Atbalsts energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem

Energoietilpīgi apstrādes rūpniecības uzņēmumi var saņemt atbalstu atbilstoši Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija noteikumiem Nr.395 “Kārtība, kādā energoietilpīgi apstrādes rūpniecības uzņēmumi iegūst tiesības uz samazinātu līdzdalību obligātā iepirkuma komponentes maksājumam”.

 

Ekonomikas ministrija ir sagatavojusi un ar Ekonomikas ministrijas 2017.gada 15.septembra rīkojumu Nr.193, pēc publiskas vadlīniju projekta apspriešanas aktualizējusi un apstiprinājusi metodiskās vadlīnijas, kuru mērķis ir sniegt ieteikumus energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem, kā sagatavot iesniegumu Ekonomikas ministrijai par tiesību saņemšanu obligātā iepirkuma komponentes samazināšanai, kā arī sniegt skaidrojumus zvērinātiem revidentiem attiecībā uz komersantu iesniegumos izmantoto aprēķinu pareizības pārbaudi.

 

Vadlīnijās ietverts skaidrojums par atbalstāmo komersantu kvalificēšanās kritērijiem (t.sk. skaidrojums par izmantojamām finanšu pozīcijām, kuras komersantam jāiekļauj aprēķinos), samazinātās līdzdalības apmēra aprēķināšanu, pieteikuma sagatavošanu iesniegšanai Ekonomikas ministrijā un Lēmuma par tiesību piešķiršanu Komersantam uz OIK samazinājumu par iepriekšējā kalendāra gadā patērēto elektroenerģiju pieņemšanas procesu.
 

Vadlīnijas  par obligātā iepirkuma  komponentes samazināšanu  energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem (apstiprinātas ar Ekonomikas ministrijas 2017.gada 15.septembra rīkojumu Nr.193).

 

Vēršam uzmanību, ka gadījumos, kad komersanta finanšu pārskata, ko tas iesniedz Valsts ieņēmumu dienestā periods atšķiras no kalendārā gada perioda energoietilpīgie apstrādes rūpniecības uzņēmumi var apliecināt savas saimnieciskās darbības rezultātus kalendārā gada ietvaros sagatavojot speciālā mērķa finanšu pārskatu (turpmāk – SMFP) atbilstoši Ekonomikas ministrijas izstrādātajai instrukcijai. SMFP paredzēts iesniegšanai Latvijas Republikas Ekonomikas ministrijai, lai izpildītu Ministru kabineta 2015.gada 14.jūlija Noteikumu Nr.395 “Kārtība, kādā energoietilpīgi apstrādes rūpniecības uzņēmumi iegūst tiesības uz samazinātu līdzdalību obligātā iepirkuma komponentes maksājumā” prasības obligātā iepirkuma komponentes samazinājuma izvērtējumam un aprēķināšanai.

 

Instrukcijas speciālā mērķa finanšu pārskata sagatavošanai OIK samazināšanas izvērtējuma vajadzībām tiem energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem, kuru finanšu pārskata periods atšķiras no kalendārā gada perioda

 

Informācija par izdotajiem lēmumiem par atbalstu energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem

Lapas informācija atjaunota:    18-12-2019