Statuss:
Īstenošanā

Latvijas Ekonomikas ministrija ir politikas jomas “Enerģētika” koordinators. Politikas joma “Enerģētika” koncentrējas uz konkurētspējīgas, drošas un ilgtspējīgas enerģijas nodrošināšanu Baltijas jūras reģionā.

 

" "

Tās mērķis ir uzlabot ES SBJR rīcības plāna un Baltijas enerģijas tirgusstarpsavienojumu plāna (BEMIP) īstenošanu. Šie abi rīcības plāni tika apvienoti 2015. gadā. Reģionālā sadarbība enerģētikas nozarē tiek veikta saskaņā ar BEMIP plānu, kura darbības galvenokārt jāīsteno enerģijas infrastruktūras, gāzes un elektrības tirgus, enerģijas ražošanas jomās, kā arī energoapgādes drošības, energoefektivitātes un atjaunojamās enerģijas jautājumos. Attiecībā uz elektroenerģijas un gāzes tirgiem galvenā uzmanība jāpievērš atvērta, konkurētspējīga un pilnībā integrēta reģionālā enerģijas tirgus sasniegšanai Baltijas jūras reģionā.

2015. gadā Latvijas Ekonomikas ministrija kopā ar divām citām Baltijas jūras reģiona institūcijām* parakstīja līgumu ar ES finansējuma programmu “INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2014.-2020.gadam” par tehniskās palīdzības finansējumu politikas jomu “Enerģētika” un “Transports” koordinācijai un atbalsta darbību veikšanai (Projekts P1.008). Kā PJ “Enerģētika” koordinators Latvijas Ekonomikas ministrija plāno, organizē un vada ekspertu komitejas locekļu sanāksmes, kā arī novērtē un sniedz atbalstu PA “Enerģija” reģionālajiem projektiem un sniedz ieteikumus BEMIP dalībvalstīm flagship statusa piešķiršanai stratēģiski nozīmīgiem pētniecības un attīstības projektiem. Projekta P1.008 atbalsta pasākumu un koordinācijas kopējais budžets ES SBJR PJ “Enerģētika” un PJ “Transports” projektā bija 153 250,00 EUR (no kuriem EUR 61 000,00 tika paredzēti Latvijas Ekonomikas ministrijai, lai koordinētu PJ “Enerģētika”). Projekta īstenošanas periods: 2015. gada 30. aprīlis līdz 2016. gada 30. septembris.

Lai turpinātu ES SBJR PJ “Enerģētika” koordinācijas procesus, Latvijas Ekonomikas ministrija kopā ar divām citām institūcijām** parakstīja vēl vienu līgumu ar ES finansējuma programmu “INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2014.-2020.gadam” par tehniskās palīdzības finansējumu politikas jomu “Enerģētika” un “Transports” koordinācijai (Projekts P015). Kopējais šī projekta budžets bija 435 294.30 EUR (no kuriem 200 000.00 EUR ir paredzēti Latvijas Ekonomikas ministrijai PJ “Enerģētikas” koordinēšanai). Projekta īstenošanas periods: 2016. gada 17. jūnijs līdz 2018. gada 31. oktobris.

Pašlaik PJ “Enerģētika” ir trešajā finansēšanas periodā. Latvijas Ekonomikas ministrija ar partneriem *** ir parakstījusi līgumu ar ES finansējuma programmu “INTERREG Baltijas jūras reģiona transnacionālās sadarbības programma 2014.-2020.gadam” par tehniskās palīdzības finansējumu (Projekts P024). Kopējais šī projekta budžets ir 469 537.50 EUR. Projekta īstenošanas periods: 2018. gada 7. jūlijs līdz 2020. gada 31. decembris. P024 sekmēs galveno ES enerģētikas politikas mērķu sasniegšanu: enerģijas tirgus konkurētspējas un integrācijas uzlabošana, enerģijas un klimata stratēģijas 2020. gadam īstenošana,  kas paredz siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu par 20%, atjaunojamās enerģijas īpatsvara palielināšanu vismaz par 20% un energoefektivitātes uzlabošanu par 20%. P024 mērķis ir veicināt pilnībā integrēta iekšējā enerģijas tirgus veidošanu reģion, kā arī veicināt energoefektivitāti enerģijas pieprasījuma samazināšanai, palielināt atjaunojamās enerģijas īpatsvaru un veicināt pētniecību un inovācijas enerģētikas jomā.

 Papildus informācija un jaunumi: http://groupspaces.com/eusbsr-energy/

  * Projekta P1.008  partneri - Dānijas Enerģētikas aģentūra (bijušie PJ “Enerģētika” koordinatori) un Uzņēmējdarbības un inovāciju ministrija (PJ “Transports” koordinators)

** Projekta P015 partneri - Lietuvas Uzņēmējdarbības un Inovāciju ministrija (PJ “Transports” koordinators) un Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte (PJ “Transports” koordinators

***Projekta P024 partneri, - Lietuvas Republikas Ārlietu ministrija, Zviedrijas Infrastruktūras ministrija un Viļņas Ģedimina Tehniskā universitāte (Lietuva).

  

 

ES finansēti politikas jomas “Enerģētika” pamatiniciatīvu (flagship) projekti 

 

" "

ES Baltijas jūras reģiona stratēģijas darbības tiek īstenotas sniedzot finansējumu pamatiniciatīvu (flagship) projektiem. Pamatiniciatīvu projekti demonstrē stratēģijas progresu un kalpo par izciliem piemēriem nozares attīstībai un definēto mērķu sasniegšanai. Pamatiniciatīvām ir makroreģionāla ietekme, un tās izstrādā reģionālā līmenī – vairākām reģiona valstīm sadarbojoties un veidojot partnerību dažādu organizāciju, jomu un ekspertu starpā.

  Izpildītie pamatiniciatīvu projekti 

 

  • Effect4buildings / Efektīvi finanšu instrumenti ēku energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu ieviešanai

Projekta EFFECT4building mērķis ir palielināt ēku energoefektivitātes pasākumu skaitu publiskajās ēkās visā Baltijas jūras reģiona teritorijā. Projekta uzdevums ir stiprināt pašvaldību ēku pārvaldnieku kapacitāti visas projekta partnervalstīs (DK, NO, SE, PL, LV, FI, EE), izstrādājot rīku, kas palīdzēs ēku pārvaldniekiem atbilstošākā finansēšanas modeļa/ instrumenta un pielietojamās tehnoloģijas kombināciju izvēlē ēku energoefektivtiātes uzlabošanā. Projekta laikā nekustamo īpašumu apsaimniekotāji tiks apmācīti gan šī rīka izmantošanā, gan par to, kā veiksmīgi sadarboties ar potenciālajiem energoefektivitātes pasākumu finansētājiem.

 Vairāk informācijas: http://www.effect4buildings.se/en/Pages/About.aspx

 

  • ActNow / Rīkojies tagad: Rīcība energoefektivitātes uzlabošanai Baltijas valstu pilsētās

Projekts ActNow mērķis ir paaugstināt ēku energoefektivitāti, izveidojot vienotu energopārvaldības sistēmu enerģijas patēriņa datu attālinātai nolasīšanai un analīzei, kā arī paaugstinot pašvaldību darbinieku kapacitāti enerģijas pārvaldības un investīciju plānošanas jomā. Vietējās pašvaldības spēlē galveno lomu ēku energoefektivitātes pasākumu īstenošanā. Tās sniedz labu piemēru un veicina efektīvāku energosistēmu ieviešanu tirgū, kas, savukārt, stimulē iedzīvotājus ieguldīt un paaugstināt energoefektivitāti arī privātajās ēkās. Pēc apmācībām un kapacitātes celšanas projekta partneri īstenos reālus energoefektivitātes projektus.

 Vairāk informācijas: https://actnow-baltic.eu/

 

  • BalticInteGrid / Baltijas jūras vēju enerģijas tīkla attīstība

Projekta mērķis: veicināt ilgtspējīgas vietējās elektroenerģijas ražošanu, turpmāku elektroenerģijas tirgu integrāciju un piegādes drošību Baltijas jūras reģionā, optimizējot jūras vēju enerģijas potenciālu un efektivitāti.Baltijas InteGrid piemēros tīklotu energotīklu pieeju Baltijas jūras reģionā, lai novērtētu optimizācijas un efektivitātes potenciālu ārzonas windenergy, lai palielinātu atjaunojamās elektroenerģijas ražošanas, veicinātu reģionālo elektroenerģijas tirgu integrāciju un veicināt piegādes drošību.

Vairāk informācijas: http://www.baltic-integrid.eu/

  • USE-LBM-BioPro / No atkritumiem iegūta sašķidrināta biobāze (LBM) kā benzīna aizstājējs un balkus produktu izmantošana biopolimēra ražošanā

Projekta mērķis bija pētīt šķidrā bio-metāna (LBM) izmantošanu iekšdedzes dzinējos transportlīdzekļos. Līdz ar to projekts fokusējās uz visu ražošanas ciklu, kā arī automašīnu ražošanu un auto ražošanas tehnoloģijām. Papildus tam, projekts risināja LBM uzglabāšanas un pārvadāšanas pasākumu uzlabošanu un automašīnu tehnoloģiju pielāgošanu LBM kā benzīna aizstājēja izmantošanai.

 

" "