Inovācija

Globālo procesu un pieaugošās konkurences ietekmē uzņēmumu, jo īpaši mikro, mazo un vidējo uzņēmumu izaugsme un konkurētspēja aizvien vairāk ir atkarīga gan no spējas pielietot jaunas zināšanas, organizācijas un darba metodes, gan kapacitātes iesaistīties pētniecisko izstrādņu komercializācijas procesos, lai attīstītu jaunus produktus, pakalpojumus vai procesus. Citiem vārdiem – uzņēmumiem jācenšas izmantot tās iespējas un konkurētspējas priekšrocības, ko var sniegt ieguldījumi inovācijā.

 

Latvijā pieņemtā inovācijas definīcija: „Inovācija ir process, kurā jaunas zinātniskās, tehniskās, sociālās, kultūras vai citas jomas idejas, izstrādnes un tehnoloģijas tiek īstenotas tirgū pieprasītā un konkurētspējīgā produktā vai pakalpojumā.”

 

Pasaulē pastāv vairākas termina „inovācija” definīcijas, bet visām šīm definīcijām ir viena kopīga iezīme, kas apliecina, ka inovācija = process.

 

Saskaņā ar Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) pieņemto definīciju, inovācija tiek iedalīta:

  • Produkta inovācija. Produkta inovācija ietver jaunas vai ievērojami uzlabotas preces vai pakalpojumus. Produkta inovācija nozīmē būtiskus uzlabojumus tehniskajā specifikācijā, dažādās komponentēs un materiālos, pastāvošajās programmatūrās, lietotājdraudzīgumu vai citas funkcionālās īpašības.
  • Procesa inovācija. Procesa inovācija ietver jaunas vai ievērojami uzlabotas ražošanas vai piegādes metodes. Procesa inovācija nozīmē būtiskas izmaiņas tehnoloģijās, iekārtās un/vai programmatūrā.
  • Mārketinga inovācija. Mārketinga inovācija ietver jaunas mārketinga metodes, t.sk. būtisku izmaiņu veikšanu ne tikai ražojumu dizainā vai iepakojumā, bet arī produktu izplatīšanā, produktu izvietošanā vai izmaiņas cenu politikā.
  • Organizatoriskā inovācija. Organizatoriskā inovācija ietver jaunas organizatoriskas metodes uzņēmuma uzņēmējdarbības praksē, darba vietu organizāciju vai ārējās attiecības.

Šīs inovācijas var būt jaunas uzņēmumam / izglītības iestādei, jaunas tirgum / nozarei vai jaunas visai pasaulei (OECD, Oslo Manual, 1992).

 

Eiropas Komisijas Uzņēmējdarbības un rūpniecības ģenerāldirektorāta pētījumā „Inovācijas menedžments un zināšanās balstīta ekonomika” („Innovation Management and the Knowledge-Driven Economy” (ECSC-EC-EAEC Brussels-Luxembourg, 2004) terminam „inovācija” tiek piedāvāta šāda definīcija: „Inovācija ir veiksmīga jauninājuma (novelty) ražošana, iekļaušana un izmantošana ekonomikas vai sociālajā jomā.”

 

Politikas plānošana Latvijā:

Saskaņā ar Ministru kabineta 2010.gada 23.martā noteikumiem Nr.271 (prot. Nr.15 3.§) „Ekonomikas ministrijas nolikums”, Ekonomikas ministrija ir vadošā valsts pārvaldes iestāde ekonomiskās politikas jomā, kuras uzdevumos un kompetencē ietilpst inovācijas attīstības politikas izstrāde un īstenošana.

 

Galvenās valsts prioritātes, rīcības virzieni un aktivitāšu līmeņa pasākumi, kas vērsti uz rūpniecības attīstīšanu, finanšu pieejamības, inovācijas un eksporta veicināšanu, kā arī uzņēmējdarbības vides pilnveidošanu, ir ietverti Nacionālās industriālās politikas pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam (apstiprinātas ar MK 2013.gada 28.jūnija rīkojumu Nr.282 „Par Nacionālās industriālās politikas attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam”). Latvijas Nacionālās industriālās politikas ietvarā INOVĀCIJA un inovācijas kapacitātes paaugstināšana ir viens no galvenajiem pīlāriem, lai uzlabotu Latvijas rūpniecības nozaru konkurētspēju un paaugstinātu produktivitātes un eksporta apjomus. Pamatnostādnēs izvirzīti Latvijas inovācijas sistēmas attīstībai četri vienlīdz svarīgi elementi – zināšanu kapacitāte, inovāciju piedāvājums, inovāciju pieprasījums, pārneses sistēma.

 

Vienlaikus inovācijas politikas mērķi un rīcības virzieni noteikti arī Zinātnes, tehnoloģiju attīstības un inovācijas pamatnostādnēs 2014.-2020.gadam (apstiprinātas ar MK 2013.gada 28.decembra rīkojumu Nr.685 „Par Zinātnes, tehnoloģijas attīstības un inovācijas pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam”).

 

Plašāka informācija par inovācijas jomas aktualitātēm, inovācijas atbalsta iespējām, tehnoloģiju attīstības un sadarbības projektiem, labās prakses piemēriem u.c. atrodama portālā Magnetic Latvia | Labs of Latvia.

Lapas informācija atjaunota:    23-04-2019