Ekodizains ir sistemātiska metode, ar ko tiesību aktos tiek noteiktas vides prasības, kas jāņem vērā produkta projektēšanas procesā. Galvenais ekodizaina nolūks ir izstrādāt preces, kas veicinātu ilgtspējību, samazinot produktu ietekmi uz vidi visa tā aprites cikla laikā, ņemot vērā arī citas parasto produktu un patērētāju prasības, tādas, kā funkcionalitāte, kvalitāte, drošums, cena, piemērotība ražošanai, ergonomiskās un estētiskās īpašības.

Eiropas Savienības tiesiskais regulējums attiecībā uz enerģiju patērējošu ražojumu ekodizainu ir noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/125/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem. Latvijas normatīvajos aktos Direktīva ir ieviesta ar 2011.gada 6.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.941 "Noteikumi par ekodizaina prasībām ar enerģiju saistītām precēm (produktiem)".

Ņemot vērā informācijas nozīmīgo lomu tirgū ir vajadzīgs arī vienveidīgs un saskaņots marķējums visiem viena veida produktiem, lai pircējiem nodrošinātu vienotu informāciju par šo produktu enerģijas un citu resursu patēriņu. Tādējādi, ir pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/1369, ar ko izveido energomarķējuma satvaru un atceļ Direktīvu 2010/30/ES

Ekodizaina un energomarķējuma ietvarregulējumam ir horizontāls raksturs – tās neizvirza konkrētas prasības produktiem, bet ievieš nosacījumus un kritērijus, kā noteikt prasības vidi ietekmējošo ražojumu raksturīpašībām, piemēram, enerģijas patēriņa līmeni.

Savukārt specifiskas prasības katram atsevišķam ražojumam ir noteiktas Eiropas Komisijas regulās (lasīt vairāk).

Ar 2021. gada preču tirdzniecības vietās atsevišķām preču grupām ir jauns energomarķējums. Jaunais vizuālais formāts energopreču marķējumam sešām preču grupām tika pieņemts 2019.gada 11.martā:

  • trauku mazgājamās mašīnas - no 2021.gada 1.marta
  • veļas mazgāšanas mašīnas un veļas žāvēšanas mašīnas - no 2021.gada 1.marta
  • mājsaimniecības ledusskapji un saldētavas (ieskaitot, vīnu dzesēšanas ledusskapjus) - no 2021.gada 1.marta
  • elektroniskie displeji (ieskaitot televizorus) - no 2021.gada 1.marta
  • saldējamās iekārtas un preču tirdzniecības automāti - no 2021.gada 1.marta
  • riepas - no 2021.gada 1.maija
  • gaismas avoti (ieskaitos apgaismojuma lampas) - no 2021.gada 1.septembra.

Būtiskākās izmaiņas, kas saistītas ar jaunā energomarķējuma vizuālo izskatu:

  • Energoefektivitātes skala atgriezīsies pie A līdz G enerģijas patēriņa klasēm, kas ir vienkāršotākas un patērētājiem saprotamākas.

Piemēram, prece, kas iepriekš tika marķēta ar A+++ energoefektivitātes klasi, pēc jaunajiem energomarķējuma noteikumiem kļūs par B klases preci. Tas nodrošinās energoefektīvāku preču ienākšanu tirgū, kurām attiecīgi tiks piemērotas augstākas energoefektivitātes klases.

  • Jauns elements marķējumā ir QR kods, ko, noskenējot ar viedtālruni, var iegūt ražotāja sniegtu papildinformāciju par konkrēto preci, kas nebūs komercinformācija (reklāma). Šo informāciju par preci sniedz ražotājs, iekļaujot to publiski patērētājiem pieejamā Eiropas ražojumu energomarķējuma reģistrā EPREL.

LABEL2020 mājaslapā ir pieejamas vadlīnijas un bukleti tirgotājiem par jauno energoefektivitātes marķējumu, PTAC izstrādātās vadlīnijas par energomarķējuma izvietošanu pieejamas PTAC tīmekļvietnē.