Šajā sadaļā atrodama informācija par uzņēmējiem pieejamiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, kas pieejami saskaņā ar Latvijas un ES likumdošanu. Tie palīdz izmantot tiesības, lai saņemtu skaidrojumu vai pārsūdzēt valsts iestāžu pieņemtos administratīvos lēmumus.

Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti saskaņā ar Administratīvā procesa likumu.

Valsts iestādes izdotu lēmumu var pārsūdzēt, vēršoties iestādē ar iesniegumu, kura izdevusi administratīvo lēmumu.

Iestāde iesniegumu izskata un izvērtē pirms faktiskās rīcības veikšanas vai, ja tas iespējams, pirms tās pabeigšanas. Savu lēmumu iestāde paziņo vispārējā kārtībā. Privātpersona var apstrīdēt un pārsūdzēt šo iestādes lēmumu kā administratīvo aktu viena mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas, bet, ja rakstveidā izdotajā administratīvajā aktā nav norādes, kur un kādā termiņā to var apstrīdēt, — viena gada laikā no tā spēkā stāšanās dienas.

Administratīvo aktu var apstrīdēt padotības kārtībā augstākā iestādē vai uzreiz pārsūdzot to tiesā. Likumā vai Ministru kabineta noteikumos var būt noteikta cita iestāde, kurā attiecīgo administratīvo aktu var apstrīdēt.

Iestādes lēmuma pārsūdzēšana tiesā neaptur tā darbību jeb tiesisko seku iestāšanos. Līdz ar to, lēmums stājas spēkā un ir izpildāms, neskatoties uz pārsūdzību.

Gadījumā, kad Eiropas Savienībā tiek nepamatoti liegta piekļuve tirgum, ir tiesības izmantot Iekšējā tirgus problēmu risināšanas tīklu SOLVIT.

SOLVIT var palīdzēt kā iedzīvotājiem, tā uzņēmējiem risināt problēmas, kas radušās citu ES dalībvalstu valsts iestādēm nepareizi piemērojot ES tiesību normas. SOLVIT darbojas Eiropas Savienībā, Norvēģijā, Islandē un Lihtenšteinā.

Kas ir SOLVIT?

Lai nekavējoties tiktu novērsti uzņēmumiem un iedzīvotājiem radušies ES tiesību ierobežojumi, Eiropas Komisija sadarbībā ar dalībvalstīm ir izveidojusi ES iekšējā tirgus problēmu risināšanas tīklu SOLVIT.

SOLVIT var palīdzēt kā iedzīvotājiem, tā uzņēmējiem risināt problēmas, kas radušās citu ES dalībvalstu valsts iestādēm nepareizi piemērojot ES tiesību normas. SOLVIT darbojas Eiropas Savienībā, Norvēģijā, Islandē un Lihtenšteinā.

Taču SOLVIT nav tiesa! Tā kā nacionālajiem SOLVIT centru lēmumiem ir rekomendējošs raksturs, tad centrs var tikai norādīt uz citas valsts iestādes kļūdainu rīcību un censties pārliecināt attiecīgo iestādi par pareizu rīcību. Taču, ja iestāde nevēlas atzīt kļūdu vai sekot SOLVIT norādījumiem, SOLVIT lietas pieteicējam būtu nekavējoties jāvēršas tiesā.

Kad SOLVIT var palīdzēt?

SOLVIT var palīdzēt:

  • pārrobežu strīdus jautājumu gadījumā
  • ja strīds radies ES tiesību normu nepareizas piemērošanas rezultātā, un ir saistīts ar valsts iestādes pieņemto lēmumu vai rīcību.

SOLVIT nevar palīdzēt:

  • lietās, kurās ir uzsākta tiesvedība
  • strīdus jautājumos, kas radušies starp uzņēmumiem vai patērētāju
  • strīdos, kas radušies ES institūcijās.

Kā iesniegt sūdzību SOLVIT?

Iesniegt sūdzību SOLVIT var aizpildot iesnieguma formu tīmekļvietnē solvit.eu.

Pirms sūdzības iesniegšanas SOLVIT centrā iesniedzējam ir jāpārliecinās:

  • Vai problēma radusies citas ES dalībvalsts valsts iestādes darbības dēļ?
  • Vai un kādas ES tiesību normas ir pārkāptas?

Jautājumu gadījumā par SOLVIT darbību vai iesnieguma aizpildīšanu var vērsties Latvijas SOLVIT centrā, rakstot uz e-pastu: solvit@em.gov.lv.