Ekodizains ir sistemātiska metode, ar ko tiesību aktos tiek noteiktas vides prasības, kas jāņem vērā produkta projektēšanas procesā. Galvenais ekodizaina nolūks ir izstrādāt preces, kas veicinātu ilgtspējību, samazinot produktu ietekmi uz vidi visa tā aprites cikla laikā, ņemot vērā arī citas parasto produktu un patērētāju prasības, tādas, kā funkcionalitāte, kvalitāte, drošums, cena, piemērotība ražošanai, ergonomiskās un estētiskās īpašības.

Eiropas Savienības tiesiskais regulējums attiecībā uz enerģiju patērējošu ražojumu ekodizainu ir noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2009/125/EK, ar ko izveido sistēmu, lai noteiktu ekodizaina prasības ar enerģiju saistītiem ražojumiem. Latvijas normatīvajos aktos Direktīva ir ieviesta ar 2011.gada 6.decembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.941 "Noteikumi par ekodizaina prasībām ar enerģiju saistītām precēm (produktiem)".

Ņemot vērā informācijas nozīmīgo lomu tirgū ir vajadzīgs arī vienveidīgs un saskaņots marķējums visiem viena veida produktiem, lai pircējiem nodrošinātu vienotu informāciju par šo produktu enerģijas un citu resursu patēriņu. Tādējādi, ir pieņemta Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2017/1369, ar ko izveido energomarķējuma satvaru un atceļ Direktīvu 2010/30/ES

Ekodizaina un energomarķējuma ietvarregulējumam ir horizontāls raksturs – tās neizvirza konkrētas prasības produktiem, bet ievieš nosacījumus un kritērijus, kā noteikt prasības vidi ietekmējošo ražojumu raksturīpašībām, piemēram, enerģijas patēriņa līmeni.

Savukārt specifiskas prasības katram atsevišķam ražojumam ir noteiktas Eiropas Komisijas regulās (lasīt vairāk).

No 2021. gada atsevišķām preču grupām (trauku mazgājamās mašīnas, veļas mazgāšanas mašīnas, veļas žāvēšanas mašīnas, mājsaimniecības ledusskapji un saldētavas, elektroniskie displeji, saldējamās iekārtas un preču tirdzniecības automāti, riepas un gaismas avoti) ir jauns energomarķējums. Jaunais vizuālais formāts:

  • vienkāršo un padara patērētājiem saprotamāku energoefektivitātes skalu, to atgriežot pie A līdz G enerģijas patēriņa klasēm

Piemēram, prece, kas iepriekš tika marķēta ar A+++ energoefektivitātes klasi, pēc jaunajiem energomarķējuma noteikumiem ir B klases prece. Tas nodrošina energoefektīvāku preču ienākšanu tirgū, kurām attiecīgi tiks piemērotas augstākas energoefektivitātes klases.

  • kā jaunu elementu marķējumā ietver QR kodu, ko, noskenējot ar viedtālruni, var iegūt ražotāja sniegtu papildinformāciju par konkrēto preci, kas nebūs komercinformācija (reklāma). Šo informāciju par preci sniedz ražotājs, iekļaujot to publiski patērētājiem pieejamā Eiropas ražojumu energomarķējuma reģistrā EPREL.

LABEL2020 mājaslapā ir pieejamas vadlīnijas un bukleti tirgotājiem par jauno energoefektivitātes marķējumu, PTAC izstrādātās vadlīnijas par energomarķējuma izvietošanu pieejamas PTAC tīmekļvietnē.