Statuss:
Īstenošanā

2019. gada sākumā Ekonomikas ministrija ir uzsākusi  Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas  projektu “RestartBSR” “(“Restart SMEs in the Baltic Sea Region”) (Restart BSR) īstenošanu. Projektā piedalās 6 partneri no Polijas, Lietuvas, Latvijas un Igaunijas:

  • Lower Silesian Intermediate Body (vadošais partneris) – Polija
  • Design School Kolding – Dānija
  • Harju County Enterpreneuship and Development Consultancy  – Igaunija
  • Vilnius Geadiminas Technical University – Lietuva
  • Latvijas Tehnoloģiskais centrs – Latvija
  • Ekonomikas ministrija – Latvija

att

Projekta mērķis ir veidot institucionālo kapacitāti inovāciju jomas pārstāvjiem, lai atbalstītu uzņēmumus, kas nonākuši finansiālās grūtībās. Kapacitātes veidošanas aktivitātes nodrošinās, ka samazināsies maksātnespējas procesu skaits šādos uzņēmumos, sekmēs Baltijas jūras reģiona veiktspēju netehnoloģiskajās inovācijās un palielinās to uzņēmumu skaitu, kas spēs atjaunot uzņēmējdarbību, kas savukārt rezultēsies kopējā reģiona izaugsmē, kā arī darba vietu saglabāšanā un to skaita palielināšanā.

Projekta pamataspekts ir veicināt pieredzes apmaiņu politikas plānošanas jautājumos un veicināt dialogu nacionālā un reģionālā līmenī starp Baltijas jūras reģiona valstīm un Eiropu. Lai to sasniegtu, tiks veikti pētījumi, analizējot labāko praksi. Restart BSR projektā paredzēti pieredzes apmaiņas pasākumi ar projekta partneriem, lai kopīgi pētītu projektu partneru līdzšinējo pieredzi un labās prakses piemērus attiecīgajā jomā. Projekta aktivitātēs tiks iesaistīti arī sadarbības partneri no Latvijas, piemēram, nacionālā, reģionālā un vietējā līmeņa publiskās institūcijas un šīs institūcijas pārstāvošie sociālie partneri.

Restart BSR tiek finansēts no Interreg Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programmas  finansējuma ar Eiropas Savienības fonda atbalstu. Projekta budžets sastāda EUR 1,596  milj., no kura 15% ir Ekonomikas ministrijas budžeta līdzfinansējums EUR 30,165 tūkst. apmērā un 85% tiek finansēti no Eiropas Savienības fonda. Projekta īstenošanas ilgums ir 30 mēneši, sākot ar 2019.gada 1.janvāri.

Projekta aktivitātēm ir iespējams sekot līdzi projekta mājaslapā  www.restart-bsr.eu, projekta Facebook kontā https://www.facebook.com/restartBSR/ , kā arī Ekonomikas ministrijas mājaslapā.

 

Projekta aktivitātes

PĒTĪJUMS. Labāko Eiropas atbalsta, agrīnās brīdināšanas un otrās iespējas sistēmu pārneses iespēju analīze Baltijas jūras reģiona valstīs.

Pētījuma anotācija.

Pētījuma kopsavilkums. 

English translation of the research

SUMMARY OF THE RESEARCH of the best European support, early warning and second-chance systems transferability in the Baltic Sea region countries

 


Starptautiskas inovāciju laboratorijas ietvaros izstrādā rekomendācijas agrīnai brīdināšanai un grūtībās nonākušu uzņēmumu atbalstīšanai. 30.11.2020.

 

An international innovation laboratory is developing recommendations for early warning and support for companies in difficulty. 30.11.2020.

 

Restart BSR projekta nacionālais seminārs nr.3 par valsts atbalsta nepieciešamību uzņēmumiem, kas nonākuši krīzes situācijā, kā arī par ekspertu un mentoru piesaisti apmācībām. 27.10.2020.

 

Restart BSR projekta nacionālais seminārs nr.2 par to kā sniegt atbalstu MVU pirms tie nonākuši finansiālās grūtībās. 22.10.2020.

 

Rīgā diskutē par atbalsta programmas izveidi finansiālās grūtībās nonākušiem uzņēmumiem. 5.12.2019.