Ekodizains ir sistemātiska metode, ar ko tiesību aktos tiek noteiktas vides prasības, kas jāņem vērā produkta projektēšanas procesā. Galvenais ekodizaina nolūks ir izstrādāt preces, kas veicinātu ilgtspējību, samazinot produktu ietekmi uz vidi visa tā aprites cikla laikā, ņemot vērā arī citas parasto produktu un patērētāju prasības, tādas, kā funkcionalitāte, kvalitāte, drošums, cena, piemērotība ražošanai, ergonomiskās un estētiskās īpašības.

Eiropas Savienības tiesiskais regulējums attiecībā uz enerģiju patērējošu ražojumu ekodizainu ir noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/125/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem. Latvijas normatīvajos aktos Direktīva ir ieviesta ar 2011.gada 6.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.941 "Noteikumi par ekodizaina prasībām ar enerģiju saistītām precēm (produktiem)".

Ņemot vērā informācijas nozīmīgo lomu tirgū ir vajadzīgs arī vienveidīgs un saskaņots marķējums visiem viena veida produktiem, lai pircējiem nodrošinātu vienotu informāciju par šo produktu enerģijas un citu resursu patēriņu. Tādējādi, ir pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/1369, ar ko izveido energomarķējuma satvaru un atceļ Direktīvu 2010/30/ES

Ekodizaina un energomarķējuma ietvarregulējumam ir horizontāls raksturs – tās neizvirza konkrētas prasības produktiem, bet ievieš nosacījumus un kritērijus, kā noteikt prasības vidi ietekmējošo ražojumu raksturīpašībām, piemēram, enerģijas patēriņa līmeni.

Savukārt specifiskas prasības katram atsevišķam ražojumam ir noteiktas Eiropas Komisijas regulās (lasīt vairāk).

Ar 2021. gada 1.martu preču tirdzniecības vietās atsevišķām preču grupām būs jauns energomarķējums

2019.gada 11.martā Eiropas Komisija pieņēma jaunu vizuālo formātu energopreču marķējumam sešām preču grupām. Patērētāji jaunos marķējumus preču tirdzniecības vietās - veikalos un tiešsaistes tirdzniecības vietnēs ieraudzīs no 2021.gada 1.marta

Piecām no šīm preču grupām jau līdzšinēji tika piemērots energomarķējums. Tās ir:

  • trauku mazgājamajās mašīnas
  • veļas mašīnas un žāvētāji
  • ledusskapji (ieskaitot, vīnu dzesēšanas ledusskapjus)
  • apgaismojuma lampas un
  • elektroniskie displeji (ieskaitot televizorus).

Jauna elektropreču grupa, kurai turpmāk tiks piemērotas jaunās energomarķējuma prasības ir tirdzniecības saldējamās iekārtas un preču tirdzniecības automāti.

Būtiskākās izmaiņas, kas saistītas ar jaunā energomarķējuma vizuālo izskatu:

  • Energoefektivitātes skala atgriezīsies pie A līdz G enerģijas patēriņa klasēm, kas ir vienkāršotākas un patērētājiem saprotamākas.

Piemēram, prece, kas šobrīd ir marķēta kā A+++ energoefektivitātes klases prece pēc jauno energomarķējuma noteikumu stāšanās spēkā kļūs par B klases preci, nemainot tās elektroenerģijas patēriņu. Tas nodrošinās energoefektīvāku preču ienākšanu tirgū, kurām attiecīgi tiks piemērotas augstākās energoefektivitātes klases.

  • Jauns elements marķējumā būs QR kods, ko, noskenējot ar viedtālruni, patērētājs varēs iegūt ražotāja sniegtu papildinformāciju par konkrēto preci, kas nebūs komercinformācija (reklāma). Šī informācija par preci tiks sniegta no ražotāja puses, iekļaujot to publiski pieejamā datu bāzē EPREL EU, kas būs brīvi pieejama patērētājiem jau tuvāko mēnešu laikā.