Tehniskās prasības būvēm un būvju elementiem kā arī vides pieejamības prasības būvēm nosaka būvnormatīvi (apzīmējums - LBN).  Daļu no tehniskajām prasībām nosaka arī standarti, kas ir publicēti www.lvs.lv kā piemērojamie standarti konkrētā LBN prasību izpildei.

Aktualitātes – hronoloģiski:

2023.gada 24.janvārī spēkā stājās grozījumi LBN 231-15 "Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija"

Būtiskās izmaiņas

Direktīvas Nr. 2018/2001 15. panta 4. punkta 1. teikuma īstenošana un esošo atsauču uz standartiem nomainīšana pret atsaucēm uz tulkotajiem standartiem valsts valodā.

Svītroti punkti, kas ir novecojuši, noteiktās prasības ventilācijas  sistēmām un ugunsdrošībai ir pretrunā ar Eiropas savienības standartiem, projektējot apkures un ventilācijas sistēmas jāņem vērā tehnoloģiskā attīstība un projektu risinājumu daudzveidība.

2022.gada 22.oktobrī spēkā stājās grozījumi LBN 222-15 "Ūdensapgādes būves"

Būtiskās izmaiņas:

Tiek pārņemtas Direktīvas 2020/2184 11. panta 1. punkta prasības nacionālajā tiesību aktā. Būvizstrādājumiem, kurus ir paredzēts izmantot dzeramā ūdens ieguves, apstrādes, glabāšanas vai sadales sistēmās, tajā skaitā arī esošajās sistēmās, ja tiek veikta to atjaunošana vai pārbūve, un kuri nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni. Būvizstrādājumiem jāatbilst šādām prasībām:

  1. būvizstrādājumi ne tieši, ne netieši neapdraud cilvēku veselību;
  2. būvizstrādājumi nelabvēlīgi neietekmē ūdens krāsu, smaržu vai garšu;
  3. būvizstrādājumi neveicina mikroorganismu augšanu;
  4. būvizstrādājumi nerada piesārņotāju nonākšanu ūdenī lielākā apjomā nekā nepieciešams, ņemot vērā būvizstrādājuma paredzēto mērķi.

2022.gada 21.oktobrī spēkā stājās grozījumi LBN 221-15 "Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija"

Būtiskās izmaiņas:

Tiek pārņemtas Direktīvas 2020/2184 11. panta 1. punkta prasības nacionālajā tiesību aktā.

Būvizstrādājumiem, kurus ir paredzēts izmantot dzeramā ūdens sadales sistēmās, tajā skaitā arī esošajās sistēmās, ja tiek veikta to atjaunošana vai pārbūve, un kuri nonāk saskarē ar dzeramo ūdeni. Būvizstrādājumiem jāatbilst šādām prasībām:

  1. būvizstrādājumi ne tieši, ne netieši neapdraud cilvēku veselību;
  2. būvizstrādājumi nelabvēlīgi neietekmē ūdens krāsu, smaržu vai garšu;
  3. būvizstrādājumi neveicina mikroorganismu augšanu;
  4. būvizstrādājumi nerada piesārņotāju nonākšanu ūdenī lielākā apjomā nekā nepieciešams, ņemot vērā būvizstrādājuma paredzēto mērķi.

2022.gada 24.septembrī spēkā stājās grozījumi LBN 261-15 "Ēku iekšējā elektroinstalācija"

Būtiskās izmaiņas:

Tiek pārņemtas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/31/ES (2010. gada 19. maijs) par ēku energoefektivitāti (pārstrādāta versija) 8. panta 2. un 5. punkta prasības, ietverot regulējumu attiecībā uz visām nedzīvojamām un dzīvojamām ēkām. Prasības par uzlādes punktu un elektrības kabeļu daudzumu izbūvi konkrētajā ēku kategorijā (nedzīvojamās un dzīvojamās ēkās) pēc būtības nav mainījušās. 

2021.gada 1.novembrī spēkā stājās būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs LBN 200-21, kas attiecās uz ēkām, stadioniem, arēnām, brīvdabas estrādēm un citām brīvdabas izklaides būvēm, kā arī prasībām to novietošanai, jaunai būvniecībai, atjaunošanai, pārbūvei un restaurācijai.

2021.gada 1.novembrī spēkā stājās būvju tehniskās apsekošanas LBN 405-21, kas apsekošanas kārtību un tehniskās prasības atbilstoši kādām nosaka būves vai tās daļas faktisko tehnisko stāvokli.

2021.gada 1.novembrī spēkā stājās grozījumi LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība"

Būtiskās izmaiņas:

Ugunsdrošības tehniskās prasības uz LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība" tiek pārņemtas un precizētas, ņemot vērā, ka spēku zaudē:

  • LBN 208-15 „Publiskas būves” (apstiprināts ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.331);
  • LBN 211-15 “Dzīvojamās ēkas” (apstiprināts ar Ministru kabineta 2015.gada 30.jūnija noteikumiem Nr.340).

2021.gada 1.maijā spēkā stājās grozījumi LBN 003-19 "Būvklimatoloģija"

Būtiskās izmaiņas

Tiek atjaunoti klimatoloģiskie dati par meteoroloģiskajiem apstākļiem Latvijā laika posmā no 1989. – 2018.gadam.

2020.gada 9.septembrī spējā stājās grozījumi LBN 223-15 "Kanalizācijas būves"

Būtiskās izmaiņas:

Tiek precizētas atsauces uz standartiem. Standarts LVS EN 1091:2000 “Ārējās vakuuma notekūdeņu sistēmas” un standarts LVS EN 1671:2000 “Ēku ārējās kanalizācijas sistēmas zem spiediena” ir atcelti, tādēļ grozījumi maina atsauces uz  spēkā esošiem standartiem.

2020.gada 6.martā spēkā stājās grozījumi LBN 016-15 "Būvakustika".

Būtiskākās izmaiņas:

Veikti redakcionāli precizējumi, noteiktas minimālās prasības akustiskajiem parametriem, noteiktas ēku konstrukcijas, kurām veicami skaņas izolācijas mērījumi.

Informatīvais materiāls par decentralizētajām ventilācijas sistēmām izglītības iestādēs

       Projektēšanas sagatavošana

25.06.2019.

280

LBN 002-19  Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika

 01.01.2020.

17.09.2019.

432

LBN 003-19 Būvklimatoloģija

 21.09.2019.

30.06.2015.

334

LBN 005-15 Inženierizpētes noteikumi būvniecībā

01.07.2015.

30.09.2014.

574

 LBN 008-14 Inženiertīklu izvietojums

01.10.2014.

16.06.2015.

312

LBN 016-15 Būvakustika

01.07.2015.

16.06.2015.

325

LBN 305-15 Ģeodēziskie darbi būvniecībā

01.07.2015.

       Projektēšana

 

30.06.2015.

 333

LBN 201-15 Būvju ugunsdrošība

01.07.2015.

 

28.08.2018.

545

LBN 202-18 Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana

31.08.2018.

 

26.05.2015.

254

LBN 203-15 Betona būvkonstrukciju projektēšana

01.06.2015.

 

23.12.2014.

794

LBN 204-14 „Tērauda būvkonstrukciju projektēšana”

01.01.2015.

 

26.05.2015.

248

LBN 205-15 Mūra būvkonstrukciju projektēšana

01.06.2015

 

23.12.2014.

793

LBN 206-14 Koka būvkonstrukciju projektēšana

01.01.2015.

 

02.06.2015.

265

LBN 207-15 Ģeotehniskā projektēšana

08.06.2015.

 

26.05.2015.

249

 LBN 212-15 Tērauda un betona kompozīto būvkonstrukciju projektēšana

01.06.2015.

 

26.05.2015.

247

LBN 213-15 Alumīnija būvkonstrukciju projektēšana

01.06.2015.

 

26.05.2015.

246

LBN 215-15 Seismiski izturīgu būvkonstrukciju projektēšana

01.06.2015.

 

30.06.2015.

332

LBN 221-15 Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija

01.07.2015.

 

30.06.2015.

326

LBN 222-15 Ūdensapgādes būves

 01.07.2015.

 

30.06.2015.

327

LBN 223-15 Kanalizācijas būves

 01.07.2015.

 

30.06.2015.

329

LBN 224-15 Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves

01.07.2015.

 

01.09.2015.

505

LBN 229-15 "A klases hidroelektrostaciju hidrotehniskās būves"

01.09.2015

 

16.06.2015.

310

LBN 231-15 Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija

20.06.2015.

 

30.06.2015.

336

LBN 241-15 Dabasgāzes iekšējo gāzesvadu sistēma

01.07.2015.

 

30.06.2015.

341

LBN 242-15 Dabasgāzes ārējo gāzesvadu sistēma

 01.07.2015.

 

30.06.2015.

335

LBN 243-15 Sašķidrinātās naftas gāzes iekšējo un ārējo gāzesvadu sistēma

01.07.2015.

 

09.06.2015.

294

LBN 261-15 Ēku iekšējā elektroinstalācija

17.06.2015.

 

30.06.2015.

328

LBN 262-15 Elektronisko sakaru tīkli

01.07.2015.

 

03.05.2017.

239

LBN 501-17 Būvizmaksu noteikšanas kārtība

27.05.2017.

 

19.10.2021 693 LBN 200-21 Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs

stājās spēkā 1.11.2021.

 

Ekspluatācija

 

 30.06.2015.

337

LBN 405-21 Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs 

stājās spēkā 01.11.2021

 

Apmācību semināri 2019.gadā par Eirokodeksa standartiem

Apmācību semināri tika organizēti Ekonomikas ministrijas iepirkuma “Apmācību semināru cikla “Būvkonstrukciju kvalitatīva projektēšana” organizēšana un norises nodrošināšana” ietvaros (ID Nr. EM 2019/105).

2019.gada 1.novembrī norisinājās Ekonomikas ministrijas organizēts starptautisks seminārs “LABA PRAKSE BŪVKONSTRUKCIJU PROJEKTĒŠANĀ” (“GOOD PRACTICE IN STRUCTURAL DESIGN”) - viens no trim semināriem būvkonstrukciju projektētājiem, lai paaugstinātu Latvijas speciālistu kompetenci Eirokodeksa prasību pielietošanā un būvprojektu kvalitātes kontrolē.

Semināra video ieraksts angļu valodā ir pieejams šeit, bet prezentācija šeit.

VIDEO

PREZENTĀCIJA

2019.gada 15.novembrī norisinājās Ekonomikas ministrijas organizēts starptautisks seminārs “DZELZSBETONA KONSTRUKCIJU APRĒĶINI” (“REINFORCED CONCRETE STRUCTURE CALCULATIONS”), kas bija otrais no trim būvkonstrukciju kompetences paaugstināšanas semināriem.

Semināra video ieraksts angļu valodā ir pieejams šeit, bet prezentācija šeit.

VIDEO

PREZENTĀCIJA

2019.gada 5.decembrī LU Dabas mājā norisinājās Ekonomikas ministrijas organizēts starptautisks seminārs “KOMBINĒTO PĀĻU UN SEKLO PAMATU ĢEOTEHNISKIE APRĒĶINI/ COMBINED PILE RAFT FOUNDATION GEOTECHNICAL CALCULATIONS”, kas bija trešais un noslēdzošais seminārs apmācību ciklā būvkonstrukciju projektētājiem par Eirokodeksa prasību pielietošanu.

Semināra video ieraksts angļu valodā ir pieejams šeit, bet prezentācija šeit.

VIDEO

PREZENTĀCIJA