Statuss:
Noslēdzies
111

Noslēgusies Energoresursu informācijas sistēmas pilnveide

Būvniecības valsts kontroles birojs (BVKB), turpinot enerģētikas politikas uzraudzības administrēšanas funkciju digitalizāciju, šā gada aprīlī pabeidzis Energoresursu informācijas sistēmas (ERIS) pilnveidojumus, tādējādi sistēma uzskatāma par izveidotu.

Pilnveidojumu ietvaros ir veikti uzlabojumi vairākiem jaunajiem moduļiem:

 • valsts naftas produktu drošības rezervju uzraudzības un kontroles modulis, kurā tiks apkopota informācija par naftas produktu mazumtirdzniecības cenām un tiks administrēta valsts nodevas samaksas pienākuma izpilde;
 • transporta enerģijas tirgus uzraudzība un kontrole – attiecas uz transporta enerģijas tirgus dalībniekiem par biroja veiktās degvielas kvalitātes atbilstības uzraudzības rezultātiem;
 • energoefektivitātes jautājumu kontroles un uzraudzības modulis, kurā tiks reģistrēti dati par valstī īstenotajiem energoefektivitātes politikas pasākumiem un to rezultātā iegūto enerģijas ietaupījumu;
 • energokopienu reģistra izveide, kontroles un uzraudzības modulis, kurā būs iespējas iesniegt pieteikumus par energokopienu reģistrēšanu, ar energokopienu saražoto enerģijas pasākumu saistīto atskaišu iesniegšana elektroniskā formātā, kā arī izveidota darba vieta BVKB darbiniekiem iesniegumu izvērtēšanai, reģistrēto dalībnieku darbību kontrolei un uzraudzībai.

ERIS moduļu ietvaros ir izveidotas darba vietas komersantiem; kuri darbojas degvielas mazumtirdzniecības un vairumtirdzniecības tirgū; kuri tiks reģistrēti kā energokopienu dalībnieki; kā arī komersantiem un valsts un/vai pašvaldību iestādēm, kuras sniegs datus par energoefektivitātes uzlabošanas pasākumos iegūtajiem enerģijas ietaupījumiem, lai ar ERIS palīdzību būtu īstenojami pienākumi, kas ir vai tiks paredzēti normatīvajā regulējumā vai līgumtiesiskajās attiecībās. ERIS ietvaros valsts un/vai pašvaldības iestādēm un komersantiem būs iespēja iesniegt visas nepieciešamās atskaites strukturētu datu veidā, izmantot ERIS kā komunikācijas platformu un būt vienmēr savlaicīgi informētiem par savu pienākumu izpildi.

Savukārt BVKB nodarbinātajiem ERIS ietvaros būs iespējams īstenot funkciju izpildes kontroli, tai skaitā automatizējot atskaišu sagatavošanu Centrālai statistikas pārvaldei, Eiropas Komisijai vai informācijas saņemšanu no Valsts ieņēmumu dienesta un atvieglojot BVKB funkciju administrēšanu.

Ņemot vērā BVKB pozitīvo pieredzi Būvniecības informācijas sistēmā, ERIS ir veidota kā Būvniecības informācijas sistēmas sastāvdaļa un ir pieejama, izmantojot vietni: www.bis.gov.lv. Šī abu sistēmu mijiedarība ļauj BVKB lietderīgi izmantot jau esošās saskarnes vai risinājumus Būvniecības informācijas sistēmā, tādejādi veicinot sistēmu un risinājumu savstarpējo sadarbspēju.

ERIS funkcionalitātes pilnveidošana tika īstenota Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansētā projekta “Ekonomikas ministrijas resora administratīvā procesa digitālā transformācija” (Vienošanās Nr.2.2.1.1/21/I/006) ietvaros ar mērķi transformēt nacionālās enerģētikas politikas uzraudzības procesu, pārejot no BVKB esošajiem papīra dokumentos balstītajiem administratīvajiem procesiem uz digitāliem risinājumiem, pilnveidojot un aizstājot esošos manuālos reģistrus, tādejādi samazinot datu iesniegšanā un apstrādē iesaistīto pušu administratīvo slogu, lai nodrošinātu valsts starptautiski uzņemto saistību izpildi. Kopumā funkcionalitātes izstrādei tikušas organizētas 61 ERIS funkcionalitātes izstrādes darba grupa, organizētas 5 Konsultatīvās padomes sēdes un sagatavoti 5 maksājuma pieprasījumi iesniegšanai Centrālai finanšu un līgumu aģentūrai.  Izstrādāti ERIS lietotāju video pamācību materiāli (pieejami sistēmā reģistrētajiem lietotājiem un BVKB youtube kontā) un lietotāju informēšanas video materiāli:

2021.gada 17.decembrī Ekonomikas ministrija uzsākusi Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzfinansētā projekta "Ekonomikas ministrijas resora administratīvā procesa digitālā transformācija" Vienošanās Nr. Nr.2.2.1.1/21/I/006 (turpmāk - projekts) ieviešanu. Projekta virsmērķis ir ieviest vienotu pieeju administratīvā procesa digitalizācijai Ekonomikas ministrijas (turpmāk - EM) resorā, nodrošinot vairāku esošu un novecojušu informācijas sistēmu pilnveidi, aizstājot esošus manuālos reģistrus, un veikt Būvniecības valsts kontroles biroja (turpmāk - BVKB) nacionālās enerģētikas politikas uzraudzības administratīvā procesa digitālo transformāciju, nomainot papīra dokumentos balstītos administratīvos procesus uz pilnībā digitāli organizētiem administratīvajiem procesiem.

Projektam ir izvirzīti šādi mērķi:

 1. veikt enerģētikas politikas administrēšanas procesu digitalizāciju un iekļaut šī procesa tehnisko realizāciju BVKB informācijas un komunikāciju tehnoloģiju platformā un vienotajā pārvaldībā;
 2. veicināt BVKB pamatdarbības procesu izpildes efektivitāti;
 3. veicināt informācijas apriti digitālā formātā;
 4. mazināt administratīvo slogu komersantiem un valsts tiešās pārvaldes iestādēm.

Projekta galvenās darbības:

 1. Projekta vadība.
 2. Projekta pamatojošās dokumentācijas sagatavošana.
 3. Programmatūras izstrādes/pielāgošanas un integrācijas iepirkuma dokumentācijas izstrāde un iepirkuma realizācija.
 4. Projektējuma apraksta izstrāde.
 5. Programmatūras izstrāde/pielāgošana un integrācija.
 6. Programmatūras testēšana.
 7. Programmatūras ieviešana un darbības uzsākšana.
 8. Informatīvo un mācību materiālu izstrāde un IS lietotāju apmācības.
 9. Platformas drošības un veiktspējas audits.

Projekta īstenošanas rezultātā tiks:

 1. pilnveidota Centralizētas atvērtas informācijas sistēmu platforma;
 2. pilnveidoti vai izveidoti četri BVKB pamatdarbības procesi (1. Transporta enerģijas nosacījumu izpildes uzraudzība un kontrole (izveidots). 2. Naftas produktu jautājumu administrēšana un izstrādātas datu saskarnes (izveidots). 3.Elektroenerģijas OIK mehānisma uzraudzība un kontrole (pilnveidots).  4.Energoefektivitātes procesu administrēšana (pilnveidots));
 3. pilnveidota BVKB pamatdarbības procesu pārvaldība ar sešiem pasākumiem (degvielas kvalitātes uzraudzība; laboratorijas datu, pārbaužu un inventarizācijas datu pārvaldība; statistikas datu apkopošanai un pārvaldība; valsts naftas produktu drošības rezervju administrēšana; valsts nodevas samaksas uzraudzībai, brīdinājumu un lēmumu pārvaldība), kas tiks standartizēti un balstīti uz automatizētām darba plūsmām un procesiem;
 4. izveidotas vienotās darba vietas EM un EM resora iestādēm;
 5. pilnveidoti BVKB e-pakalpojumi, par pamatu ņemot izmaiņas pamatdarbības procesos;
 6. izveidotas datu kopas publicēšanai atkalizmantojamu datu formātos, uzlabojot BVKB datu pieejamību.

Rezultātā tiks paātrināta saziņa ar komersantiem, EM resora iestādēm, valsts pārvaldes iestādēm, tiks samazināts datu apstrādē un analīzē iesaistīto pušu administratīvais slogs, nodrošinot valsts uzņemto starptautisko saistību izpildi, samazināts BVKB pārbaužu administrēšanai patērētais laiks. Tādējādi projekta īstenošanas rezultātā tiks mazināta Covid-19 radīto seku ietekme uz tautsaimniecību kopumā un veicināta uzņēmēju spēja operatīvāk pielāgoties jauniem tirgus izaicinājumiem. Projekta ietvaros ir plānots atkārtoti izmantot Būvniecības informācijas sistēmas atsevišķu servisu vai datu apmaiņas saskarnes.

Projekta finansējuma saņēmējs: Ekonomikas ministrija.

Projekta sadarbības partneri: BVKB, Centrālā finanšu un līgumu aģentūra, Centrālā statistikas pārvalde.

Projekta kopējās izmaksas: 600 000 EUR, no kuriem 510 000 EUR ir ERAF finansējums un 90 000 EUR tiek finansēti no valsts budžeta. Projekta realizācijas termiņš ir 16 mēneši.

 

Papildus informācijai:
Būvniecības valsts kontroles birojs
Informāciju sistēmu departaments
Projekta vadītāja Aija Vule
Aija.Vule@bvkb.gov.lv
Tel.: +371 20259623