Informējam, ka ir veikti  grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 312 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016 – 15 “Būvakustika”” (turpmāk – būvnormatīvs).

Būtiskākās izmaiņas:

  1. No š.g. 6.marta, izstrādājot būvniecības ieceres dokumentāciju otrās un trešās grupas daudzdzīvokļu dzīvojamām un publiskām ēkām, būvakustikas sadaļā ir jānorāda telpu akustisko parametru vērtības, norobežojošo konstrukciju skaņu izolācijas vērtības, kā arī trokšņa līmeņu prognozes.
  2. Pie projektēšanas jāņem vērā būvnormatīva 3. pielikumā noteiktās skaņas izolācijas prasības ēku iekšējām būvkonstrukcijām.
  3. Sākot ar 2021.gada 1.janvāri jaunbūvējamām daudzdzīvokļu dzīvojamām un publiskām ēkām pie ēku nodošanas ekspluatācijā, būs jāveic skaņas izolācijas mērījumus ne mazāk kā trīs pārbaudes konstrukcijām (būvnormatīva 3.1 pielikums).

Grozījumi būvnormatīvā ir veikti, lai nodrošinātu kvalitatīvu dzīvojamo un publisko ēku fondu – ēkas un blakus tam dzirdamais trokšņu līmenis neradītu apdraudējumu cilvēka veselībai un darbam, atpūtai un miegam nepieciešamajai akustiskā komforta kvalitātei.

Informatīvais materiāls par decentralizētajām ventilācijas sistēmām izglītības iestādēs

       Projektēšanas sagatavošana

25.06.2019.

280

LBN 002-19  Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika

 01.01.2020.

17.09.2019.

432

LBN 003-19 Būvklimatoloģija

 21.09.2019.

30.06.2015.

334

LBN 005-15 Inženierizpētes noteikumi būvniecībā

01.07.2015.

30.09.2014.

574

 LBN 008-14 Inženiertīklu izvietojums

01.10.2014.

16.06.2015.

312

LBN 016-15 Būvakustika

01.07.2015.

16.06.2015.

325

LBN 305-15 Ģeodēziskie darbi būvniecībā

01.07.2015.

       Projektēšana

 

30.06.2015.

 333

LBN 201-15 Būvju ugunsdrošība

01.07.2015.

 

28.08.2018.

545

LBN 202-18 Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana

31.08.2018.

 

26.05.2015.

254

LBN 203-15 Betona būvkonstrukciju projektēšana

01.06.2015.

 

23.12.2014.

794

LBN 204-14 „Tērauda būvkonstrukciju projektēšana”

01.01.2015.

 

26.05.2015.

248

LBN 205-15 Mūra būvkonstrukciju projektēšana

01.06.2015

 

23.12.2014.

793

LBN 206-14 Koka būvkonstrukciju projektēšana

01.01.2015.

 

02.06.2015.

265

LBN 207-15 Ģeotehniskā projektēšana

08.06.2015.

 

26.05.2015.

249

 LBN 212-15 Tērauda un betona kompozīto būvkonstrukciju projektēšana

01.06.2015.

 

26.05.2015.

247

LBN 213-15 Alumīnija būvkonstrukciju projektēšana

01.06.2015.

 

26.05.2015.

246

LBN 215-15 Seismiski izturīgu būvkonstrukciju projektēšana

01.06.2015.

 

30.06.2015.

332

LBN 221-15 Ēku iekšējais ūdensvads un kanalizācija

01.07.2015.

 

30.06.2015.

326

LBN 222-15 Ūdensapgādes būves

 01.07.2015.

 

30.06.2015.

327

LBN 223-15 Kanalizācijas būves

 01.07.2015.

 

30.06.2015.

329

LBN 224-15 Meliorācijas sistēmas un hidrotehniskās būves

01.07.2015.

 

01.09.2015.

505

LBN 229-15 "A klases hidroelektrostaciju hidrotehniskās būves"

01.09.2015

 

16.06.2015.

310

LBN 231-15 Dzīvojamo un publisko ēku apkure un ventilācija

20.06.2015.

 

30.06.2015.

336

LBN 241-15 Dabasgāzes iekšējo gāzesvadu sistēma

01.07.2015.

 

30.06.2015.

341

LBN 242-15 Dabasgāzes ārējo gāzesvadu sistēma

 01.07.2015.

 

30.06.2015.

335

LBN 243-15 Sašķidrinātās naftas gāzes iekšējo un ārējo gāzesvadu sistēma

01.07.2015.

 

09.06.2015.

294

LBN 261-15 Ēku iekšējā elektroinstalācija

17.06.2015.

 

30.06.2015.

328

LBN 262-15 Elektronisko sakaru tīkli

01.07.2015.

 

03.05.2017.

239

LBN 501-17 Būvizmaksu noteikšanas kārtība

27.05.2017.

 

19.10.2021 693 LBN 200-21 Būvju vispārīgo prasību būvnormatīvs

stājās spēkā 1.11.2021.

 

Ekspluatācija

 

 30.06.2015.

337

LBN 405-21 Būvju tehniskās apsekošanas būvnormatīvs 

stājās spēkā 01.11.2021

 

Apmācību semināri 2019.gadā par Eirokodeksa standartiem

Apmācību semināri tika organizēti Ekonomikas ministrijas iepirkuma “Apmācību semināru cikla “Būvkonstrukciju kvalitatīva projektēšana” organizēšana un norises nodrošināšana” ietvaros (ID Nr. EM 2019/105).

2019.gada 1.novembrī norisinājās Ekonomikas ministrijas organizēts starptautisks seminārs “LABA PRAKSE BŪVKONSTRUKCIJU PROJEKTĒŠANĀ” (“GOOD PRACTICE IN STRUCTURAL DESIGN”) - viens no trim semināriem būvkonstrukciju projektētājiem, lai paaugstinātu Latvijas speciālistu kompetenci Eirokodeksa prasību pielietošanā un būvprojektu kvalitātes kontrolē.

Semināra video ieraksts angļu valodā ir pieejams šeit, bet prezentācija šeit.

VIDEO

PREZENTĀCIJA

 

2019.gada 15.novembrī norisinājās Ekonomikas ministrijas organizēts starptautisks seminārs “DZELZSBETONA KONSTRUKCIJU APRĒĶINI” (“REINFORCED CONCRETE STRUCTURE CALCULATIONS”), kas bija otrais no trim būvkonstrukciju kompetences paaugstināšanas semināriem.

Semināra video ieraksts angļu valodā ir pieejams šeit, bet prezentācija šeit.

VIDEO

PREZENTĀCIJA

2019.gada 5.decembrī LU Dabas mājā norisinājās Ekonomikas ministrijas organizēts starptautisks seminārs “KOMBINĒTO PĀĻU UN SEKLO PAMATU ĢEOTEHNISKIE APRĒĶINI/ COMBINED PILE RAFT FOUNDATION GEOTECHNICAL CALCULATIONS”, kas bija trešais un noslēdzošais seminārs apmācību ciklā būvkonstrukciju projektētājiem par Eirokodeksa prasību pielietošanu.

 

Semināra video ieraksts angļu valodā ir pieejams šeit, bet prezentācija šeit.

 

VIDEO

PREZENTĀCIJA