Latvijas Produktivitātes padome

Latvijas Produktivitātes padome (turpmāk – Padome) ir Ekonomikas ministrijas konsultatīvā institūcija, kuras darbības mērķis ir sekmēt tautsaimniecības produktivitātes attīstības izpēti, rosināt diskusijas par situāciju produktivitātes jomā Latvijā un Eiropas Savienībā un sekmēt neatkarīgu, objektīvu un zinātniski pamatotu rekomendāciju izstrādi politikas veidotājiem.

Padome atbilstoši sabiedrības interesēm sniedz priekšlikumus Ekonomikas ministrijai par darbības virzieniem konkurētspējas un produktivitātes attīstības politikas jomā balstoties uz sadarbību ar Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātes Produktivitātes zinātnisko institūtu “Latvijas Universitātes domnīca LV PEAK” (turpmāk – LV PEAK). LV PEAK mājas lapa: https://www.lvpeak.lu.lv/

Padomes sastāvā ir 7 locekļi, kurus ir izvirzījušas Ekonomikas ministrija, Latvijas Zinātņu akadēmija, Latvijas Universitāte, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Darba devēju konfederācija. Padome ar vismaz četru Padomes locekļu balsīm, atklāti balsojot, no sava vidus ievēl Padomes priekšsēdētāju. Padomes locekļu personālsastāvu apstiprina ekonomikas ministrs.

Padomes sekretāra funkcijas bez balsstiesībām pilda LV PEAK personāla pārstāvji.