Noslēgtie Latvijas divpusējās ekonomiskās sadarbības līgumi paredz Starpvaldību komisijas (SVK) vai Apvienotās komitejas (AK) izveidošanu, kas nodrošina regulāru šo līgumu darbības uzraudzību un analīzes iespējas, kā uzlabot turpmāko līgumslēdzējpušu valstu ekonomisko sadarbību. SVK/AK sēdēs tiek skatīti ekonomiskās sadarbības jautājumi, kas aktuāli abām pusēm gan valdības, gan uzņēmēju līmenī. SVK/AK sēdēs tiek aicināti piedalīties tie Latvijas uzņēmēji, kuru jaunu biznesa projektu realizācijā vai problēmu, kuras radušās ar otras valsts kādu uzņēmumu/uzņēmēju, risināšanā ir nepieciešams valdības atbalsts.

SVK/AK notiek saskaņā ar līguma nosacījumiem vai pēc nepieciešamības. To darba kārtībā tiek skatīti ekonomiskās sadarbības jautājumi, kas aktuāli abām pusēm gan valdības, gan uzņēmēju līmenī un tiek meklēti turpmākās sadarbības paplašināšanas iespējamie virzieni un risinājumi. Saskaņā ar SVK darba kārtību katrai konkrētajai SVK sēdei, tajās piedalās atbilstoši valdības institūciju un biznesa aprindu pārstāvji. SVK sēdēs tiek aicināti piedalīties tie Latvijas uzņēmēji, kuru jaunu biznesa projektu realizācijā vai problēmu, kuras radušās ar otras valsts kādu uzņēmumu/uzņēmēju, risināšanā ir nepieciešams valdības atbalsts.

Papildus starpvaldību dialogam sadarbībā ar citām Latvijas institūcijām un ārvalstu partneriem tiek īstenoti pasākumi ekonomisko sakaru veicināšanai uzņēmēju līmenī, tai skaitā biznesa forumi, kontaktbiržas, uzņēmēju individuālās tikšanās, kā arī Latvijas Darba devēju konfederācijas izveidotās Lietišķās sadarbības padomes ar trešajām valstīm sēdes.

Ik gadu jūnijā Ministru kabinetā tiek izskatīts informatīvais ziņojums par Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu divpusējo sadarbības līgumu ietvaros izveidotajās SVK un AK.