Vispārēja informācija par kapitālsabiedrību


Pamatdarbība:

Komercdarbība ir saistīta ar verifikācijas, kalibrēšanas un sertifikācijas pakalpojuma sniegšanu, kā arī nodrošina Nacionālās metroloģijas institūcijas funkcijas un uzdevumus. 

Juridiskā adrese:

Krišjāņa Valdemāra iela 157, Rīga, LV-1013 

Pamatkapitāla lielums:

633463.00 EUR

Valsts līdzdalības apmērs:

100%

Valde:

Iveta Blaua, valdes locekle

Padomes nav

 Mājaslapas adrese:

www.lnmc.lv

Valsts līdzdalības pamatojums

  • Ar Ministru kabineta 2008.gada 20.maija rīkojumu Nr.267 „Par atteikumu nodot privatizācijai sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs"” 6.punktu  tika secināts, ka SIA "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs"” veic komercdarbību atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 1.punktam (likuma redakcija, kas bija spēkā līdz 2015.gada 31.decembrim)reglamentētās metroloģijas jomā un saglabājams valsts īpašumā.
     
  • Ministru kabinets 2015.gada 25.augusta sēdē (prot.Nr.41 34.§) izskatīja un pieņēma zināšanai informatīvo ziņojumu “Par priekšlikumu sniegšanu par turpmāko rīcību saistībā ar SIA “Latvijas nacionālais metroloģijas centrs” atsavināšanu”, atbalstot valsts līdzdalības saglabāšanu LNMC, tajā skaitā pieņemot zināšanai, ka LNMC ar savu darbību metroloģijas pakalpojumu tirgū novērš tirgus nepilnību, līdz ar to izpildās arī šobrīd spēkā esošās Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta redakcijas pirmās daļas 1.punktā minētais nosacījums – publiskai personai var būt līdzdalība kapitālsabiedrībā, ja tiek novērsta tirgus nepilnība.
     
  • Ar Ministru kabineta 2016.gada 13.jūlija rīkojumu Nr. 387 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" vispārējo stratēģisko mērķi” noteikts SIA "Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs" vispārējais stratēģiskais mērķis – veikt uzticamus un augstas precizitātes mērījumus, nodrošināt sabiedrībai nepieciešamos metroloģiskos pakalpojumus, galvenokārt darbojoties tirgus segmentos, kuros ir nepietiekama konkurence vai citi tirgus dalībnieki pakalpojumus nesniedz.

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās

Nepastāv līdzdalības citā kapitālsabiedrībās

Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis (pilda valsts kā akcionāra (dalībnieka) funkcijas kapitālsabiedrībā)

Saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 12.panta pirmo daļu SIA „Latvijas Nacionālais metroloģijas centrs” valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis ir Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietniece Zaiga Liepiņa.

Kapitālsabiedrības finanšu rādītāji un veiktie maksājumi valsts budžetā (euro)

Apstiprinātais pārskats par 2018.gadu.

2019.gadā  valsts budžetā iemaksātās dividendes: 0 euro.

Apstiprinātais pārskats par 2017.gadu.

2018.gadā  valsts budžetā iemaksātās dividendes: 0 euro.