Ekonomikas ministrijas pamatbudžeta programmu un apakšprogrammu tāmes:

Pārskati un tāmes/ Valsts budžeta tāmes

Valsts pamatbudžeta programmas "Ekonomikas attīstības programma" administrēšana

Ekonomikas ministrija saskaņā ar Imigrācijas likuma 23.panta astotās daļas deleģējumu administrē Valsts pamatbudžeta programmu "Ekonomikas attīstības programma". 

Ārzemnieku veiktos maksājumus termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanai Imigrācijas likuma  23. panta pirmās daļas 28., 29., 30. un 31.punktā noteiktajos gadījumos, kā arī 7.3 daļā noteiktajā gadījumā, ieskaita valsts pamatbudžeta programmai "Ekonomikas attīstības programma" Valsts kasē atvērtajā valsts pamatbudžeta izdevumu kontā (Nr. LV65TREL212003807500B) un uzskaita kā iestādes (Ekonomikas ministrijas) citus pašu ieņēmumus. 

Ārzemnieku iemaksāto līdzekļu izmantošanas mērķus nosaka gadskārtējā valsts budžeta likumā, kā prioritāro izmantošanas mērķi norādot šīs budžeta programmas administrēšanas izdevumu segšanu, bet līdzekļu izmantošanas kārtība ir noteikta saskaņā ar Ministru kabineta 2015.gada 9.jūnija noteikumiem Nr.284 “Valsts pamatbudžeta programmas “Ekonomikas attīstības programma” finanšu līdzekļu izmantošanas kārtība”. 

Minētais ārzemnieka veiktais maksājums ir vienreizējs un netiek atmaksāts, izņemot Ministru kabineta 2010.gada 21.jūnija noteikumos Nr.564 “Uzturēšanās atļauju noteikumi” minētos gadījumus. Saskaņā ar noteikumu Nr.564 “Uzturēšanās atļauju noteikumi” 73.2 1. apakšpunktā noteiktajiem nosacījumiem, ārzemniekam ir tiesības pieprasīt iemaksātās naudas atmaksu. Pieprasījuma noformēšanai iemaksātās naudas atmaksai var izmantot šādu pieprasījuma formu par naudas līdzekļu atmaksu: 

Pieprasījumu un tam pievienojamos dokumentus jāiesniedz Ekonomikas ministrijai (pasts@em.gov.lv), ievērojot normatīvajos aktos noteiktos nosacījumus (tai skaitā Iesniegumu likuma 3.pantu), izmantojot Ekonomikas ministrijas oficiālos kontaktus (skatīt https://www.em.gov.lv/lv/kontakti/ministrijas_kotakti/) un pieejamos ērtākos saziņas veidus, pēc iespējas izmantojot elektroniskos sakarus.