Būvniecības tiesiskais regulējums paredz virkni darbību, kuras var veikt tikai būvspeciālisti. Būvniecības likuma 13.panta pirmā daļa noteic, ka būvspeciālisti ir personas, kas ieguvušas patstāvīgas prakses tiesības arhitektūras, būvniecības vai elektroenerģētikas jomā reglamentētās profesijās.

Patstāvīgai praksei arhitektūras jomā nepieciešams arhitekta prakses sertifikāts. Patstāvīgai praksei būvniecības un elektroenerģētikas jomā tiek izsniegts būvprakses sertifikāts inženierizpētes specialitātē, kā arī Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumu Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi” 1.pielikumā noteiktajās projektēšanas, būvdarbu vadīšanas, būvuzraudzības un būvekspertīzes specialitātes darbības sfērās.

Nevienas darbības sfēras sertifikāts nav hierarhiski augstāks par citas darbības sfēras sertifikātu. Būvspeciālistam ar konkrētu darbības sfēras sertifikātu ir tiesības veikt darbus, kas ietilpst citā darbības sfērā, tikai tad, ja šādas tiesības ir tieši noteiktas Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumi Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”  1.pielikuma piezīmēs vai speciālajos būvnoteikumos.


Būvspeciālistu reģistrs pieejams šeit.

Nosacījumus un kārtību, kādā fiziskajām personām izsniedz sertifikātu patstāvīgai praksei arhitektūras, būvniecības un elektroenerģētikas jomā, kā arī būvspeciālistu patstāvīgās prakses uzraudzības kārtību noteic Ministru kabineta 2018.gada 20.marta noteikumi Nr.169 “Būvspeciālistu kompetences novērtēšanas un patstāvīgās prakses uzraudzības noteikumi”.

Būvspeciālistu kompetences novērtēšanu (tai skaitā būvspeciālistu sertifikātu izsniegšanu) un patstāvīgas prakses uzraudzību uz deleģējuma līguma pamata veic šādas kompetences pārbaudes iestādes:

Kompetences pārbaudes iestādes

Deleģēšanas līgumi

Latvijas Melioratoru biedrība

Deleģēšanas līgums  Nr. 5.2-17.2/2022/5 

Latvijas Arhitektu savienība

Deleģēšanas līgums Nr. 3.3-6/2022/886S

Latvijas Būvinženieru savienība

Vienošanās NR. 5.2-17.2/2023/7 par Biedrības “Latvijas jūrniecības savienība” nodotā valsts pārvaldes uzdevuma izpildi saistīto saistību, tiesību, dokumentācijas un finanšu līdzekļu nodošanu biedrībai “Latvijas būvinženieru savienība”

Vienošanās Nr. 5.2-17.2/2023/5 par grozījumiem 2022.gada 19. janvāra deleģēšanas līgumā nr. 3.3-6/2022/892S par būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību 

Vienošanās Nr. 5.2-17.2/2023/2 par grozījumiem 2022.gada 19. janvāra deleģēšanas līgumā nr. 3.3-6/2022/892S

Deleģēšanas līgums Nr3.3-6/2022/892S

Latvijas Siltuma, gāzes un ūdens tehnoloģijas inženieru savienība

Deleģēšanas līgums Nr. 3.3-6/2022/419N

LSGUTIS Vienošanās Nr.5.2-17.2/2023/1 par grozījumiem 2022.gada 25. janvāra deleģēšanas līgumā nr. 3.3-6/2022/419n par būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību

Latvijas Elektroenerģētiķu un Energobūvnieku asociācija

Deleģēšanas līgums Nr3.3-6/2022/925S

Vienošanās par biedrības „Latvijas elektriķu brālība” sertificēto būvspeciālistu uzraudzības un dokumentācijas nodošanu biedrībai “Latvijas elektroenerģētiķu un energobūvnieku asociācija (parakstīts 26.07.2022)

Vienošanās par grozījumiem 2022.gada 19. janvāra deleģēšanas līgumā Nr. 3.3-6/2022/925S par būvspeciālistu kompetences novērtēšanu un patstāvīgās prakses uzraudzību (parakstīts 08.06.2023.)

Latvijas Dzelzceļnieku biedrība

 Deleģēšanas līgums Nr. 5.2-17.2/2022/4