""

#80 | 2023. gada aprīlis

Ekonomikas ministrijas speciālisti ir izstrādājuši kārtējo biļetenu Latvijas Makroekonomiskais apskats. Šādi apskati tiek gatavoti divas reizes gadā. Tāpat kā iepriekšējos Ekonomikas ministrijas apskatos arī šajā tiek vērtēta situācija ekonomikā, kā arī sniegts ieskats tālākajā ekonomikas attīstībā.

Atkopjoties no Covid-19 krīzes, 2021.gadā ekonomika sāka atkal pieaugt. Apjomīgie valdības un ES fondu atbalsta pasākumi, kā arī epidemioloģiskās situācijas uzlabošanās veicināja Latvijas ekonomikas atveseļošanos, un IKP 2021.gadā pieauga par 4,1%.

Pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā ekonomiskā izaugsme Latvijā 2022.gadā palēninājās līdz 2%. Ekonomikas attīstību 2022.gadā būtiski ietekmēja kara izraisītie piegāžu ķēžu pārrāvumi, energoresursu un pārtikas dārdzības izraisītais inflācijas kāpums, kā arī globālā pieprasījuma samazināšanās. 2022.gada 1.pusgadā vēl pilnā apmērā nebija jūtamas kara sekas. Ekonomika pieauga par 3,9%, salīdzinot ar 2021.gada 1.pusgadu.

Kāpumu ietekmēja zemā bāze 2021.gada sākumā un pakāpeniska Covid-19 ierobežojumu atcelšana. Tomēr 2.pusgadā izaugsme gada griezumā samazinājās līdz 0,3%, pasliktinoties eksporta importa saldo bilancei un samazinoties privātā patēriņa un investīciju pieauguma tempiem.

Sagaidāms, ka ģeopolitiskā nenoteiktība un augstās cenas turpinās ietekmēt ekonomisko attīstību arī 2023.gadā. Visticamāk 2023.gada pirmajā pusē būs vērojami ļoti mēreni ekonomikas izaugsmes tempi. Ekonomikas ministrija prognozē, ka kopumā 2023.gadā IKP saglabāsies tuvu 2022 gada apjomiem, ja esošajā ģeopolitiskajā situācijā nenotiks būtiskas izmaiņas.

Ekonomikas tālākā attīstība vidēja termiņa periodā ir atkarīga no situācijas ārējā vidē un reformu gaitas. Lielākais Latvijas izaugsmes risks saistīts ar globālās ekonomikas attīstību, īpaši ģeopolitisko situāciju. Tāpat svarīga ir ES kopējās ekonomikas telpas turpmākā attīstība. Latvijas ekonomiskās priekšrocības vidējā termiņā galvenokārt balstīsies uz panākto makroekonomisko stabilitāti, kā rezultātā ir uzlabojušies Latvijas kredītreitingi, kā arī uz plānoto ES atbalsta programmu efektivitāti un uzlabojumiem uzņēmējdarbības vidē.

Latvijas ekonomikas konkurētspējas priekšrocības pamatā balstās uz tehnoloģiskiem faktoriem, ražošanas efektivitātes uzlabošanu un inovācijām, mazākā mērā uz lētu darbaspēku un zemām resursu cenām. Vidēja termiņa periodā Latvijas izaugsmes tempi var sasniegt 4-5% pieaugumu gadā. Ieilgstot karam Ukrainā, ekonomikas atveseļošanās tempi varētu būt lēnāki.

 

Ar iepriekšējiem apskatiem un citām publikācijām par tautsaimniecības attīstību var iepazīties šeit...