Lai veicinātu jaunuzņēmumu attīstībai labvēlīgu vidi, Ekonomikas ministrija, Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūra un AS “Attīstības finanšu institūcija Altum” un Latvijā darbojošās jaunuzņēmumu intereses pārstāvošas organizācijas - nodibinājums “TechChill”, biedrība “Latvijas Privātā un riska kapitāla asociācija”, Latvijas Jaunuzņēmumu asociācija, Rīgas Tehniskās universitāte, nodibinājums “TechHub”, biedrība “Latvijas Biznesa Eņģeļu Tīkls” – ir vienojušās par kopēju Jaunuzņēmumu ekosistēmas attīstības stratēģiju 2022.-2025.gadam.

Ņemot vērā to, ka jaunuzņēmumu nozares attīstība ir viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem Latvijas tautsaimniecības attīstībai, Stratēģijas mērķis ir veicināt spēcīgu un vienotu jaunuzņēmumu ekosistēmas attīstību, ieviest aktivitātes un piesaistīt talantus jaunuzņēmumos.

Sasniedzamie rezultāti uz 2025. gadu:

 • veicināt investīciju piesaisti jaunuzņēmumos par 300 milj. EUR;
 • palielināt nodarbināto skaitu jaunuzņēmumos par 1500.

Apstiprinot Jaunuzņēmumu ekosistēmas attīstības stratēģiju 2022.-2025.gadam iesaistītās institūcijas ir parakstījušas Sadarbības memorandu par Stratēģijas īstenošanu.

SADARBĪBAS MEMORANDS par Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas attīstības stratēģiju. 2022 .gada 7. septembris

Lai sekmētu Stratēģijas izpildi un veicinātu jaunuzņēmumu attīstībai labvēlīgu vidi, Puses ir apņēmušas:

 1. palīdzēt veidot priekšnosacījumus konkurētspējīgu jaunuzņēmumu skaita palielināšanai Latvijā;
 2. radīt investīcijām pievilcīgus nosacījumus, kas stiprina investoru kustību Latvijā un tādējādi veido ilgtspējīgu finansēšanas modeli ekosistēmas turpmākai attīstībai;
 3. regulāri tikties (vismaz reizi ceturksnī) Aģentūras organizētās tikšanās, lai pārrunātu jaunuzņēmumu ekosistēmas vajadzības, izaicinājumus un turpmāk nepieciešamo rīcību;
 4. veicināt Latvijas jaunuzņēmumu ekosistēmas atpazīstamību un ilgtspēju;
 5. organizēt un piedalīties  jaunuzņēmumu ekosistēmai aktuālos pasākumos;
 6. sniegt priekšlikumus Stratēģijas pilnveidošanai;
 7. dalīties pieredzē ar citiem  jaunuzņēmumu ekosistēmas dalībniekiem un Ministriju, jaunuzņēmumu izveides veicināšanā.

Memorandam ir tiesīgas pievienoties organizācijas (biedrības, nodibinājumi, institūcijas), kas darbojas visā Latvijā un:

 • aktīvi veido jaunuzņēmumu ekosistēmu, organizējot aktivitātes, kas nodrošina ekosistēmas satikšanos, pieredzes apmaiņu, ideju ģenerēšanu, mentoringu, jaunu prasmju apgūšanu un veicina jaunuzņēmumu attīstību un investīciju piesaisti jaunuzņēmumos;
 • piedāvā vērtīgas rīcības, ierosinājumus un atbalsta virzienu piedāvājumus valstij vai pašvaldībai, kuras kopumā ietekmē jaunuzņēmumu attīstību un Stratēģijas mērķu sasniegšanu;
 • ar savu darbību veicina Latvijas jaunuzņēmumu atpazīstamību starptautiskā mērogā.

Jaunu organizāciju pievienošanās Memorandam tiek organizēta rakstiski izsakot šādu vēlmi Ekonomikas ministrijai.

Ekonomikas ministrija nodrošina Stratēģijas un šī Memoranda īstenošanas virsuzraudzību, kā arī veic Stratēģijas un memoranda nepieciešamos grozījumus.

Aģentūra nodrošina Stratēģijā noteikto aktivitāšu uzraudzību un koordinēšanu.

2022.gadā par valsts budžeta finansējumu 60 000 euro apmērā tika noslēgti 4 līgumi ar Latvijas Jaunuzņēmumu asociāciju, Latvijas Biznesa eņģeļu tīklu, TechChill un TechHub jaunuzņēmumu ekosistēmas veicināšanai un aktivitāšu īstenošanai ar mērķi sniegt ieguldījumu jaunuzņēmumu ekosistēmas darbības pilnveidošanā un nodrošinātu investīciju piesaisti Latvijas jaunuzņēmumos.

Līgumu ietvaros organizācijas īstenoja šādas aktivitātes:

 • Latvijas Jaunuzņēmumu asociācija:
  • nodrošināja startin.lv datubāzes attīstību un uzturēšanu (t.sk. datubāzē jauniekļauto jaunuzņēmumu skaitu un apkopojumu par tiem – pārstāvēto nozari, piesaistītajām privātajām investīcijām u.c.);
  • izstrādāja metodika par Latvijas jaunuzņēmumu eksportēto pakalpojumu/produkcijas rādītāju un datu apkopošanu.
 • Latvijas Biznesa eņģeļu tīkls:
  • organizēja 10 investīciju sesijas investoriem prezentējot 62 jaunuzņēmumus;
  • nodrošināja 26 publikācijas un 7 rakstus medijiem;
  • sadarbībā ar LIAA īstenoja 5 meistarklases, noorganizējot 70 individuālās konsultācijas.
 • Nodibinājums “TechChill”:
  • noorganizēja starptautiska līmeņa konferenci “TechChill 2022”. Pasākumu apmeklēja 260 investori no 160 riska kapitāla fondiem un 50 biznesa eņģeļi.
 • Nodibinājums “TechHub Riga”:
  • izveidoja mentoru programmu “Office hours” jaunuzņēmumiem. Programmas ietvaros piedalījās 13 nozaru eksperti, ar kuriem jaunuzņēmumiem bija iespēja tikties un rast risinājumu uz sev aktuāliem jautājumiem vai problēmām.   

Lai nodrošinātu Stratēģijā kopīgi definēto pasākumu mērķi, Ekonomikas ministrija sadarbībā ar nozari pārstāvošajām organizācijām sagatavoja priekšlikumus 2023.gada valsts budžeta prioritātēm, paredzot 1 200 000 EUR budžetu uz 3 gadiem.

Kontaktinformācija:

Ineta Irbe
Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības atbalsta departamenta vecākā eksperte
Ineta.Irbe@em.gov.lv; t.67013234

Ilze Nēliusa
Latvijas Investīciju un Attīstības aģentūra Inovāciju un tehnoloģiju departamenta Jaunuzņēmumu atbalsta nodaļas vadītāja
Ilze.Neliusa@liaa.gov.lv;  t.26563489