Statuss:
Īstenošanā
att

Eiropas Sociālā fonda projekts 10.1.2.0/18/TP/001 “Sabiedrības informēšana par uzņēmējdarbības un energoefektivitātes pasākumiem otrā kārta"

 

Projekta mērķis: nodrošināt informācijas pieejamību sabiedrībai par 2014.-2020.gada ES fondu plānošanas perioda  specifiskajiem atbalsta mērķiem (turpmāk - SAM) un to pasākumiem Ekonomikas ministrijas kompetencē esošajās energoefektivitātes, enerģētikas, uzņēmējdarbības, inovāciju un konkurētspējas veicināšanas jomās. 


Galvenās projekta darbības:  

-    informatīvo un publicitātes pasākumu plānošana, organizēšana un īstenošana, 
-    informatīvie pasākumi uzņēmējiem Rīgā un Latvijas reģionos,
-    komunikācija  sociālajos medijos, 
-    informatīvo materiālu izstrāde, 
-    reprezentācijas materiālu iegāde, 
-    ikgadējo konkursu organizēšana, t.sk. konkursa “Energoefektīvākā ēka Latvijā” organizēšana, 
-    komunikācija ar plašsaziņas līdzekļiem, 
-    komunikācija EM  mājaslapas www.em.gov.lv sadaļā “ES fondi”
-    projektā iesaistītā atbildīgā darbinieka darba samaksa. 

 

Aktivitātes mērķa grupa: Ekonomikas ministrijas sadarbības partneri un sociālie partneri.

DPP 1. un 3.prioritātes SAM pasākumu komunikācijas pasākumu mērķauditorija, t.i, kampaņas “Atbalsts uzņēmējiem” mērķauditorija ir: 
-    potenciālie atbalsta saņēmēji (esošie un topošie komersanti, nozaru NVO u.c.);
-    sociālie partneri konkrēto SAM izstrādē (nozares NVO, Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera, Latvijas Darba devēju konfederācija, u.c.); 
-    sadarbības iestādes CFLA, ALTUM, kā arī LIAA;
-    sabiedrība kopumā.

 

DPP 4.prioritātes SAM pasākumu  komunikācijas pasākumu mērķauditorija, t.i., kampaņas “Dzīvo siltāk” mērķauditorija ir:
-    potenciālie atbalsta saņēmēji (dzīvokļu īpašnieki, daudzdzīvokļu namu pārvaldnieki, valsts ēkas, industriālo ēku īpašnieki un apsaimniekotāji, viedokļu līderi, valsts un pašvaldību uzņēmumu pārstāvji);
-    esošie un potenciālie informatīvās kampaņas “Dzīvo siltāk” sadarbības partneri (nozares NVO, enerģētikas aģentūras, bankas u.c.);  
-    uzņēmēji, kuriem ir pienākumu shēma pēc Energoefektivitātes direktīvas ieviešanas;
-    sadarbības iestādes CFLA un ALTUM;
-    Valsts un pašvaldības institūcijas (gan kā mērķauditorija konkrētu SAM pasākumu ieviešanā, gan kā sociālie partneri programmu izstrādē).

 

Projekta ietvaros īstenotajiem projektiem var sekot līdz šeit: 
1)    Informatīvā kampaņa “Dzīvo siltāk” https://www.em.gov.lv/lv/dzivo-siltak www.facebook.com/dzivosiltakwww.twitter.com/siltinam; www.instragram.com/dzivosiltak 
2)    Informatīvā kampaņa “Atbalsts uzņēmējiem”  www.facebook.com/atbalstsuznemejiem.