Atbilstības novērtēšana ir process, kurā novērtē, vai ir ievērotas ar produktu, procesu, pakalpojumu, personu vai struktūru saistītās prasības.

Atbilstības izvērtēšanas procesa rezultātā izsniegtais atbilstības apliecinājums dod iespēju konkrētu produktu vai pakalpojumu salīdzināt ar līdzvērtīgiem produktiem un pakalpojumiem vai, pakalpojumu sniedzēju gadījumā, nodrošināt brīvu piekļuvi konkrētai pakalpojumu darbībai, tādējādi, no vienas puses, aizsargājot sabiedrības leģitīmās intereses (piemēram, personas dzīvību un veselību, personas īpašumu, apkārtējo vidi no bīstamu produktu un pakalpojumu ietekmes, produktu viltojumiem), bet no otras puses, veicināt godīgāku konkurenci tirgū.
 

Šā procesa rezultātā precēm un pakalpojumiem tiek nodrošināta brīva aprite ES kopējā iekšējā un globālajā tirgū, pakalpojumu sniedzējiem tiesību piešķiršana vai kādas to darbības kvalitātes garantēšana bez atkārtotas testēšanas, sertificēšanas vai inspicēšanas, savukārt, patērētājiem – viņu tiesību un interešu aizsardzību pienācīgā līmenī.
 

Atbilstības novērtēšanas institūciju kompetenci un spēju veikt specifiskas atbilstības novērtēšanas darbības apliecina akreditācija. To veic nacionālā akreditācijas institūcija un tā  ir kā trešās puses neatkarīgs apliecinājums.

 

Informācija par atbilstības novērtēšanas institūcijām, kas veic atbilstības novērtēšanu reglamentētajā sfērā un kuras ir paziņotas Eiropas Komisijai, izmantojot Eiropas Komisijas pārvaldīto elektronisko iekšējās informācijas apmaiņas sistēmu (NANDO-Input) ir pieejama Eiropas Komisijas mājas lapā.