālistus attiecīgajās jomās, lai novērstu informācijas trūkumu iedzīvotājiem par siltumenerģijas patēriņa aprēķināšanas kārtību privatizētajos daudzdzīvokļu dzīvojamos namos un veicinātu iedzīvotāju iesaistīšanos mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas procesā, kā arī informētu iedzīvotājus par siltumenerģijas patēriņa regulēšanas un tā samazināšanas iespējām.

Brošūras izstrādē piedalījās:

Maija Rubīna, Rīgas p/a „Rīgas enerģētikas aģentūra” direktore – 1. un 2. sadaļa, pielikumi.

Pēteris Ūsiņš, SIA „MESA LATVIJA” pārstāvis – 3. sadaļa.

Jānis Gaross, SIA „Danfoss” pārstāvis – 4. sadaļa.

Baiba Miltoviča, Latvijas patērētāju interešu aizstāvības asociācijas pētniece – 5. sadaļa.

 

ATTĀLINĀTI NOLASĀMU INDIVIDUĀLU SILTUMENERĢIJAS PATĒRIŅA SKAITĪTĀJU UN INDIVIDUĀLU SILTUMA MAKSAS SADALĪTĀJU UZSTĀDĪŠANAS EKONOMISKĀ PAMATOJUMA APRĒĶINĀŠANAS VEIDLAPAS

2020.gada 16.decembrī stājās spēkā Ministru kabineta 2020.gada 10.decembra noteikumi Nr. 730 “Ekspluatējamu ēku energoefektivitātes minimālās prasības” (turpmāk – MK noteikumi Nr.730). MK noteikumu Nr.730 5.punkts paredz, ka daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā patērēto siltumenerģiju uzskaita atsevišķi katrai dzīvojamo un nedzīvojamo telpu grupai. Patērētās siltumenerģijas uzskaitē izmanto attālināti nolasāmus individuālus siltumenerģijas patēriņa skaitītājus (turpmāk arī – skaitītāji) vai individuālus siltuma maksas sadalītājus (turpmāk arī – sadalītāji) katram sildelementam, ja individuālu siltumenerģijas patēriņa skaitītāju uzstādīšana nav tehniski iespējama vai nav ekonomiski pamatota.

Atbilstoši  MK noteikumu Nr.730 6.punktam skaitītāju uzstādīšanas tehniskā iespējamība tiek noteikta, izvērtējot, vai tehniski iespējams ar vienu skaitītāju uzskaitīt visā telpu grupā patērēto siltumenerģiju. Savukārt sadalītāju un skaitītāju uzstādīšanas ekonomiskā pamatojuma noteikšanai  MK noteikumu Nr.730 7.punkts paredz, ka  ekonomisko pamatojumu izvērtē dzīvojamās mājas pārvaldītājs atbilstoši MK noteikumu Nr.730 1. un 2.pielikumā norādītajai sadalītāju un skaitītāju uzstādīšanas ekonomiskā pamatojuma aprēķināšanas metodikai.

Lai nodrošinātu MK noteikumu Nr.730 1. un 2.pielikumā norādītās metodikas korektu piemērošanu, vienlaikus, atvieglojot procesu, kādā dzīvojamo māju pārvaldītājiem jāveic sadalītāju un skaitītāju uzstādīšanas ekonomiskā pamatojuma aprēķini, Ekonomikas ministrijas uzdevumā tika izstrādātas Elektroniskas novērtēšanas veidlapas kā parocīgs un viegli lietojams ekonomiskā pamatojuma aprēķinu veikšanas rīks. Papildus ir izstrādāti metodiskie norādījumi, kas satur saprotamu un viegli uztveramu skaidrojumu, kā lietojama Elektroniskā novērtēšanas veidlapa, kā arī katrai veidlapai ir pieejams uzskatāms piemērs.

Siltuma maksas sadalītāji. Aprēķina piemērs.

Siltuma maksas sadalītāji. Metodiskie norādījumi.

Siltuma maksas sadalītāji. Vadlīnijas.

Siltuma patēriņa skaitītāji. Aprēķina piemērs.

Siltuma patēriņa skaitītāji. Metodiskie norādījumi.

Siltuma patēriņa skaitītāji. Vadlīnijas