atbalsts

Ekonomikas ministrijas piedāvātais pasākumu kopums Eiropas Atveseļošanās un noturības mehānisma plānam 2021. – 2026. gadam Latvijas ātrākai atveseļošanai pēc Covid-19 izraisītās krīzes ietver četrus darbības virzienus – ekonomikas transformāciju un produktivitāti, reģionālās nevienlīdzības mazināšanu, uzņēmumu digitalizāciju un klimata pārmaiņas, uzņēmējdarbības atbalstam paredzot vismaz 400 miljonus eiro.

 

Atveseļošanas un noturības mehānisms ir reformu plāns un tā ir unikāla iespēja ātrākai Latvijas ekonomikas atlabšanai pēc Covid-19 pandēmijas izraisītās lejupslīdes. Tā ir mūsu iespēja īsā laikā īstenot fundamentālas pārmaiņas tautsaimniecībā gan attiecībā uz klimata neitrālu ekonomiku, gan uzņēmējdarbības digitalizāciju, gan nevienlīdzības mazināšanu,” uzsver Ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Raimonds Aleksejenko.

 

Ekonomikas transformācija un produktivitāte

Lai pārvarētu Covid-19 radītās sekas, kā arī nodrošinātu Latvijas ekonomikas ilgtspējīgu attīstību, ir nepieciešams orientēties uz tautsaimniecības transformāciju uz augstāku pievienoto vērtību, produktivitāti un efektīvāku resursu izmantošanu. Tādēļ, komersantu konkurētspējas paaugstināšanai, veicinot pētniecības un rūpniecības sektora sadarbību, kā arī projektu īstenošanai, jaunu produktu un tehnoloģiju attīstībai un ieviešanai ražošanā, EM piedāvā ieviest granta atbalsta mehānismu, šim mērķim paredzot aptuveno finansējumu 82,5 milj. eiro apmērā. Atbalsta saņēmēji būtu uzņēmumi un pētnieciskās un zināšanu izplatīšanas organizācijas,  īstenojot aptuveni 500 projektus.

Ņemot vērā, ka tieši zemais investīciju apjoms pētniecībā un attīstībā un zemā inovāciju kapacitāte uzņēmumos tiek minēti kā nozīmīgi produktivitātes kāpumu kavējošie faktori, investīcijas pētniecībā un attīstībā, un inovāciju vides uzlabošana spēs tiešā mērā veicināt produktivitātes kāpumu.

Pasākumi nevienlīdzības mazināšanai

Šajā pasākumu kopumā ir iecerēti divi galvenie investīciju virzieni, kuru mērķis ir veicināt uzņēmējdarbības infrastruktūras attīstību reģionos un sekmēt īres mājokļu pieejamību iedzīvotājiem.

Lai veicinātu investīcijas uzņēmējdarbības infrastruktūrā, nodrošinot industriālās infrastruktūras pielāgošanu nozarēm, kas spēj radīt augsti apmaksātas darba vietas savienojumā ar iespēju piesaistīt Latvijai starptautiski atzītus industriālos operatorus, sekmējot uzņēmumu paplašināšanos un produktivitātes paaugstināšanu, plānots attīstīt 5 nacionālas nozīmes industriālos parkus/teritorijas 5 reģionālajos centros Latvijā. Šim mērķim iecerētais finansējums ir 82,5 milj. eiro.

Savukārt, lai sekmētu īres mājokļu pieejamību mājsaimniecībām ar nepietiekamiem ienākumiem, paredzēts izveidot fondu zemu izmaksu īres māju būvniecībai. Šim mērķim plānots finansējums 42,9 milj. eiro apmērā, sniedzot ilgtermiņa aizdevumus ar granta elementu nekustamā īpašuma attīstītājiem zemu izmaksu īres mājokļu būvniecībai. Ar šo finansējumu iecerēts uzbūvēt līdz 700 dzīvokļiem.

Uzņēmumu digitalizācija

Digitālā pārveide mūsdienās ietekmē visas ekonomikas nozares un maina mūsu dzīvi, darbu un saziņu. Turklāt digitalizācijas jautājumus īpaši aktualizēja Covid-19 izraisītā krīze, kas atspoguļoja spēju adaptēties un izmantot digitālos pakalpojumus, rīkus un piemēroties mainīgajiem apstākļiem kopumā. IKT risinājumi ir ieguvušas īpašu nozīmi gan uzņēmumu, gan iedzīvotāju ikdienā.

Tādēļ piedāvājam izveidot pilna cikla atbalstu uzņēmējdarbības digitālajai transformācijai ar reģionālu tvērumu. Šim mērķim plānots finansējums 169 milj. eiro apmērā, kura ietvaros plānots īstenot tādus pasākumus kā atbalsts digitālo inovāciju centru un reģionālo digitālo aģentu tīkla izveidei; uzņēmumu digitālo prasmju attīstība; atbalsts procesu digitalizācijai komercdarbībā produktivitātes paaugstināšanai; atbalsts jaunu produktu un pakalpojumu ieviešanai uzņēmējdarbībā; finanšu instrumenti (aizdevumi ar granta elementu) komersantu digitālās transformācijas veicināšanai.

 

Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja

Šis ir viens no apjomīgākajiem pasākumu kopumiem, kur EM piedāvātajiem pasākumiem plānots novirzīt vairāk kā 150 milj. eiro. Tā ietvaros plānotas investīcijas daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes uzlabošanai un pārejai uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu; energoefektivitātes paaugstināšanai uzņēmējdarbībā, ietverot pāreju uz atjaunojamo energoresursu tehnoloģiju izmantošanu siltumapgādē un saistītās pētniecības un attīstības aktivitātēs, t.sk. bioekonomikā; kā arī energoefektivitātes uzlabošanai valsts sektora ēkās. Tāpat ir plānots īstenot reformas emisiju samazināšanai transporta sektorā, izveidojot biometāna izcelsmes apliecinājuma sistēmu.

 

Atveseļošanās un noturības mehānisma plāna projekts pieejams ES fondu tīmekļa vietnē.

Infografikas par Ekonomikas ministrijas piedāvājumu:

Ekonomikas transformācija un produktivitāte

Pasākumi nevienlīdzības mazināšanai

Uzņēmumu digitalizācija

Klimata pārmaiņas un vides ilgtspēja