Normatīvie akti un politikas plānošanas dokumenti

Politikas plānošanas dokumenti

Enerģētikas attīstības pamatnostādnes 2016.-2020.gadam (MK 09.02.2016. rīkojums Nr.129)

Būvniecības nacionālā programma (MK 30.08.2002. rīkojums Nr.478)

Būvniecības nacionālās programmas pasākumu plāns 2007.–2012.gadam

Koncepcija par Eiropas Parlamenta un Padomes 2012.gada 25.oktobra Direktīvas 2012/27/ES par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES, un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK, prasību pārņemšanu normatīvajos aktos (MK 02.12.2013. rīkojums Nr.587)

  

Likumi

Energoefektivitātes likums

Enerģētikas likums

Ēku energoefektivitātes likums

Dzīvokļa īpašuma likums

Likums "Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"

Likums "Par atbilstības novērtēšanu"

Likums "Par Enerģētikas hartas protokolu par energoefektivitāti un ar to saistītajiem vides aizsardzības aspektiem"

Patērētāju tiesību aizsardzības likums

 

MK noteikumi

Valsts enerģijas galapatēriņa ietaupījumi

Ministru kabineta 2011.gada 12.jūlija noteikumi Nr.555 "Noteikumi par kārtību, kādā noslēdz un pārrauga vienošanos par energoefektivitātes paaugstināšanu"

Ministru kabineta 2010.gada 30.septembra noteikumi Nr.923 "Kārtība, kādā uzskaita valsts enerģijas galapatēriņa ietaupījumu un nodrošina energoefektivitātes monitoringa sistēmas darbību"

 

Mājsaimniecības (ēkas)

Ministru kabineta 2008.gada 5.februāra noteikumi Nr.59 "Noteikumi par valsts budžeta līdzfinansējuma apmēru un tā piešķiršanas kārtību energoefektivitātes pasākumiem dzīvojamās mājās"

Ministru kabineta 2005.gada 5.aprīļa noteikumi Nr.237 "Kārtība, kādā pašvaldībām piešķiramas valsts mērķdotācijas dzīvokļa jautājumu risināšanai"

Ministru kabineta 2001.gada 27.novembra noteikumi Nr.495 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 002-01 "Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika""

 

Energoefektivitātes prasības elektroierīcēm

Ministru kabineta 2014.gada 14.janvāra noteikumi Nr.26 "Par Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumu Nr.210 "Noteikumi par mājsaimniecības spuldžu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju" atzīšanu par speku zaudējušiem"

Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumi Nr.803 "Noteikumi par mājsaimniecības elektrisko veļas žāvēšanas mašīnu un kombinēto veļas mazgāšanas un žāvēšanas mašīnu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju"

Ministru kabineta 2011.gada 20.septembra noteikumi Nr.708 "Par Ministru kabineta 2000.gada 7.marta noteikumu Nr.92 "Noteikumi par mājsaimniecības elektrisko ledusskapju un saldētavu energoefektivitāti un atbilstības novērtēšanu" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

Ministru kabineta 2011.gada 7.jūnija noteikumi Nr.440 "Par Ministru kabineta 2002.gada 8.oktobra noteikumu Nr.453 "Būtiskās prasības un marķēšanas kārtība luminiscējošo spuldžu balastiem" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

Ministru kabineta 2011.gada 7.jūnija noteikumi Nr.428 "Par Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumu Nr.208 "Noteikumi par mājsaimniecības ledusskapju un saldētavu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

Ministru kabineta 2011.gada 7.jūnija noteikumi Nr.427 "Par Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumu Nr.212 "Noteikumi par mājsaimniecības trauku mazgāšanas mašīnu marķēšanu un distances līgumā ietveramo informāciju" atzīšanu par spēku zaudējušiem"

Ministru kabineta 2004.gada 22.aprīļa noteikumi Nr.416 "Noteikumi par ūdenssildāmajiem katliem"

 

Citi MK noteikumi

Ministru kabineta 2013.gada 12.marta noteikumi Nr.138 "Noteikumi par rūpniecisko energoauditu"

Ministru kabineta 2006.gada 4.jūlija noteikumi Nr.564 "Noteikumi par Latvijas Nacionālo attīstības plānu 2007.–2013.gadam"

 

ES dokumenti

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2012/27/ES (2012. gada 25. oktobris) par energoefektivitāti, ar ko groza Direktīvas 2009/125/EK un 2010/30/ES un atceļ Direktīvas 2004/8/EK un 2006/32/EK (Dokuments attiecas uz EEZ)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2010/31/ES (2010. gada 19. maijs) par ēku energoefektivitāti

Lapas informācija atjaunota:    28-06-2017