Apbalvojumi

Ekonomikas ministrijas apbalvojumu nolikums
 

I.     Vispārīgais jautājums
 

1.     Noteikumi nosaka Ekonomikas ministrijas (turpmāk - ministrijas) apbalvojumu nodibināšanas mērķi, apbalvojumu veidus, ierosinājuma par apbalvojuma piešķiršanu iesniegšanas un izskatīšanas kārtību, kā arī lēmuma pieņemšanas un apbalvojuma pasniegšanas kārtību.
 

II.     Ministrijas apbalvojumu nodibināšanas mērķis un to veidi
 

2.     Ministrijas apbalvojumu mērķis ir izteikt atzinību un pateicību ministrijas amatpersonām un darbiniekiem, kā arī citām fiziskām un juridiskām personām par nozīmīgiem darbiem vai ieguldījumu Latvijas tautsaimniecības izaugsmes veicināšanā.
 

3.     Ministrijas apbalvojumi to nozīmīguma secībā ir šādi:
 

3.1.     ministrijas Atzinības raksts (pielikums Nr.1);
 

3.2.     ministrijas Pateicība (pielikums Nr.2);
 

3.3.     ministrijas Diploms (pielikums Nr.3).
 

4.     Atzinības rakstu piešķir par īpašiem sasniegumiem, ieguldījumu un nopelniem Latvijas tautsaimniecības attīstības sekmēšanā un nodrošināšanā. Par nopelniem uzskatāms gan izcils darbs, gan ilggadēja darba pieredze. Atzinības rakstu paraksta ekonomikas ministrs (turpmāk - ministrs) vai valsts sekretārs.
 

5.     Pateicību izsaka par nozīmīgu veikumu tautsaimniecības attīstības sekmēšanā. Pateicību paraksta ministrs vai valsts sekretārs.
 

6.     Diplomu piešķir par atzinīgi vērtējamiem sasniegumiem konkursos, kuru organizēšanā vai kurus apmeklē ministrijas pārstāvji. Diplomu paraksta ministrs, valsts sekretārs vai valsts sekretāra vietnieks.
 

III.     Ierosinājuma par ministrijas apbalvojuma piešķiršanu iesniegšanas kārtība
 

7.     Atzinības rakstu un Pateicību piešķir ministrijas, tās padotībā esošo iestāžu un kapitālsabiedrību, kurās ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, amatpersonām un darbiniekiem, kā arī citām fiziskām un juridiskām personām par īpaši nozīmīgu ieguldījumu, veikumu un sasniegumiem kādā no ministrijas kompetences jomām saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 23. marta noteikumu Nr.271 “Ekonomikas ministrijas nolikums”.
 

8.      Ierosinājumu par Atzinības raksta un Pateicības piešķiršanu fiziskai vai juridiskai personai var iesniegt:
 

8.1.     ministrs;
 

8.2.     ministrijas valsts sekretārs un viņa vietnieki;
 

8.3.     administrācijas vadītājs;
 

8.4.     ministrijas departamentu direktori un patstāvīgo nodaļu vadītāji.
 

9.     Šo noteikumu 16. punktā minēto priekšlikumu amatpersona var arī iesniegt, pamatojoties uz ministrijā saņemtu fiziskas vai juridiskas personas iesniegumu, saskaņojot to ar struktūrvienības vadītāju.
 

10.     Šīs kārtības 8. punktā minētā persona pirms pretendenta izvirzīšanas apbalvošanai veic objektīvu izvērtējumu pretendenta atbilstībai apbalvojumam un rakstiski iesniedz ministram vai ministrijas valsts sekretāram motivētu ierosinājumu par personas apbalvošanu vismaz vienu mēnesi pirms plānotā apbalvošanas datuma.
 

11.      Ierosinājumā par Atzinības raksta vai Pateicības piešķiršanu norāda šādu informāciju:
 

11.1.     ja pretendents ir fiziska persona, tad vārdu, uzvārdu, ieņemamo amatu vai nodarbošanos;
 

11.2.     ja pretendents ir juridiska persona, tad nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi;
 

11.3.     vispusīgu apbalvošanas pamatojuma aprakstu, un, ja iespējams, kolēģu vērtējumu par izvirzīto pretendentu un atsauksmes no sadarbības partneriem;
 

11.4.     vēlamo vai paredzamo apbalvojuma pasniegšanas datumu, vietu un laiku;
 

11.5.     priekšlikumu par apbalvojuma veidu.
 

12.     Pretendents, kurš ir ministrijas vai tās padotības iestādes amatpersona vai darbinieks, var saņemt Atzinības rakstu vai Pateicību, ja tas atbilst šādiem kritērijiem:
 

12.1.     strādā ministrijā vai tās padotības iestādē ne mazāk kā trīs gadus Atzinības raksta piešķiršanas gadījumā un ne mazāk par vienu gadu Pateicības piešķiršanas gadījumā;
 

12.2.     godprātīgi un kvalitatīvi pilda savus darba pienākumus;
 

12.3.     nav disciplināri sodīts pēdējo trīs gadu laikā.
 

13.      Ierosinājumu par Diploma piešķiršanu fiziskai vai juridiskai personai var iesniegt ministrijas amatpersona, kas nodrošina ministrijas līdzdalību attiecīgajā konkursā, iesniedzot dienesta ziņojumu valsts sekretāram un norādot apbalvojamās personas vārdu, uzvārdu vai juridiskās personas nosaukumu un pamatojumu apbalvojuma piešķiršanai.
 

IV.     Ierosinājuma par apbalvojuma piešķiršanu izskatīšanas un lēmuma pieņemšanas kārtība
 

14.      Ministrs saņemto ierosinājumu par Atzinības raksta vai Pateicības piešķiršanu nodod izskatīšanai valsts sekretāram.
 

15.      Valsts sekretārs saņemto ierosinājumu par Atzinības raksta vai Pateicības piešķiršanu nodod izskatīšanai ministrijas amatpersonām, kuru kompetences jomā pretendents izvirzīts apbalvošanai, kā arī Personāla vadības nodaļai. Šo noteikumu 9. punktā minēto priekšlikumu Valsts sekretārs nodod Personāla vadības nodaļai šo noteikumu 17. punktā minēto darbību veikšanai.
 

16.      Pamatojoties uz iesniegto ierosinājumu par Atzinības raksta vai Pateicības piešķiršanu un valsts sekretāra doto uzdevumu, amatpersona piecu darba dienu laikā izvērtē ierosinājuma pamatotību un atbilstību apbalvojuma veidam, un iesniedz valsts sekretāram priekšlikumu lēmuma pieņemšanai – ierosinājuma par apbalvojuma piešķiršanu atbalstīšanai vai noraidīšanai.
 

17.      Personāla vadības nodaļa piecu darba dienu laikā pārbauda, vai konkrētajai fiziskai vai juridiskai personai kāds no ministrijas apbalvojumiem jau ir bijis piešķirts iepriekš, un iesniedz informāciju valsts sekretāram.
 

18.      Balstoties uz amatpersonas priekšlikumu un Personāla vadības nodaļas sniegto informāciju, valsts sekretārs un ministrs piecu darba dienu laikā pieņem koleģiālu lēmumu par ierosinājuma par Atzinības raksta vai Pateicības piešķiršanu atbalstīšanu vai noraidīšanu, kā arī par apbalvojuma veidu.
 

19.      Balstoties uz amatpersonas dienesta ziņojumu, valsts sekretārs piecu darba dienu laikā pieņem lēmumu par Diploma piešķiršanas atbalstīšanu vai noraidīšanu.
 

20.      Par pieņemto lēmumu valsts sekretārs informē Personāla vadības nodaļu un Stratēģiskās un finanšu vadības departamenta Administratīvo nodaļu, kas nodrošina apbalvojuma sagatavošanu.
 

21.      Lēmuma par Atzinības raksta vai Pateicības piešķiršanu paziņošanu apbalvojamai personai un iesniedzējam nodrošina Personāla vadības nodaļa.
 

22.      Atzinības rakstu var piešķirt ne biežāk kā reizi trīs gados, Pateicību un Diplomu – ne biežāk kā reizi gadā.
 

V. Apbalvojumu pasniegšanas un reģistrēšanas kārtība
 

23.      Personāla vadības nodaļa informē ar Atzinības rakstu vai Pateicību apbalvojamo personu par ministrijas apbalvojuma pasniegšanas laiku un vietu.
 

24.      Ministrijas apbalvojumu pasniedz svinīgos apstākļos ministrs, ministrijas parlamentārais sekretārs, ministrijas valsts sekretārs vai viņa pilnvarota persona.

 

25.      Ministrijas apbalvojumus reģistrē, un par katru apbalvoto personu ministrijas Personāla vadības nodaļa izdara attiecīgu ierakstu ministrijas apbalvojumu reģistrā.


VI. Noslēguma jautājums
 

26.      Atzīt par spēku zaudējušu ministrijas 2012. gada 30. oktobra iekšējo kārtību Nr. 1-7-30 “Ekonomikas ministrijas Atzinības raksta piešķiršanas kārtība”.

 

Atzinības raksts

Pateicība

 

Diploms

Lapas informācija atjaunota:    17-07-2017