Valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizācija norit saskaņā ar likumu “Par valsts un pašvaldību īpašuma objektu privatizāciju” un Valsts un pašvaldību īpašuma privatizācijas un privatizācijas sertifikātu izmantošanas pabeigšanas likumu. Maksājumi par valsts vai pašvaldības īpašumu izdarāmi euro un/vai privatizācijas sertifikātos.

Par valstij vai pašvaldībai piederoša īpašuma objektu (nekustamie īpašumi, kapitāla daļas, zeme) privatizācijas subjektu var būt fiziskā vai juridiskā persona, kam ir tiesības iegūt Latvijā kustamo vai nekustamo īpašumu.

Īpašuma objekta privatizācija norit, pamatojoties uz jebkuras fiziskās vai juridiskās personas iesniegtu privatizācijas ierosinājumu, kas tika iesniegts līdz 2006.gada 31.augustam.

Valsts īpašuma privatizācija

Valsts īpašuma objektu un valstij piederošu un piekrītošu apbūvētu un neapbūvētu zemesgabalu privatizāciju veic SIA “Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor” (turpmāk - Possessor).

Possessor uzturētajā Privatizācijas ierosinājumu reģistrā tika reģistrēti 627 nekustamo īpašumu privatizācijas ierosinājumi, 57 valsts kapitāla daļu privatizācijas ierosinājumi un 4321 zemesgabalu privatizācijas vai privatizācijas turpināšanas ierosinājums. 2020.gada 30.jūnijā Possessor valdījumā bija 559 valsts īpašuma objekti un apbūvēti zemesgabali vai to domājamās daļas (attiecīgi 21 un 538), par kuriem noteiktajā termiņā tikuši iesniegti privatizācijas ierosinājumi.

Lēmumu par valsts īpašuma objekta nodošanu privatizācijai pieņem Ministru kabinets, bet par apbūvēta zemesgabala, uz kura atrodas citai personai piederošas ēkas vai būves, – Possessor.

Veicot privatizācijas institūcijas turējumā (faktiskā valdījumā) esošo valsts aktīvu privatizāciju, gūti ieņēmumi no valsts īpašuma objektu privatizācijas 2,69 mljrd. euro apmērā, no kuriem par naudu - 0,74 mljrd. euro vērtībā un par privatizācijas sertifikātiem - 1,95 mljrd. euro nominālvērtībā. Tajā skaitā, publiskajos piedāvājumos par privatizācijas sertifikātiem pārdotas privatizējamo uzņēmumu akcijas 1,48 mljrd. euro vērtībā.

Pašvaldības īpašuma privatizācija

Lēmumu par pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu privatizāciju pieņem pašvaldības – pilsētas (novada) dome. Pašvaldības īpašuma privatizāciju pašvaldībā nodrošina attiecīgās pašvaldības (pilsētas, novada) īpašuma privatizācijas komisija.

Patstāvīgā lietošanā piešķirtās zemes izpirkšana

Valsts zemes reforma ietver īpašuma tiesību atjaunošanu, valsts un pašvaldību zemes privatizāciju, kā arī valstij piekritīgās brīvās zemes piešķiršanu pastāvīgā lietošanā un piešķirtās zemes izpirkšanu. Pastāvīgā lietošanā piešķirtās zemes izpirkšana un zemesgabalu privatizācija norit saistībā ar valstī realizējamo lauku apvidus un pilsētu zemes reformu.

Lauku zemes, kas piešķirtas pastāvīgā lietošanā, izpirkšanu organizē Valsts zemes dienests (Lauku zemes izpirkšanas reģistrs). Savukārt, pilsētas zemes, kas piešķirtas lietošanā, izpirkšanu organizē attiecīgās pašvaldības zemes komisija. Zemes izpirkuma (pirkuma) līgums bija noslēdzams līdz 2010.gada 30.decembrim.

Citi saistītie tiesību akti

Likums „Par zemes privatizāciju lauku apvidos

Ministru kabineta 2019.gada 26.novembra noteikumi Nr.557 “Noteikumi par valsts īpašumu privatizāciju veicošās institūcijas pārvaldes uzdevuma deleģēšanu

Ministru kabineta 2005.gada 30.augusta noteikumi Nr.639 „Noteikumi par privatizācijas ierosinājumu reģistrā un atsavināšanas ierosinājumu reģistrā ierakstāmajām ziņām un minēto reģistru vešanas kārtību

Ministru kabineta 2007.gada 4.septembra noteikumi Nr.608 „Lauku zemes izpirkšanas reģistra noteikumi