Noslēgtie Latvijas divpusējās ekonomiskās sadarbības līgumi paredz Starpvaldību komisijas (SVK) vai Apvienotās komitejas (AK) izveidošanu, kas nodrošina regulāru šo līgumu darbības uzraudzību un analīzes iespējas, kā uzlabot turpmāko līgumslēdzējpušu valstu ekonomisko sadarbību.

SVK/AK notiek saskaņā ar līguma nosacījumiem vai pēc nepieciešamības. To darba kārtībā tiek skatīti ekonomiskās sadarbības jautājumi, kas aktuāli abām pusēm gan valdības, gan uzņēmēju līmenī un tiek meklēti turpmākās sadarbības paplašināšanas iespējamie virzieni un risinājumi. SVK/AK sēdēs tiek aicināti piedalīties tie Latvijas uzņēmēji, kuru jaunu biznesa projektu realizācijā vai problēmu, kuras radušās ar otras valsts kādu uzņēmumu/uzņēmēju, risināšanā ir nepieciešams valdības atbalsts.

Bieži vien papildus starpvaldību dialogam sadarbībā ar citām Latvijas institūcijām un ārvalstu partneriem tiek īstenoti dažādi pasākumi (biznesa forumi, kontaktbiržas, uzņēmēju individuālās tikšanās) ekonomisko sakaru veicināšanai uzņēmēju līmenī. Paralēli darbojas arī Latvijas Darba devēju konfederācijas izveidotas Lietišķās sadarbības padomes ar trešajām valstīm.

Ik gadu tiek sagatavots un apstiprināts Ministru kabineta informatīvais ziņojums par Latvijas ekonomisko interešu pārstāvēšanu divpusējo sadarbības līgumu ietvaros izveidotajās SVK un AK.