Sabiedrības līdzdalība ir iedzīvotāju, sabiedrības un nevalstisko organizāciju iesaistīšanās politikas veidošanas procesā. Sabiedrības līdzdalības mērķis ir nodrošināt, lai publiskās pārvaldes pieņemtie lēmumi būtu atbilstoši sabiedrības vajadzībām, savlaicīgi izskaidroti un saprotami tiem, uz kuriem tie attieksies. Sabiedrības līdzdalībai ir vairāki ieguvumi, kas kopumā vērsti uz regulējuma kvalitātes uzlabošanu – šajā procesā tiek identificēta īstā problēma, tiek izvērtētas iespējamās alternatīvas, savlaicīgi atklātas iespējamās regulējuma "blaknes", kā arī panākts, ka izstrādātie risinājumi ir efektīvi.

Sabiedrības pārstāvji var paust savu viedokli par attīstības plānošanas dokumentiem, tiesību aktu projektiem to izstrādes sākotnējā stadijā - ierosinot jaunu regulējumu, piedaloties problēmu konstatēšanā un alternatīvu noteikšanā, kā arī pārējos posmos - iesaistoties regulējuma darbības uzraudzībā, rezultātu novērtēšanā un izstrādājot priekšlikumus tā aktualizācijai. Savu viedokli var sniegt ikviens sabiedrības pārstāvis, kuru skar vai interesē risināmais jautājums. Katram sabiedrības pārstāvim ir tiesības saņemt atgriezenisko saikni par savu priekšlikumu.

Sabiedrības līdzdalību publiskās pārvaldes iestādes īsteno proaktīvi, meklējot efektīvākos veidus, kā iesaistīt un informēt sabiedrību, īpaši to sabiedrības daļu, kuru iecerētā darbība ietekmē vai varētu ietekmēt.

Sabiedrības līdzdalības kārtību regulē:

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgās amatpersonas pieejamas sarakstā.

Nacionālo pozīciju izstrāde EM kompetences jomās
Kontaktpersona: ES un ārējo ekonomisko attiecību departamenta ES lietu nodaļa, Māra Rone, tālr.: 67013265, e-pasts: es@em.gov.lv

Uzņēmējdarbības jautājumi
Kontaktpersona: Uzņēmējdarbības konkurētspējas departaments, Ilze Baltābola, tālr.: 67013271, e-pasts: ilze.baltabola@em.gov.lv

Ārvalstu investīciju piesaistes un eksporta jautājumi
Kontaktpersona: Inovācijas departaments, Elīna Branta, tālr.: 67013007, e-pasts: elina.branta@em.gov.lv

 

Inovācijas jautājumi

Kontaktpersonas: Inovācijas departaments, Elīna Branta, tālr.: 67013007, e-pasts: elina.branta@em.gov.lv

Tūrisma politikas jautājumi
Kontaktpersona: Nozaru politikas departaments, Evita Feldberga, tālr.: 67013023, e-pasts: evita.feldberga@em.gov.lv

Ārējo ekonomisko attiecību jautājumi
Kontaktpersona: Eiropas Savienības un ārējo ekonomisko attiecību departamenta Ārējo ekonomisko attiecību nodaļa, Dace Klinsone, tālr.: 67013096, Dace.Klinsone@em.gov.lv

Elektroenerģijas tirgu un infrastruktūras jautājumi, Enerģijas tirgus un infrastruktūras jautājumi

Kontaktpersona: Enerģijas tirgus un infrastruktūras departaments

Edijs Šaicāns, 67013143, e-pasts: Edijs.Saicans@em.gov.lv

Ogļūdeņražu meklēšanas, ieguves un izpētes jautājumi
Kontaktpersona:  Enerģētikas politikas administrēšanas departaments, Kārlis Piģēns, tālr.: 67013133, e-pasts: Karlis.Pigens@em.gov.lv

Valsts naftas rezervju izveides jautājumi
Kontaktpersona: Enerģētikas politikas administrēšanas departaments, Inga Lāce, tālr.: 67013116, e-pasts: Inga.Lace@em.gov.lv

Atjaunojamo energoresursu, energoefektivitātes un degvielas jautājumi
Kontaktpersonas: Atjaunojamo energoresursu un energoefektivitātes departamenta Atjaunojamo energoresursu nodaļa, Roberts Meijers, tālr.: 67013176, e-pasts:Roberts.Meijers@em.gov.lv

Energoefektivitātes nodaļa, Andžela Pētersone, tālr.:67013170, e-pasts:Andzela.Petersone@em.gov.lv

Būvniecības politikas jautājumi
Kontaktpersona: Būvniecības un mājokļu politikas departamenta Būvniecības politikas nodaļa, Evija Avota, tālr.: 67013262, e-pasts: Evija.Avota@em.gov.lv

Mājokļu politikas jautājumi
Kontaktpersona: Būvniecības un mājokļu politikas departamenta Mājokļu politikas nodaļa, Zane Zaļaiskalne, tālr.: 67013242, e-pasts: Zane.Zalaiskalne@em.gov.lv

Tirdzniecības jautājumi
Kontaktpersona: Iekšējā tirgus departaments, 
Intars Eglītis, tālr.: 67013236, e-pasts: intars.eglitis@em.gov.lv

E-komercijas jautājumi
Kontaktpersona: Iekšējā tirgus departaments, 
Intars Eglītis, tālr.: 67013236, e-pasts: intars.eglitis@em.gov.lv

Konkurences jautājumi
Kontaktpersona: Iekšējā tirgus departaments, 
Intars Eglītis, tālr.: 67013236, e-pasts: intars.eglitis@em.gov.lv

Patērētāju tiesību aizsardzības jautājumi
Kontaktpersona: Iekšējā tirgus departaments, 
Didzis Brūklītis, tālr.: 67013274, e-pasts: Didzis.Bruklitis@em.gov.lv

Darba tirgus prognozēšanas jautājumi  (vidēja termiņa un ilgtermiņa darba tirgus prognozēšana)

Kontaktpersona: Tautsaimniecības struktūrpolitikas departamenta Ekonomiskās attīstības un darba tirgus prognozēšanas nodaļa, Normunds Ozols, tālr.: 67013068,
e-pasts: Normunds.Ozols@em.gov.lv

Latvijas nacionālā reformu programma „Eiropa 2020” stratēģijas īstenošanai 
Kontaktpersonas: Analītikas dienests, Česlavs Gržibovskis, tālr.: 67013258, e-pasts: Ceslavs.Grzibovskis@em.gov.lv;

Eiropas Savienības struktūrfondu atbalsta programmu izstrāde
Inovācija

Inovācijas departaments, Ilze Eberharde, t.:67013041, e-pasts: Ilze.Eberharde@em.gov.lv; 

Bīstamo iekārtu drošība
Kontaktpersonas: Iekšējā tirgus departamenta Atbilstības novērtēšanas nodaļa, Valdis Lipskis, t.67013292, Valdis.Lipskis@em.gov.lv

Metroloģija

Kontaktpersona: Iekšējā tirgus departamenta Atbilstības novērtēšanas nodaļa, Valdis Lipskis, t.67013292, Valdis.Lipskis@em.gov.lv

Atbilstības novērtēšana un standartizācija (vispārīgie jautājumi)

Kontaktpersona: Normunds Freibergs, tālruņa nr.: 67013067, e-pasts:Normunds.Freibergs@em.gov.lv

Preču un pakalpojumu brīva aprite

Kontaktpersonas: Jānis Zakovics, tālr.: 67013067, e-pasts: Janis.Zakovics@em.gov.lv;
Jolanta Reinsone, tālr. 67013238, Jolanta.Reinsone@em.gov.lv

Eiropas Savienības struktūrfondu atbalsta programmu izstrāde, Energoefektivitāte un atjaunojamie energoresursi

Enerģētikas finanšu instrumentu nodaļa, Līva Immermane, t.:67013131, e-pasts: Liva.Immermane@em.gov.lv