STANDARTIZĀCIJA

Logo

Latvija ir Starptautiskajā standartizācijas organizācijas (ISO) dalībvalsts. ISO Latviju pārstāv Latvijas nacionālā standartizācijas institūcija – SIA "Latvijas standarts" (LVS). Dalība kopš 1995. gada (pilna biedra statusā kopš 2015. gada). Dalība ISO dod iespēju piedalīties starptautisko standartu attīstības un stratēģijas izstrādes procesā. Papildus tam biedriem ir atļauta standartu izplatīšana Latvijā. 

Logo

Latvija ir Starptautiskā elektrotehniskā komisijas (IEC) dalībvalsts. IEC Latviju pārstāv Latvijas nacionālā standartizācijas institūcija – SIA "Latvijas standarts" (LVS). Dalība kopš 1995. gada (asociētais biedrs)Dalība IEC dod iespēju gan piedalīties starptautisko elektrotehnikas standartu izstrādē, gan izmantot standartus un tehniskos noteikumus attiecībā uz produktu drošību un veiktspēju, tādējādi samazinot šķēršļus preču tirdzniecībai.

Logo

Latvija ir Eiropas Standartizācijas komitejas (CEN) un Eiropas Elektrotehnikas standartizācijas komitejas (CENELEC) dalībvalsts. CEN/CENELEC Latviju pārstāv Latvijas nacionālā standartizācijas institūcija – SIA "Latvijas standarts" (LVS). Dalība kopš 1995. gada (pilna biedra statusā kopš 2004. gada). Dalība CEN un CENELEC dod iespēju piedalīties tirgū nepieciešamo Eiropas standartu definēšanā un izstrādē, kā arī tos pārņemt un izplatīt Latvijā. 

METROLOĢIJA

Latvija ir Starptautiskās reglamentētās metroloģijas organizācijas (OIML) asociētā dalībvalsts. Latviju OIML pārstāv Latvijas nacionālā metroloģijas institūcija – SIA "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" struktūrvienība "Metroloģijas birojs" (LatMB). Dalība kopš 1995. gada. Piedalīšanās OIML darbā ļauj saņemt aktuālo informāciju par starptautiskām prasībām, rekomendācijām un vadlīnijām reglamentētās metroloģijas jomā, kā arī iegūt zināšanas par labu praksi metroloģijā un pieredzi mērījumu organizēšanā.

Eiropas Reglamentētās metroloģijas kooperācijā (WELMEC) Latviju pārstāv Latvijas nacionālā metroloģijas institūcija – SIA "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" struktūrvienība "Metroloģijas birojs" (LatMB). Dalība kopš 2004. gada. Darbība WELMEC veicina sadarbību ar ieinteresētajām pusēm, lai izveidotu kopīgu izpratni par Eiropas metroloģijas normatīvā regulējuma ieviešanu reglamentētās metroloģijas jomā. Dalība organizācijā ļauj identificēt un risināt reglamentētās metroloģijas problēmas kopā ar platformu biedriem un ieinteresētajām personām.

Latvijas nacionālā metroloģijas institūcija – SIA "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" struktūrvienība "Metroloģijas birojs" (LatMB) ir Starptautiskās svaru un mēru biroja CIPM Savstarpējā atzīšanas līguma dalībniece. Dalība kopš 2001. gada. BIPM ir starptautiska Metra konvencijas dibināta organizācija, ar kuras palīdzību ir iespējams nodrošināt metroloģisko izsekojamību līdz SI. Dalība organizācijā dod iespēju piedalīties pieredzes apmaiņā un zināšanu pārnesē starptautiskā līmenī, tādējādi veicinot metroloģijas attīstību Latvijā. 

Latvija ir Eiropas nacionālo metroloģijas institūciju sadarbības organizācijas (EURAMET) dalībvalsts. EUROMET Latviju pārstāv Latvijas nacionālā metroloģijas institūcija – SIA "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" struktūrvienība "Metroloģijas birojs" (LatMB). Dalība kopš 2003. gada. EURAMET ir Eiropas reģionālā metroloģijas organizācija. Dalība EURAMET organizētajās starplaboratoriju salīdzināšanas programmās dod iespēju apliecināt nacionālo mērvienību etalonu kalibrēšanas un mērīšanas spēju starptautisku atzīšanu. Dalība EURAMET ļauj piedalīties integrētas un starptautiski konkurētspējīgas Eiropas metroloģijas  infrastruktūras izstrādē, ņemot vērā nozares, biznesa un pārvaldības vajadzības. Pie tam, dalība šajā organizācijā nodrošina sadarbību ar pētniecības organizācijām, kas veicina metroloģijas infrastruktūras attīstību, kā arī pieredzes apmaiņu un zināšanu pārnesi Eiropas līmenī.

AKREDITĀCIJA

Starptautiskā laboratoriju akreditācijas kooperācija ILAC nodrošina prasību harmonizāciju un savstarpējo atzīšanu tādām atbilstības novērtēšanas darbībām kā testēšana, kalibrēšana, medicīnas izmeklējumi, inspicēšana, prasmes pārbaužu organizēšana un references materiālu ražošana.

Tuvākajā nākotnē jomas tiks papildinātas ar biobankām. Pievienojoties šai starptautiskai organizācijai un parakstot savstarpējās atzīšanas vienošanos, (ILAC MRA Multilateral Recognition Arrangement) savstarpēji tiek atzīta dalībnieku akreditācijas sistēmu ekvivalence un akreditēto iestāžu izsniegtie atbilstības novērtēšanas rezultāti. 

Dalība ILAC kopš 2022. gada.

Ieguvumi no dalības ILAC

Latvijas nacionālā akreditācijas institūcija (LATAK) ir Eiropas akreditācijas kooperācijas (EA) pilntiesīgs biedrs kopš 2002.gada, kad parakstīja EA Daudzpusējās atzīšanas līgumu. Dalība Eiropas Akreditācijas kooperācijā (EA) ļauj atbilstoši starptautiskiem standartiem novērtēt un apstiprināt organizācijas, kuras veic atbilstības novērtēšanu – testēšanu, kalibrēšanu, inspicēšanu, verificēšanu un sertificēšanu. EA kopējais stratēģiskais mērķis ir nodrošināt tās biedru akreditēto atbilstības novērtēšanas pakalpojumu vērtību un ticamību un akreditētās atbilstības novērtēšanas institūcijas Eiropas tirgū/telpā.

Starptautiskais akreditācijas forums IAF nodrošina prasību harmonizāciju un savstarpējo atzīšanu tādām atbilstības novērtēšanas darbībām kā pārvaldības sistēmu, produktu, procesu vai pakalpojumu, personu sertificēšanu, kā arī verificēšanu un validāciju.

IAF biedru akreditētajām atbilstības novērtēšanas institūcijām ir priekšrocība paaugstināt savu konkurētspēju ārpus Latvijas un Eiropas robežām, kamēr klientiem un sabiedrībai kopumā ir iespēja izvēlēties uzticamus piegādātājus no visas pasaules pārliecībā, ka tiks saņemtas standartiem atbilstošas preces un pakalpojumi. Iegūstot LATAK akreditāciju, atbilstības novērtēšanas institūcijas tiek atzītas starptautiski un tām nav nepieciešams pierādīt atbilstību prasībām atkārtoti.

Dalība kopš 2022. gada.

PATĒRĒTĀJU TIESĪBAS

Latvija ir Eiropas patērētāju organizāciju apvienības (BEUC) dalībniece. Kopš 2002.gada BEUC Latviju pārstāv Latvijas Patērētāju interešu aizstāvības asociācija (LPIAA).

Latvija ir Starptautiskā patērētāju organizāciju savienības (CI) dalībniece

TŪRISMS

Kopš 2002.gada 1.jūlija Latvija ir Latvija ir Eiropas ceļojumu komisijas (ETC) biedrs.

ECK ir starptautiska organizācija, kuras mērķis ir Eiropas kā tūrisma galamērķa popularizēšana tālajos tirgos.

BŪVNIECĪBA

Latvija ir Eiropas būvniecības kontroles konsorcija (CEBC) dalībniece. CEBC Latviju pārstāv Būvniecības valsts kontroles birojs.