Statuss:
Īstenošanā
att

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts 10.1.3.0/19/TP/005 “Pētījumi ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas perioda ieguldījumu priekšnosacījumu izpildes nodrošināšanai”.

 

Lai veicinātu valsts viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) efektīvu īstenošanu, nepieciešama tās ciešāka integrācija Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnēs 2021. - 2027. periodam (NIP 2020+), koncentrējot rīcībpolitiku un publiskās investīcijas uz vērtību ķēdēm ar augstu pievienoto vērtību, kā to paredz RIS3 stratēģija, tādēļ projekta mērķis ir uz RIS3 balstīta moderna NIP 2020+ īstenošana.

 

Galvenās projekta darbības:

 

 -pētījums “Vērtību ķēžu ekosistēmu ar augstu pievienoto vērtību kartēšana RIS3 jomās un starp tām”, veicot uzņēmējdarbības ekosistēmu jaunu darbības virzienu identificēšanu viedās specializācijas jomās un starp tām, izstrādājot metodiku un veicot izpēti, pielietojot uzņēmējdarbības atklājuma principu;

-pētījums “Identificēto vērtību ķēžu ekosistēmu stratēģijas attīstības potenciāla izvērtējums”, veicot ekosistēmas integrācijas līmeņa noteikšanu attiecībā pret globālo vērtību ķēdēm, Latvijas zinātniskās ekselences potenciāla identificēšanu attiecīgajā konkurētspējīgākajā virzienā-nišā, labo prakšu izpēti un pieredzes apmaiņu.

 

ES fondu 2021.-2027. gada plānošanas periodā RIS3 tiks integrēta NIP 2020+. NIP 2020+ būs moderna (atbilstoša mūsdienu sabiedrības, zinātnes un  tehnoloģiju attīstības pakāpei) industriālā politika attīstībai un izaugsmei, balstoties uz tehnoloģiskām un strukturālām pārmaiņām un jaunu konkurētspējas priekšrocību atklāšanu, kas balstās gan zinātniskajā izcilībā, gan Latvijas uzņēmēju stratēģisko vērtības ķēžu attīstībā.  Pētījumu nodevumus plānots izmantot par pamatu NIP 2020+ īstenošanā, uz kura bāzes tiks veidots publisko investīciju ieguldījuma prioritātes, kas nodrošinās izaugsmes ekonomikas maiņu - mainot fokusu no darbietilpīgas un resursu ietilpīgas ekonomikas uz resursefektīvāku, pētniecībā balstītu un tehnoloģiju ietilpīgu ekonomiku.

 

Projekta mērķa grupa ir Ekonomikas ministrija. Pastarpināti – Izglītības un zinātnes ministrija, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija, citas nozaru ministrijas, sadarbības un sociālie partneri, akadēmiskais sektors, sadarbības iestādes kā Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, ALTUM, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra u.c., potenciālie atbalsta saņēmēji nākamajā plānošanas periodā (esošie un topošie komersanti, nozaru NVO u.c.), sabiedrība kopumā.                                                                                                                                              

 

Projekta īstenošanas laiks ir 16 mēneši un kopējais finansējums - 200 000 euro