Neatkarīgu ekspertu ēku energoefektifitātes jomā reģistrs pieejams šeit

Neatkarīga eksperta ēku energoefektivitātes jomā kompetences novērtēšanas un profesionālās darbības uzraudzības maksas pakalpojumu cenrādis

Kas ir neatkarīgs eksperts?

Atbilstoši Ēku energoefektivitātes likuma 1. pantam neatkarīgs eksperts ir energoauditors vai cita persona, kas ir tiesīga veikt energosertifikāciju un pārbaudīt apkures sistēmas un gaisa kondicionēšanas sistēmas.
Ministru kabineta 2018.gada 21.augusta noteikumi Nr.531 "Noteikumi par neatkarīgu ekspertu kompetences novērtēšanu un profesionālās darbības uzraudzību ēku energoefektivitātes jomā" (tupmāk - noteikumi Nr.531) nosaka neatkarīga eksperta kompetences prasības, kompetences apliecināšanas un profesionālās darbības uzraudzības kārtību, neatkarīga eksperta reģistrācijas kārtību, reģistra datu saturu un izmantošanas kārtību, un kārtību, kādā veic samaksu par neatkarīga eksperta kompetences novērtēšanu un profesionālās darbības uzraudzību, kā arī saņemto līdzekļu izmantošanas kārtību.

Neatkarīgs eksperts ir tiesīgs noteikt ekspluatējamās ēkas vai tās daļas energoefektivitāti un izsniegt ēkas energosertifikātu vai noteikt projektējamas, rekonstruējamas vai renovējamas ēkas vai tās daļas plānoto energoefektivitāti un izsniegt ēkas pagaidu energosertifikātu, ja viņš ir:

  • ieguvis pirmā vai otrā līmeņa augstāko profesionālo vai akadēmisko izglītību, ja attiecīgā izglītības programma nodrošina zināšanu apguvi par ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehniku, ēku inženiertehniskām sistēmām (apkures, dzesēšanas, ventilācija, gaisa kondicionēšanas, ūdensapgādes, apgaismošanas), būvklimatoloģiju un telpu mikroklimatu, energoefektivitātes novērtēšana un aprēķinu metodes;
  • ieguvis vismaz divus gadus ilgu praktisku pieredzi ēku energoefektivitātes novērtēšanā, strādājot neatkarīga eksperta vadībā, kura kompetence apliecināta ekspluatējamas ēkas vai tās daļas energoefektivitātes novērtēšanai un ēkas energosertifikāta izsniegšanai, kā arī projektējamu jaunbūvju, rekonstruējamu vai renovējamu ēku vai to daļu energoefektivitātes novērtēšanai un ēkas pagaidu energosertifikāta izsniegšanai
  • nokārtojis kompetences pārbaudi sertificēšanas institūcijā.

Neatkarīgs eksperts ir tiesīgs veikt apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudi, ja viņš ir:

  • ieguvis pirmā vai otrā līmeņa augstāko profesionālo vai akadēmisko izglītību, ja attiecīgā izglītība nodrošina zināšanu apguvi par apkures iekārtām un sistēmām, gaisa kondicionēšanas iekārtām un sistēmām, dzesēšanas iekārtām un sistēmām, kā arī iekārtu mērījumiem un regulēšanu;
  • ieguvis vismaz sešus mēnešus ilgu praktisku pieredzi apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudē, strādājot neatkarīga eksperta vadībā, kura kompetence apliecināta apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudei un pārbaudes akta izsniegšanai;
  • nokārtojis kompetences pārbaudi sertificēšanas institūcijā.

Neatkarīgu ekspertu profesionālās darbības uzraudzību veic tā sertificēšanas institūcija, kura noteikumos Nr.531 minētajā kārtībā apliecinājusi neatkarīga eksperta kompetenci.

Ja, izvērtējot neatkarīga eksperta profesionālo darbību vai izlases veidā pārbaudot neatkarīgu ekspertu izsniegtos ēku energosertifikātus, pagaidu energosertifikātus un apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaudes aktus, sertificēšanas institūcija konstatē pārkāpumus, tā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

  • par pārkāpumu uzskaites punktu piešķiršanu un par pienākuma noteikšanu neatkarīgam ekspertam novērst konstatētās kļūdas, nosakot to novēršanas termiņu, kas nav garāks par 30 dd no lēmuma spēkā stāšanās dienas;
  • par pārkāpumu uzskaites punktu piešķiršanu un par neatkarīga eksperta darbības apturēšanu uz sešiem mēnešiem, ja piešķirto pārkāpumu uzskaites punktu skaits ir septiņi vai vairāk, un par pienākuma noteikšanu neatkarīgam ekspertam novērst konstatētās kļūdas, nosakot to novēršanas termiņu, kas nav garāks par 30 darbdienām no lēmuma spēkā stāšanās dienas;
  • par pārkāpumu uzskaites punktu piešķiršanu un par neatkarīga eksperta darbības apturēšanu uz vienu gadu ar nosacījumu kārtot atkārtotu kompetences apliecināšanas pārbaudi, ja piešķirto pārkāpumu uzskaites punktu skaits ir 10 vai vairāk un tie ir piešķirti par apzinātiem normatīvo aktu pārkāpumiem ēku energoefektivitātes novērtēšanas jomā, un par pienākuma noteikšanu neatkarīgam ekspertam novērst konstatētās kļūdas, nosakot to novēršanas termiņu, kas nav garāks par 30 darbdienām no lēmuma spēkā stāšanās dienas.

Neatkarīgu ekspertu akreditēto sertificēšanas institūciju kontaktinformācija:

Neatkarīgiem ekspertiem –energoauditoriem:

Biedrība „Latvijas Siltuma, Gāzes un Ūdens Tehnoloģijas Inženieru Savienība”: www.lsgutis.lv, adrese: Stirnu iela 34, Rīga, LV-1084, kontakttālrunis: +371 26636264, e-pasts: info@lsgutis.lv

Neatkarīgiem ekspertiem (būvniecības speciālistiem):

LAS (Latvijas Arhitektu savienība) – arhitektiem:
www.latarh.lv , adrese: Torņa iela 11, Rīga, LV-1050, Latvija, kontakttālrunis: +371 67221923, e-pasts: latarch@latarch.lv

LBS (Latvijas Būvinženieru savienība) - ēku konstrukciju projektētājiem: www.buvinzenierusavieniba.lv , adrese: Rīga, Kr.Barona 99 1a, LV-1012, konatkttālrunis: +371 67845910, e-pasts: lbs@apollo.lv

LSGŪTIS - siltumapgādes un ventilācijas sistēmas projektētājiem: www.lsgutis.lv, adrese: Stirnu iela 34, Rīga, LV-1084, kontakttālrunis: +371 26636264, e-pasts: info@lsgutis.lv