Globālo procesu un pieaugošās konkurences ietekmē uzņēmumu, jo īpaši mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izaugsme un konkurētspēja aizvien vairāk ir atkarīga gan no spējas pielietot jaunas zināšanas, organizācijas un darba metodes, gan kapacitātes iesaistīties pētniecisko izstrādņu komercializācijas procesos, lai attīstītu jaunus produktus, pakalpojumus vai procesus. Citiem vārdiem – uzņēmumiem jācenšas izmantot tās iespējas un konkurētspējas priekšrocības, ko var sniegt ieguldījumi inovācijā.

 

Politikas plānošana Latvijā:

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 23.martā noteikumiem Nr.271 (prot. Nr.15 3.§) „Ekonomikas ministrijas nolikums”, Ekonomikas ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde ekonomiskās politikas jomā, kuras uzdevumos un kompetencē ietilpst inovācijas attīstības politikas izstrāde un īstenošana.

 

Galvenās valsts prioritātes, rīcības virzieni un aktivitāšu līmeņa pasākumi, kas vērsti uz rūpniecības attīstīšanu, finanšu pieejamības, inovācijas un eksporta veicināšanu, kā arī uzņēmējdarbības vides pilnveidošanu, ir ietverti Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam(apstiprinātas ar MK 2013.gada 28.jūnija rīkojumu Nr.282 „Par Nacionālās industriālās politikas attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam”). Latvijas Nacionālās industriālās politikas ietvarā INOVĀCIJA un inovācijas kapacitātes paaugstināšana ir viens no galvenajiem pīlāriem, lai uzlabotu Latvijas rūpniecības nozaru konkurētspēju un paaugstinātu produktivitātes un eksporta apjomus. Pamatnostādnēs izvirzīti Latvijas inovācijas sistēmas attīstībai četri vienlīdz svarīgi elementi – zināšanu kapacitāte, inovāciju piedāvājums, inovāciju pieprasījums, pārneses sistēma.

 

Vienlaikus inovācijas politikas mērķi un rīcības virzieni noteikti arī Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam (apstiprinātas ar MK 2013.gada 28.decembra rīkojumu Nr.685 „Par Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam”).

 

Aktualitātes un atbalsta iespējas:

Informācija par inovācijas jomas aktualitātēm, inovācijas atbalsta iespējām, tehnoloģiju attīstības un sadarbības projektiem, labās prakses piemēriem u.c. atrodama portālā Magnetic Latvia | Labs of Latvia. Savukārt informāciju par Ekonomikas ministrijas pārziņā esošajām ES fondu atbalsta programmām skatīt Ekonomikas ministrijas mājaslapas sadaļā “Fondi”.