Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes

Konkurētspējas un ilgtspējas trīspusējas sadarbības apakšpadome

2018.gada 9.maijā NTSP sēdē tika nolemts atbalstīt Konkurētspējas un ilgtspējas trīspusējas sadarbības apakšpadomes (KITSA) izveidošanu.

KITSA uzdevums ir nodrošināt un veicināt valsts, darba devēju organizāciju un to apvienību un darbinieku arodbiedrību sadarbību un līdzdalību tautsaimniecības konkurētspējas celšanas jomā, atbalstu digitalizācijas, mobilo pakalpojumu, AI (mākslīgā intelekta), robotikas un iniciatīvas “Rūpniecība 4.0” ieviešanas jomā un nozaru ilgtspējīgā attīstībā, kam nepieciešams īstenot darba ražīguma un efektivitātes paaugstināšanu, strukturālo reformu turpināšanu, augstākas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu radīšanu, lai nodrošinātu konkurētspējīgas darbavietas un adekvātu darba samaksu.

KITSA galvenās funkcijas:

  • izskatīt valsts ekonomiskās politikas, tautsaimniecības struktūrpolitikas,  uzņēmējdarbības attīstības politikas, investīciju politikas, rūpniecības politikas, darba tirgus politikas, pētniecības un inovācijas plānošanas un citu politiku dokumentu un normatīvo aktu projektus, izstrādāt savus priekšlikumus, kā arī sniegt atzinumus pirms to izskatīšanas NTSP un valdībā;
  • analizēt ikgadējo Pasaules ekonomikas foruma veidoto starptautisko valstu konkurētspējas novērtējuma ziņojumu (Global Competitivness Index) un citus starptautiskos ziņojumus (ES, OECD, utt.) par Latvijas konkurētspējas rādītājiem, kā arī ES politikas plānošanas un tiesību aktu projektus, un izstrādāt priekšlikumus Latvijas konkurētspējas uzlabošanai;
  • sniegt priekšlikumus izskatīšanai NTSP un valdībā par Latvijas starptautiskās konkurētspējas paaugstināšanai nepieciešamajiem risinājumiem – preču tirgus efektivitāte, darba tirgus efektivitāte, inovācijas, tehnoloģiskā sagatavotība, augstākā izglītība un apmācība.
  • veikt informatīvi izglītojošu darbu darba devēju organizācijās un to apvienībās un darbinieku arodbiedrībās un veicināt sadarbību nozaru un reģionālajā līmenī Latvijas konkurētspējas uzlabošanai.