Ierobežojumi, kritēriji un priekšnoteikumi citas ES dalībvalsts īslaicīgu pakalpojumu sniedzēju darbībai Latvijā.

Saskaņā ar ES tiesībās noteikto citas ES dalībvalsts pakalpojumu sniedzējiem - uzņēmumiem un pašnodarbinātām personām (piemēram, reglamentēto profesiju vai tūrisma gida pakalpojumu jomās) ir tiesības īslaicīgi sniegt pakalpojumus, nereģistrējot uzņēmumu vai filiāli Latvijā. Vai plānoto uzņēmējdarbību var uzskatīt par "īslaicīgu", ir atkarīgs no tās darbības rakstura un ilguma, taču par šādu pakalpojumu sniegšanu atsevišķos gadījumos (skat. zemāk) ir jāpaziņo atbildīgajai iestādei pirms tiek uzsākta pakalpojuma sniegšana Latvijā.

Īslaicīga pakalpojumu sniegšana citā ES dalībvalstī var būt noderīga situācijās, kad uzņēmums vai pakalpojumu sniedzējs vēlas sniegt pakalpojumus tikai īslaicīgi, sniedz pakalpojumus tikai konkrētam klientam attiecīgajā valstī vai vēlas veikt tirgus izpēti attiecīgajā valstī pirms filiāles vai uzņēmuma atvēršanas.

Latvijā specifisks regulējums attiecībā uz īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu ir pieņemts četrās pakalpojumu jomās – tūrisma gidu pakalpojumu sniegšanai Rīgā un Daugavpilī, reglamentētajās profesijās, pārtikas apritē, kā arī skaistumkopšanas jomā.

Pakalpojumu sektors Prasības Atbildīgā iestāde (kontaktinformācija)
Tūrisma gida pakalpojumi Rīgā

Ja plānots īslaicīgi sniegt tūrisma gida pakalpojumus Rīgā, tad ne vēlāk kā tiek uzsākta īslaicīga pakalpojuma sniegšana, ir jāiesniedz Rīgas Tūrisma Attīstības Birojam (vēlams e-pastā vai Rīgas tūrisma portālā) aizpildītu veidlapu Paziņojumu par īslaicīgu tūrisma pakalpojumu sniegšanu Rīgā

Papildus informācija:

Rīgas domes 2013.gada 17.decembra saistošie noteikumi Nr.91 Par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu Rīgas pilsētā

Rīgas Tūrisma Attīstības birojs
Tālrunis: +371 67181099
E-pasts: gidi@liveriga.lv
Rīgas tūrisma portāls: www.liveriga.com
Tūrisma gida pakalpojumi Daugavpilī

Ja plānots īslaicīgi sniegt tūrisma gida pakalpojumus Daugavpilī, tad ne vēlāk kā līdz brīdim, kad tiek sniegts īslaicīgs pakalpojums, par to jāpaziņo Daugavpils novada tūrisma informācijas centram, vēlams e-pasta formā vai telefoniski

Papildus informācija:

Daugavpils pilsētas domes 2022.gada 17.marta saistošie noteikumi Nr.9 Par tūristu gidu pakalpojumu sniegšanu Daugavpils pilsētā

Daugavpils novada tūrisma informācijas centrs
Tālrunis: +371 65422818, +371 26444810
E-pasts: turisms@daugavpils.lv
Mājaslapa: www.visitdaugavpils.lv
Pārtikas aprite

Ja plānots uzsākt īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu pārtikas apritē Latvijā, tad ne vēlāk kā 1 (vienu) darba dienu pirms īslaicīgā pakalpojuma uzsākšanas, Pārtikas un veterinārajā dienestā jāiesniedz pieteikums Paziņojums par īslaicīga pakalpojuma sniegšanu pārtikas apritē Latvijas Republikas teritorijā (MK noteikumu Nr.104 2.pielikums)

Papildus informācija:

Ministru kabineta 2010.gada 2.februāra noteikumi Nr.104 Pārtikas uzņēmumu atzīšanas un reģistrācijas kārtība

Pārtikas un veterinārais dienests
Teritoriālo struktūrvienību kontakti
E-pakalpojumus: E-adrese
E-pasts: pvd@pvd.gov.lv
Pakalpojuma apraksts latvija.lv: Pārtikas uzņēmuma reģistrācija vai atzīšana
Profesionālā darbība profesionālo kvalifikāciju jomā

Ja ES pilsonis, kurš veic pastāvīgu profesionālo darbību savā valstī, vēlas sniegt īslaicīgus pakalpojumus Latvijā reglamentētā profesijā, tad profesionālās kvalifikācijas atzīšanas procedūra nav jāveic, bet ir jāiesniedz Deklarācija par īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu (MK noteikumu Nr.47 2.pielikums) tai institūcijai, kas izsniedz profesionālās kvalifikācijas atzīšanas apliecību.

Reglamentētās profesijas, specialitātes un apakšspecialitātes, kurās īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniedzējam var veikt kvalifikācijas pārbaudi pirms pirmo reizi sāk sniegt pakalpojumus pieejams reglamentēto profesiju datu bāzē.

Īslaicīgu pakalpojumu sniegšanai māsas, farmaceita vai fizioterapeita profesijā var pieteikties arī elektroniski Eiropas Profesionālo kartes tīmekļvietnē.

Papildus informācija:

Ministru kabineta 2021.gada 21.janvāra noteikumi Nr.47 Īslaicīgu profesionālo pakalpojumu sniegšanas kārtība Latvijas Republikā reglamentētā profesijā

Akadēmiskās informācijas centrs
Tālrunis: +371 67225155
E-pasts: aic@aic.lv, prof@aic.lv
Mājaslapa: www.aic.lv
Skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumi

Ja plānots uzsākt īslaicīgu pakalpojumu sniegšanu skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu jomā Latvijā, tad Veselības inspekcijā nepieciešams iesniegt Paziņojumu par saimnieciskās darbības uzsākšanu (MK noteikumu Nr.693 pielikums)

Papildus informācija:

Ministru kabineta 2015.gada 8.decembra noteikumi Nr. 693 Kārtība, kādā skaistumkopšanas un tetovēšanas pakalpojumu sniedzēji paziņo par saimnieciskās darbības uzsākšanu

Veselības inspekcija
Tālrunis: +371 67081600
E-pakalpojums: Iesniegums Veselības inspekcijai
E-pasts: vi@vi.gov.lv
Pakalpojuma apraksts latvija.lv: Skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzēju paziņojumu izskatīšana par komercdarbības uzsākšanu

Brīvas pakalpojumu sniegšanas likums (15.pants) nosaka kritērijus, kas atbildīgajām iestādēm jāņem vērā, lemjot par citas dalībvalsts pakalpojumu sniedzēja īslaicīgu saimniecisko darbību Latvijas teritorijā:

 • pakalpojuma sniedzēja darbības pagaidu raksturs (pakalpojuma sniegšanas ilgums, biežums, periodiskums un nepārtrauktība)
 • pakalpojuma sniedzēja regulāra uzturēšanās Latvijā un klientu piesaiste
 • pakalpojuma sniedzējam Latvijas teritorijā ir izveidota juridiskā adrese vai struktūrvienība regulārai pakalpojuma sniegšanai
 • pakalpojuma sniegšanas gadījuma raksturs, kas norāda, ka atkārtota pakalpojuma sniegšana nav periodiska un ir ar ievērojamu starplaiku
 • pakalpojuma sniegšanas pagaidu raksturs, kas katram konkrētam īslaicīga pakalpojuma sniedzējam var tikt vērtēts atšķirīgi.

Citas ES dalībvalsts pakalpojuma sniedzējam, kas sniedz īslaicīgu pakalpojumu Latvijā, nedrīkst piemērot ierobežojumu, izņemot gadījumu, kad tas ir pamatots ar sabiedriskās kārtības un drošības, cilvēku dzīvības un veselības vai vides aizsardzības prasību ievērošanu un ir samērīgs.

Attiecīgi citas ES dalībvalsts pakalpojuma sniedzēju, kas sniedz īslaicīgu pakalpojumu Latvijā, nedrīkst ierobežot:

 • uzliekot viņam par pienākumu reģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējam
 • uzliekot viņam par pienākumu saņemt atļauju
 • aizliedzot viņam izveidot konkrēta īslaicīga pakalpojuma sniegšanai nepieciešamo noteikta veida vai formas infrastruktūru
 • uzliekot viņam par pienākumu nodibināt ar pakalpojuma saņēmēju tādas līgumsaistības, kuras kavē vai ierobežo tiesības brīvi sniegt īslaicīgu pakalpojumu
 • uzliekot viņam par pienākumu konkrēta īslaicīga pakalpojuma sniegšanai saņemt atbildīgajā iestādē profesionālo kompetenci vai pakalpojuma kvalitāti apliecinošu dokumentu
 • nosakot viņam tādas prasības attiecībā uz rūpnieciski ražotu preču izmantošanu pakalpojuma sniegšanā, kuras var ietekmēt pakalpojuma piedāvāšanu vai pieejamību tirgū, kā arī pakalpojuma sastāvu vai īpašības, izņemot gadījumus, kad šīs prasības izriet no darba drošības un veselības aizsardzības prasībām.

Taču jāņem vērā, ka noteiktās pakalpojumu jomās (kā piemēram, advokāta, zvērināta notāra, parādu piedziņas pakalpojumi, gada pārskatu obligāto revīziju veicēju pakalpojumi, atkritumu pārvadājumu pakalpojumi, sabiedriskie pakalpojumi u.c.) pastāv izņēmumi un īslaicīgu pakalpojumu sniegšana šajā jomās ir ierobežota.

Tāpat kopumā sniedzot īslaicīgi savus pakalpojumus Latvijā citas ES dalībvalsts uzņēmumam vai pašanodarbinātai personai jāievēro vispārējās prasības, t.sk. nodokļu nomaksa, nodarbinātība, vides drošības u.c., tādā pašā apmērā kā Latvijā reģistrētam pakalpojumu sniedzējam.

Arī Latvijas uzņēmumiem un pakalpojumu sniedzējiem ir tiesības sniegt īslaicīgus pakalpojumus citās ES dalībvalstīs. Sīkāka informācija atrodama citu ES dalībvalstu Vienotajos pakalpojumu kontaktpunktos.