Sabiedrības līdzdalība ir iedzīvotāju, sabiedrības un nevalstisko organizāciju iesaistīšanās politikas veidošanas procesā. Sabiedrības līdzdalības mērķis ir nodrošināt, lai publiskās pārvaldes pieņemtie lēmumi būtu atbilstoši sabiedrības vajadzībām, savlaicīgi izskaidroti un saprotami tiem, uz kuriem tie attieksies. Sabiedrības līdzdalībai ir vairāki ieguvumi, kas kopumā vērsti uz regulējuma kvalitātes uzlabošanu – šajā procesā tiek identificēta īstā problēma, tiek izvērtētas iespējamās alternatīvas, savlaicīgi atklātas iespējamās regulējuma "blaknes", kā arī panākts, ka izstrādātie risinājumi ir mērķa grupai piemēroti, saprotami un efektīvi.

Sabiedrības pārstāvji var paust savu viedokli par attīstības plānošanas dokumentiem, tiesību aktu projektiem to izstrādes sākotnējā stadijā, kā arī pārējos posmos, kad tiek risināti sabiedrībai aktuāli jautājumi. Savu viedokli var sniegt ikviens sabiedrības pārstāvis, kuru skar vai interesē risināmais jautājums. Katram sabiedrības pārstāvim ir tiesības saņemt atgriezenisko saikni par savu priekšlikumu.

Sabiedrības līdzdalību publiskās pārvaldes iestādes īsteno proaktīvi, meklējot efektīvākos veidus, kā iesaistīt un informēt sabiedrību, īpaši to sabiedrības daļu, kuru iecerētā darbība ietekmē vai varētu ietekmēt.

 Sabiedrības līdzdalības kārtību regulē:

Lai tiesību aktu projekti glabātos vienuviet, izveidots Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls jeb TAP portāls - https://tapportals.mk.gov.lv/. Tā ir digitāla informācijas sistēma, kur tiek izstrādāti, saskaņoti un apstiprināti tiesību aktu projekti, kas virzīti apstiprināšanai valdībā. Šajā portālā ikviens var aktīvi iesaistīties tiesību aktu izstrādē – sniegt viedokli un sekot līdzi dokumentu virzībai. Pēcāk Ministru kabineta sēžu atklātajā daļā var sekot līdzi lēmumu pieņemšanas procesam – valdības sēžu tiešraide vienmēr pieejama: https://www.mk.gov.lv/lv/tiesraide.  

TAP portālā ikviens sabiedrības loceklis var sekot līdzi dokumentu virzībai, sākot ar idejas stadiju (diskusiju dokuments) un beidzot jau ar konkrētu tiesību akta projektu. Portāls ir solis pretī sabiedrības līdzdalības iespēju paplašināšanai valdības lēmumu pieņemšanas procesā, nodrošinot sabiedrības pārstāvju (indivīdi, nevalstiskās organizācijas) iesaisti nozīmīgāko politikas dokumentu un tiesību aktu izstrādē jau pašā sākumposmā. Tas veicina kvalitatīvāku un ar sabiedrību saskaņotu valdības lēmumu izstrādi. Šī inovācija sekmē atklātību un informācijas pieejamību par valsts pārvaldes darbu.

Valsts un pašvaldību iestādēm savās tīmekļvietnēs vairs nav obligāti jāievieto informācija par izstrādes un saskaņošanas procesā esošiem dokumentiem, turpmāk viss glabājas TAP portālā un aicinām sekot līdzi tiesību aktu projektu izstrādei jaunajā vienotajā sistēmā.

 

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgās amatpersonas pieejamas sarakstā.

Nacionālo pozīciju saskaņošana EM kompetences jomās
Kontaktpersona: ES un ārējo ekonomisko attiecību departaments,
Māra Rone, tālr.: 67013265, e-pasts: es@em.gov.lv

Latvijas nacionālā reformu programma un Eiropas Semestris 
Kontaktpersonas: Analītikas dienests,
Česlavs Gržibovskis, tālr.: 67013258, e-pasts: Ceslavs.Grzibovskis@em.gov.lv

Ārvalstu investīciju piesaistes un eksporta jautājumi
Kontaktpersona: Uzņēmējdarbības konkurētspējas departaments,
Mārtiņš Jansons, tālr.: 67013057, e-pasts: martins.jansons@em.gov.lv

Inovācijas jautājumi
Kontaktpersonas: Uzņēmējdarbības konkurētspējas departaments,
Mārtiņš Jansons, tālr.:  67013057, e-pasts: martins.jansons@em.gov.lv

Tūrisma politikas jautājumi
Kontaktpersona: Uzņēmējdarbības konkurētspējas departaments,
Dace Butāne, tālr.: 67013009, e-pasts: dace.butane@em.gov.lv

Ārējo ekonomisko attiecību jautājumi
Kontaktpersona: ES un ārējo ekonomisko attiecību departaments,
Dace Klinsone, tālr.: 67013096, e-pasts: dace.klinsone@em.gov.lv

Būvniecības politikas jautājumi
Kontaktpersona: Būvniecības politikas departaments,
Andris Lazarevs, tālr.: 67013035, e-pasts: andris.lazarevs@em.gov.lv 

Mājokļu politikas jautājumi
Kontaktpersona: Mājokļu politikas departaments,
Mārtiņš Auders, tālr.: 67013287, e-pasts: martins.auders@em.gov.lv

Tirdzniecības jautājumi
Kontaktpersona: Iekšējā tirgus departaments, 
Intars Eglītis, tālr.: 67013236, e-pasts: intars.eglitis@em.gov.lv

E-komercijas jautājumi
Kontaktpersona: Iekšējā tirgus departaments, 
Intars Eglītis, tālr.: 67013236, e-pasts: intars.eglitis@em.gov.lv

Konkurences jautājumi
Kontaktpersona: Iekšējā tirgus departaments, 
Intars Eglītis, tālr.: 67013236, e-pasts: intars.eglitis@em.gov.lv

Patērētāju tiesību aizsardzības jautājumi
Kontaktpersona: Iekšējā tirgus departaments, 
Didzis Brūklītis, tālr.: 67013274, e-pasts: didzis.bruklitis@em.gov.lv

Darba tirgus prognozēšanas jautājumi (vidēja termiņa un ilgtermiņa darba tirgus prognozēšana)
Kontaktpersona: Analītikas dienests,
Normunds Ozols, tālr.: 67013068, e-pasts: Normunds.Ozols@em.gov.lv

Bīstamo iekārtu drošība
Kontaktpersona: Iekšējā tirgus departaments,
Normunds Freibergs, tālruņa nr.: 67013067, e-pasts: Normunds.Freibergs@em.gov.lv

Metroloģija
Kontaktpersonas: Iekšējā tirgus departaments,
Normunds Freibergs, tālr. 67013067, e-pasts: Normunds.Freibergs@em.gov.lv

Atbilstības novērtēšana un standartizācija (vispārīgie jautājumi)
Kontaktpersonas: Iekšējā tirgus departaments,
Normunds Freibergs, tālr. 67013067, e-pasts: Normunds.Freibergs@em.gov.lv

Ekodizaina un energomarķējuma prasības
Kontaktpersonas: ES un ārējo ekonomisko attiecību departaments,
Sigita Krastiņa, tālr. 67013161, e-pasts: sigita.krastina@em.gov.lv

ES struktūrfondu atbalsta programmas
Kontaktpersonas: Uzņēmējdarbības atbalsta departaments,
Ilze Lore, tālr.: 67013059, e-pasts: Ilze.Lore@em.gov.lv

ES struktūrfondu atbalsta programmu izstrāde (energoefektivitāte un atjaunojamie energoresursi)
Kontaktpersonas: Enerģētikas finanšu instrumentu nodaļa,
Gatis Silovs, tālr. 67013209, e-pasts: gatis.silovs@em.gov.lv