logo

Ekonomikas ministrijas īstenotās sabiedrības informēšanas kampaņas  “Esi konkurētspējīgs! Uzdrošinies mācīties mūža garumā!”  mērķis ir vairot iedzīvotāju informētību un izpratni par izglītību kā pastāvīgu procesu visas dzīves garumā, kā arī motivēt uzņēmējus ieguldīt savu darbinieku zināšanu un prasmju attīstībā, kas augošās nozares nodrošinātu ar darbaspēku, veicinātu Latvijas tautsaimniecības izaugsmi un pāreju uz zināšanās balstītu ekonomiku ar augstu pievienoto vērtību.

Kampaņa ilgs no 2021.gada augusta  līdz septembra vidum. Tās  ietvaros notiks vairākas informatīvi skaidrojošās aktivitātes par mūžizglītības nozīmi, ieguvumiem un iespējām atsākt mācīties vai mainīt profesiju. Cita starpā ziņu portāla “DELFI.LV” tematiskajā rubrikā mēneša garumā tiks publicēti cilvēku stāsti par jaunas profesijas apguvi, uzņēmēju pieredzi, ieguldot darbinieku zināšanās un prasmēs, raksti par nākotnes darba tirgus tendencēm, kā arī ieteikumi jaunu zināšanu un prasmju apguvei vai pārkvalificēšanās iespējām.  

01.09.2021. Ieguldījumi darbinieku izglītībā – uzņēmuma panākumu atslēga: SIA 'Karavela' pieredze  Delfi.lv   rus.Delfi.lv

01.09.2021. Ulda stāsts: pēc došanās izdienas pensijā apgūst jaunu profesiju  Delfi.lv   rus.Delfi.lv

30.08.2021. Mūžizglītība ir tikpat stilīga kā nesmēķēšana un sportošana  Delfi.lv   rus.Delfi.lv

26.08.2021. Mūžizglītība – strādāt gudrāk un pelnīt vairāk  Delfi.lv   rus.Delfi.lv

25.08.2021. Izglītībai ir jābūt katra uzņēmuma gēnos: 'Accenture' pieredze  Delfi.lv   rus.Delfi.lv

24.08.2021. Olgas stāsts: Profesijas maiņa ļāvusi pievērsties savam aicinājumam  Delfi.lv   rus.Delfi.lv

18.08.2021. Jānis par profesijas maiņu: IT jomā mācīšanās nekad nebeidzas   Delfi.lv   rus.Delfi.lv

16.08.2021. Armanda stāsts: profesijas maiņa devusi materiālo stabilitāti  Delfi.lv   rus.Delfi.lv

16.08.2021. Vitenbergs: Mūžizglītība ir katra cilvēka un visas valsts labklājības pieauguma atslēga  Delfi.lv   rus.Delfi.lv

11.08.2021. Pētījums: vairums Latvijas iedzīvotāju atbalsta nepieciešamību mācīties mūža garumā

09.08.2021. Kas ir mūžizglītība un kāpēc nepieciešams mācīties visu mūžu?  Delfi.lv   rus.Delfi.lv

09.08.2021. Mācies mūža garumā – strādā gudrāk un nopelni vairāk!  Delfi.lv   rus.Delfi.lv

09.08.2021. Gatavoties nākotnes darba tirgus pieprasījumam jau šodien  Delfi.lv   rus.Delfi.lv

05.08.2021. Eksperti diskutēs par mūžizglītības aktualitāti un nozīmīgumu mūsdienu mainīgajā pasaulē

Tiešsaistes mācību (e-mācību) platformas

Lai apgūtu jaunas zināšanas un prasmes, nav obligāti jāapmeklē mācības klātienē. Ir pieejamas dažādas iespējas mācīties tiešsaistē, t.sk. izmantojot e-mācību platformas, kur atrodami gan bezmaksas kursi, gan kursi par nelielu samaksu, kurus piedāvā starptautiski atzītas universitātes vai citas organizācijas, vai lekcijas, kuras lasa atzīti jomas profesionāļi.

Zināmākās tiešsaistes mācību platformas:

Coursera  edX  Udemy  Alison  Skillsshare  LinkedIn Learnining  FutureLearn  Khan Academy  Codeacademy  TED-Ed  LU Open Minded - Latvijas Universitātes attālinātā mācību platforma

Baltijas virtuālo prakšu projekts

Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA), sadarbībā ar Latvijas Universitātes inovāciju centru (LUMIC) un citiem partneriem, piedāvā Baltijas virtuālo prakšu projektu, kura ietvaros ir iespējams pilnveidot digitālās prasmes un pieejamas virtuālās prakses Baltijas valstu organizācijās un uzņēmumos.

Iedzīvotājiem

Pieejams valsts atbalsts mācībām starptautiskajās tiešsaistes kursu platformās

Ekonomikas ministrija (EM) kopā ar Nodarbinātības valsts aģentūru (NVA) aicina līdz šī gada 31. decembrim pieteikties tiešsaistes mācībām, lai iegūtu vai uzlabotu zināšanas un prasmes tādās darba tirgū pieprasītās jomās kā uzņēmējdarbība, datorzinības, datu zinātne, informācijas tehnoloģijas, profesionālās ievirzes svešvalodas, kā arī, lai nostiprinātu, mācīšanās spējas, radošumu, komunikācijas, pašorganizēšanās, pārvaldības un citas prasmes.

Atvērtie tiešsaistes kursi mūsdienās ir populārs e-mācību virziens, kas nodrošina iespēju iegūt neformālu izglītību starptautiski atzītās universitātēs un mācību organizācijās neatkarīgi no to atrašanās vietas. Jaunā mācību pilotprojekta “Nākotnes prasmju iniciatīva” ietvaros NVA piedāvā darba meklētājiem un nodarbinātajiem apgūt darba tirgū pieprasītas profesionālās zināšanas tiešsaistes mācību platformās Coursera, EdX, Futurelearn, MiriadaX u.c. Mācības pieejamas svešvalodās, piemēram, angļu, franču krievu, vācu valodā.

Divu gadu laikā iespējams iesaistīties sešu mācību programmu apguvē un kopā saņemt mācību maksas kompensāciju līdz 500 eiro. Ir iespēja saņemt avansa maksājumu 50% apmērā par katru no izvēlētajām mācību programmām. Bezdarbniekiem pieejama arī stipendija 5 eiro par mācību dienu.

Mācībām var pieteikties elektroniski, aizpildot pieteikumu NVA tīmekļvietnē.

Plašāka informācija pieejama NVA tīmekļvietnē vai NVA filiālēs (kontaktinformācija atrodama NVA tīmekļvietnes sadaļā “Kontakti”).

Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) – organizē mācību atbalstu nodarbinātajiem iedzīvotājiem, īstenojot Eiropas Sociālā fonda līdzfinansētu pieaugušo izglītības projektu “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”.

Projektā tiek piedāvātas profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides izglītības programmas, moduļi vai moduļu kopas un studiju kursi vai studiju moduļi, kā arī ārpus formālās izglītības sistēmas apgūto prasmju novērtēšana ar 10% strādājošā līdzmaksājumu. Tālākizglītības programmās līdzmaksājums ir tikai 5%. Mācības bez maksas ir personām ar maznodrošinātās vai trūcīgās personas statusu. Strādājošajiem, kuri apgūst profesionālās tālākizglītības programmas tiek segti ceļa izdevumi uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ (līdz 30 eiro mēnesī). Strādājošajiem ar invaliditāti tiek nodrošināta asistenta vai surdotulka izmaksu kompensācija.

Mācībām var pieteikties strādājoši vai pašnodarbināti iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem, t.sk., strādājoši pensionāri un vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā. Pieteikšanās mācībām  tiek izsludināta divas vai vairākas reizes gadā Latvijas tautsaimniecībā nozīmīgās jomās.

Informācija par mācību iespējām strādājošiem ir pieejama www.macibaspieaugusajiem.lv.

Interesentiem ir pieejama pieaugušo izglītības koordinatora informatīva konsultācija projekta sadarbības pašvaldībās. Informācija par pieaugušo izglītības koordinatoriem pašvaldībās pieejama šeit.

Tāpat var pieteikties karjeras konsultācijai tuvākajā Nodarbinātības valsts aģentūras filiālē.

Nodarbinātības valsts aģentūra (NVA) organizē mācības bezdarbniekiem un darba meklētājiem, kā arī bezdarba riskam pakļautām nodarbinātām personām (personai jābūt reģistrētai NVA) profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides (ieskaitot programmas digitālo prasmju apguvei), neformālās izglītības programmās, moduļos no profesionālās tālākizglītības programmām, kā arī tiešsaistes mācību platformās un īsāka satura kursos (konkurētspējas paaugstināšanas pasākumos). Papildu atbalsts pieejams arī profesionālās kompetences novērtēšanai, apmācībām uzņēmumā uz vietas vai pēc darba devēja pieprasījuma, tāpat notiek priekšdarbi augstākās izglītības iestādes studiju moduļa vai studiju kursu īstenošanai.

Informācija par NVA organizēto mācību iespējām pieejama NVA mājas lapā.

Komersantiem

Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) sniedz atbalstu darba devējiem nodarbināto kvalifikācijas un prasmju paaugstināšanai. Atbalsta programmas vērstas uz uzņēmumu nodarbināto nozares specifisko prasmju pilnveidi tehnoloģisko un netehnoloģisko inovāciju ieviešanai uzņēmumā. Atbalsts ir pieejams dažāda lieluma komersantiem un pašnodarbinātām personām, atbilstoši komersantu identificētajām vajadzībām.

Nozaru asociāciju kontaktinformācija nozaru komersantu nodarbināto apmācībām pieejama šeit.

Noderīga informācija

Mūžizglītība un pieaugušo izglītība. Portāla “Mana.Latvija.lv” sadaļā “Dzīves situācijas” apkopota plaša informācija par izglītības iespējām Latvijā, tai skaitā identificējot e-pakalpojums, kas būtu noderīgi personai konkrētā dzīves situācijā

Nacionālā izglītības iespēju datubāze (NIID). Datubāzē ir pieejama plaša izglītības pakalpojumu sniedzēju ievietotā informācija par izglītības, arī pieaugušo izglītības, piedāvājumu un iespējām Latvijā.

Latvijas kvalifikāciju datubāze (LKD) ir Latvijā unikāla datubāze, kurā ir apkopotas Latvijas izglītības sistēmā iegūstamās kvalifikācijas- zināšanu, prasmju un kompetenču kopums, ko apliecina izglītības dokuments