2009.gada 12.maijā tika apstiprināti Ministru kabineta noteikumi Nr.436 „Īstermiņa eksporta kredītu garantēšanas noteikumi” (turpmāk - Noteikumi), kas nosaka īstermiņa eksporta kredītu garantiju segumu, saņēmējus, garantiju sniegšanas kārtību un kārtību, kādā garantētājs sedz zaudējumus. Ar 2009.gada 1.jūniju SIA „Latvijas Garantiju aģentūra” ir uzsākusi garantiju pieteikumu pieņemšanu par eksporta darījumu riskiem un to izvērtēšanu uz valstīm, kurās debitori ir reģistrēti komersanti, bet kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis un atsevišķas Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (turpmāk – OECD) dalībvalstis – Austrālija, Kanāda, Islandē, Japāna, Jaunzēlande, Norvēģija, Šveice, Amerikas Savienotās Valstis.

Īstermiņa eksporta kredītu garantiju sniegšanai 2007.–2013. gada plānošanas perioda darbības programmas „Uzņēmējdarbība un inovācijas” 2.2.1.3.aktivitātes „Garantijas komersantu konkurētspējas uzlabošanai” ietvaros ir piešķirts finansējums 20 000 000 LVL apmērā.

Īstermiņa eksporta kredītu garantiju (izsniedz uz laiku līdz 2 gadiem) sistēmas ieviešana ļauj palielināt kopējo eksporta apjomu (sevišķi uz valstīm ar augstu riska pakāpi), paplašināt komersantu eksporta tirgus (NVS reģions, strauji augošās ekonomikas u.c.), kā arī nostiprināties esošajos tirgos. Eksporta kredīta garantijas ir pieejamas visu tautsaimniecības nozaru uzņēmumiem.

Papildus informācija par eksportam pieejamo atbalstu pieejama šeit: