Diskusiju dokumenti

2013. gada 1. jūlijā stājās spēkā jauns sabiedrības līdzdalības veids – diskusiju dokumenti (ārvalstīs - green paper). Tas paredz ikvienam interesentam iespēju iepazīties ar izstrādes un saskaņošanas procesā esošajiem attīstības plānošanas dokumentu un tiesību aktu projektiem, par kuriem tiek gaidīta sabiedrības līdzdalība pirms lēmuma pieņemšanas lēmējinstitūcijā vai lēmuma pieņemšanas procesā atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā notiek sabiedrības līdzdalība attīstības plānošanas procesā, tā ievērojami paplašinot un stiprinot sabiedrības līdzdalības iespējas.

 

Ekonomikas ministrijas diskusiju dokumenti

 

Normatīvā akta projekts Kontaktpersona Līdzdalības
termiņš

Grozījumi 2020. gada 19. marta noteikumos Nr.150 “Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem, kuru darbību ietekmējusi Covid-19 izplatība”

Dita Tetere

dita.tetere@em.gov.lv 

02.11.2020

Grozījumi Ministru kabineta  2020.gada 16.jūnija noteikumos Nr.383 “Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai”

Dita Tetere

dita.tetere@em.gov.lv 

02.11.2020

Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 31.maija noteikumos Nr.328 „Noteikumi par mikroaizdevumiem un starta aizdevumiem”

Kristīne Priedīte

Kristine.Priedite@em.gov.lv 

19.10.2020

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumos Nr. 1065 "Noteikumi par aizdevumiem sīko (mikro), mazo un vidējo saimnieciskās darbības veicēju un lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvo sabiedrību attīstības veicināšanai"

Kristīne Priedīte

Kristine.Priedite@em.gov.lv 

19.10.2020

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 28. marta noteikumos Nr. 186 “Kārtība, kādā kredītiestāde, krājaizdevu sabiedrība un maksājumu pakalpojumu sniedzējs sniedz informāciju kontu reģistram un kontu reģistra informācijas lietotāji saņem kontu reģistra informāciju”

 

 Arnis Latišenko 

Arnis.Latisenko@em.gov.lv

19.10.2020

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 9. maija noteikumos Nr. 253 “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi”

Grozījums Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumos Nr. 480 “Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas”

Elga Bučinska

Elga.Bucinska@em.gov.lv

tālrunis: 67013032

18.10.2020.

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 2. septembra noteikumos Nr. 529 “Ēku būvnoteikumi”

Evija Avota

Evija.Avota@em.gov.lv

 67013262

18.10.2020.

Transporta enerģijas likums

Helēna Rimša

Helena.Rimsa@em.gov.lv

Mikus Ramanis

Mikus.Ramanis@em.gov.lv

08.10.2020

Konceptuāls ziņojums “Biogāzes koģenerācijas staciju pāreja no elektroenerģijas obligātā iepirkuma uz biometāna ražošanu transporta vajadzībām”

Einārs Cilinskis

 Einars.Cilinskis@em.gov.lv

08.10.2020

Nekustamā īpašuma darījumu starpnieka kvalifikācijas celšanas pasākumu noteikumi

Sigita Siliņa

Sigita.Silina@em.gov.lv

02.10.2020

Grozījums Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumos  Nr.500 "Vispārīgie būvnoteikumi"

Andris Lazarevs 

andris.lazarevs@em.gov.lv

05.10.2020

Grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā

Evita Kudure-Ševčuka

Evita.Kudure-Sevcuka@em.gov.lv

18.09.2020

Grozījumi Konkurences likumā

Intars Eglītis

Intars.Eglitis@em.gov.lv

17.09.2020

Grozījumi Energoefektivitātes likumā

 

Kristīne Strode

 kristine.strode@em.gov.lv

14.09.2020

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 20. decembra noteikumos Nr. 812 “Oficiālās statistikas veidlapu paraugu apstiprināšanas un veidlapu aizpildīšanas un iesniegšanas noteikumi”

Jānis Ušpelis

Janis.Uspelis@em.gov.lv

20.08.2020

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 617 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1. pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

Una Rogule-Lazdiņa

Una.Rogule-Lazdina@em.gov.lv

14.08.2020

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 365 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.3. pasākuma „Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti” īstenošanas noteikumi”

Una Rogule-Lazdiņa

Una.Rogule-Lazdina@em.gov.lv 

10.08.2020.

Grozījumi Ministru kabineta 2019 .gada 5. novembra noteikumos Nr. 506 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē” trešās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”

Evita Valgača

Evita.Valgaca@em.gov.lv

23.07.2020

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 16. janvāra noteikumos Nr. 38 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē” otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”

Evita Valgača

Evita.Valgaca@em.gov.lv

23.07.2020

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 6. septembra noteikumos Nr. 590 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt efektīvu energoresursu izmantošanu, enerģijas patēriņa samazināšanu un pāreju uz AER apstrādes rūpniecības nozarē” pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi”

Evita Valgača

Evita.Valgaca@em.gov.lv

23.07.2020
  1. Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 26. janvāra noteikumos Nr. 70 “Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošuma programmām un deklarācijām”
  2. Grozījumi Ministru kabineta 2006. gada 25. aprīļa noteikumos Nr. 319 “Noteikumi par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju valdītāja civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu”

Inese Karpoviča

Inese.Karpovica@em.gov.lv

17.07.2020

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 9. augusta noteikumos Nr. 534 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.2. pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

 Līna Kundziņa

, Lina.Kundzina@em.gov.lv

 

03.07.2020

Noteikumi par Oficiālās statistikas programmu 2021.–2023. gadam

 

Jānis Ušpelis

Janis.Uspelis@em.gov.lv

67013164

03.07.2020

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumos Nr. 664 “Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi”

Kristīne Grabe

Kristine.Grabe@em.gov.lv

67013014

30.06.2020

Ogļūdeņražu meklēšanas, izpētes un ieguves noteikumi

Kristīne Liepiņa

Kristine.Liepina@em.gov.lv

67013095

03.07.2020

Grozījumi likumā “Par hidroelektrostaciju hidrotehnisko būvju drošumu”

Inese.Karpovica@em.gov.lv 26.06.2020

Noteikumi par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes priekšsēdētāja un padomes locekļu amata pretendentu atlasi

Intars Eglītis 

Intars.Eglitis@em.gov.lv

67013236

08.06.2020

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 11.augusta noteikumos Nr.883 "Noteikumi par atļaujām elektroenerģijas ražošanas jaudu palielināšanai vai jaunu ražošanas iekārtu ieviešanai"

Līga Rozentāle

 liga.rozentale@em.gov.lv

03.06.2020

“Grozījumi Ministru kabineta 2014.gada 14.oktobra noteikumos Nr.631 “Latvijas Republikas iekšējo jūras ūdeņu, teritoriālās jūras un ekskluzīvās ekonomiskās zonas būvju būvnoteikumi”

Kristīne Liepiņa

Kristine.Liepina@em.gov.lv

67013095

26.05.2020

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 7. februāra noteikumos Nr. 78 “Dabasgāzes tirdzniecības un lietošanas noteikumi”

Marija Zjurikova 

Marija.Zjurikova@em.gov.lv

67013242

25.05.2020

“Kārtība, kādā tiek īstenota atbalsta programma dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanai"

Ilze Grīnberga

ilze.grinberga@em.gov.lv

67013231

07.05.2020

Noteikumi par nacionālo mērvienību etalonu sarakstu

Inese Matēviča

Inese.Matevica@em.gov.lv

67013066

10.04.2020

Ēku atjaunošanas ilgtermiņa stratēģija

Mārtiņš Auders,

67013287, martins.auders@em.gov.lv

08.04.2020

Oficiālās statistikas portāla noteikumi

Jānis Ušpelis 

Janis.Uspelis@em.gov.lv

67013164

07.04.2020

Nacionālās Industriālās politikas pamatnostādnes 2021.-2027.gadam 

Ilze Vanka - Krilovska

ilze.vanka-krilovska@em.gov.lv

67013064

25.03.2020

Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 11.oktobra noteikumos Nr.668 “Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumi”

Kristīne Strode

Kristine.Strode@em.gov.lv

 67013012

24.03.2020.

 

Grozījumi Nacionālās drošības likumā

Agnese Bugaja 

Agnese.Bugaja@em.gov.lv

67013176

09.03.2020

 "Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. marta noteikumos Nr. 160 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās" 4.2.1.1. specifiskā atbalsta mērķa pasākuma "Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu dzīvojamās ēkās" īstenošanas noteikumi

Ilze Grīnberga

ilze.grinberga@em.gov.lv

67013231

 

11.03.2020

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 5.aprīļa noteikumos Nr. 205 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt augstas pievienotās vērtības produktu un pakalpojumu eksporta proporciju" 3.2.1.1. pasākuma "Klasteru programma" pirmās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

19.03.2020. izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē:

Aigars Lazdiņš
Aigars.Lazdins@em.gov.lv
67013186;

Una Rogule-Lazdiņa
Una.Rogule-Lazdina@em.gov.lv
67013002

17.02.2020

"Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības prasību un tehniskās uzraudzības noteikumi”

Inese Matēviča

Inese.Matevica@em.gov.lv

67013066

10.02.2020

“Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 29.oktobra noteikumos Nr.1186 “Mērvienību noteikumi”” 

 

Anda Stiebre

Anda.Stiebre@em.gov.lv

670132019 

07.02.2020

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 30. jūnija noteikumos Nr. 331 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 208-15 “Publiskas būves””

Marta Bergmane

Marta.Bergmane@em.gov.lv

67013041

06.02.2020

Kredītinformācijas biroja datubāzē iekļaujamās ziņas par maksājumu saistībām

Arta Šmukste 

Arta.Smukste@em.gov.lv

67013263

10.01.2020

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 14. jūnija noteikumos Nr. 365 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos” 1.2.2.3. pasākuma „Atbalsts IKT un netehnoloģiskām apmācībām, kā arī apmācībām, lai sekmētu investoru piesaisti” īstenošanas noteikumi”

Una Rogule-Lazdiņa

Una.Rogule-Lazdina@em.gov.lv

Gatis Silovs

Gatis.Silovs@em.gov.lv

 

15.01.2020

Noteikumi par garantijām saimnieciskās darbības veicējiem konkurētspējas uzlabošanai

02.01.2020. izsludināti Valsts sekretāru sanāksmē:

Dita Tetere

Dita.Tetere@em.gov.lv

67013044

27.12.2019

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 617 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1. pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi""

Una Rogule-Lazdiņa

Una.Rogule-Lazdina@em.gov.lv

Gatis.Silovs@em.gov.lv

07.01.2020

Agregatoru noteikumi

Inese Karpoviča

Inese.Karpovica@em.gov.lv

 67013192

22.11.2019

“Nacionālās metroloģijas institūcijas maksas pakalpojumu cenrādis” 

 

Inese Matēviča

Inese.Matevica@em.gov.lv

67013066

18.11.2019

Kārtība, kādā Centrālā statistikas pārvalde pieprasa un elektronisko sakaru komersants sniedz informāciju oficiālās statistikas nodrošināšanai

Ieva Začeste

Ieva.Zaceste@csb.gov.lv

67366897

24.10.2019

"Grozījumi Ministru kabineta 2016.gada 29.marta noteikumos Nr. 179 “ Kārtība, kādā nosakāms naudas sods par Konkurences likuma 11.panta pirmajā daļā un 13.pantā un Negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likumā 5., 6., 7. un 8.pantā paredzētajiem pārkāpumiem."

 

Intars Eglītis

Intars.Eglitis@em.gov.lv

67013236

23.10.2019

Likumprojekts “Grozījums Latvijas Okupācijas muzeja likumā” 

Andris Lazarevs

Andris.Lazarevs@em.gov.lv

67013035

13.09.2019.

“Par Latvijas dalību Starptautiskajā akreditācijas forumā un Starptautiskajā laboratoriju akreditācijas kooperācijā”

Anda Stiebre

Anda.Stiebre@em.gov.lv

67013019

09.09.2019


 

 

 

Lapas informācija atjaunota:    19-10-2020