Būvniecības tiesiskais regulējums paredz virkni darbību, kuras var veikt tikai būvspeciālisti. Būvniecības likuma 13.panta pirmā daļa noteic, ka būvspeciālisti ir personas, kas ieguvušas patstāvīgas prakses tiesības arhitektūras, būvniecības vai elektroenerģētikas jomā reglamentētās profesijās.

Patstāvīgai praksei arhitektūras jomā nepieciešams arhitekta prakses sertifikāts. Patstāvīgai praksei būvniecības un elektroenerģētikas jomā tiek izsniegts būvprakses sertifikāts inženierizpētes specialitātē, kā arī Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumu Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” 1.pielikumā noteiktajās projektēšanas, būvdarbu vadīšanas, būvuzraudzības un būvekspertīzes specialitātes darbības sfērās.

Nevienas darbības sfēras sertifikāts nav hierarhiski augstāks par citas darbības sfēras sertifikātu. Būvspeciālistam ar konkrētu darbības sfēras sertifikātu ir tiesības veikt darbus, kas ietilpst citā darbības sfērā, tikai tad, ja šādas tiesības ir tieši noteiktas Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumi Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”  1.pielikuma piezīmēs vai speciālajos būvnoteikumos.


Būvspeciālistu reģistrs pieejams šeit.

Nosacījumus un kārtību, kādā fiziskajām personām izsniedz sertifikātu patstāvīgai praksei arhitektūras, būvniecības un elektroenerģētikas jomā, kā arī būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzības kārtību noteic Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumi Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”.

Būvspeciālistu kompetences novērtēšanu (tai skaitā būvspeciālistu sertifikātu izsniegšanu) un patstāvīgas prakses uzraudzību uz deleģējuma līguma pamata veic šādas kompetences pārbaudes iestādes:

Kompetences pārbaudes iestādes

Deleģēšanas līgumi

Latvijas Elektriķu brālība

Deleģēšanas līgums Nr. 5.2-17.2/2019/9

Latvijas Melioratoru biedrība

Deleģēšanas līgums Nr. 5.2-17.2/2019/8

Latvijas Arhitektu savienība

Deleģēšanas līgums Nr. 5.2-17.2/2019/4

Latvijas Būvinženieru savienība

Deleģēšanas līgums Nr. 5.2-17.2/2019/3

Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība

Deleģēšanas līgums Nr. 5.2-17.2/2019/5

Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija

Deleģēšanas līgums Nr. 5.2-17.2/2019/2

Latvijas Dzelzceļnieku biedrība

Deleģēšanas līgums Nr.5.2.-17.2_2019_6

Latvijas Jūrniecības savienība

Deleģēšanas līgums Nr.5.2.-17.2_2019_7

  Vadlīnijas ,,Kvalifikācijas prasību sagatavošanai ēku būvdarbu publisko iepirkumu nolikumos’’