Darba algas subsīdija pieejama darba devējiem to darbinieku atlīdzības daļējai kompensēšanai, pašnodarbinātām personām, mikrouzņēmumu īpašniekiem un individuālajiem komersantiem to ienākumu kompensēšanai atlīdzības kompensēšanai.

Pilnībā ierobežoto nozaru komersantiem atbalsta sniegšanas periods pagarināts līdz 2022. gada 28. februārim.

Attiecīgi darba algas subsīdiju par 2022.gada janvāri un februāri varēs saņemt darba devēji, pašnodarbinātās personas, mikrouzņēmumu īpašnieki un individuālie komersanti, kas darbojas šādās nozarēs:

 • NACE 93.21 Atrakciju un atpūtas parku darbība,
 • NACE 93.29 Cita izklaides un atpūtas darbība,
 • NACE 92.00 Azartspēles un derības, 
 • NACE 56.30 Bāru darbība,
 • NACE 74.90 Citur neklasificēti profesionālie, zinātniskie un tehniskie pakalpojumi (ja tie saistīti ar kultūras nozares pasākumu organizēšanu un papildu saimnieciskā darbība reģistrēta ar NACE kodu no 90.01 līdz 90.04 vai 93.29),
 • NACE 77.39 Citur neklasificētu pārējo mašīnu, iekārtu un materiālo līdzekļu iznomāšana un ekspluatācijas līzings (ja tas saistīts ar kultūras nozares pasākumu organizēšanu un papildu saimnieciskā darbība reģistrēta ar NACE kodu no 90.01 līdz 90.04 vai 93.29),
 • NACE 90.01 Mākslinieku darbība,
 • NACE 90.02 Mākslas palīgdarbības,
 • NACE 90.03 Mākslinieciskā jaunrade,
 • NACE 90.04 Kultūras iestāžu darbība.  

Atbalstu algu subsīdijai piešķirs darba devēja darbiniekiem un pašnodarbinātām personām, kurām uz iesnieguma iesniegšanas brīdi ir sadarbspējīgs sertifikāts, kas apliecina vakcināciju pret Covid-19 infekciju vai šīs infekcijas pārslimošanas faktu. Ja Nacionālā Veselības dienesta rīcībā nebūs informācija par darba ņēmēja vai pašnodarbinātās personas vakcināciju pret Covid-19 vai pārslimošanu, tad VID pieprasīs pašnodarbinātai personai, patentmaksātājam vai darba devējam iesniegt citas ES dalībvalsts vai citas Eiropas Ekonomikas zonas valsts izsniegtu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu, kas izdots atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes 2021. gada 14. jūnija regulai (ES) 2021/953. Izņēmums neveiktai vakcinācijai ir ārstu konsīlija slēdziens par atļauju nevakcinēties.

Atbalstam algu subsīdijai var pieteikties darba devējs un pašnodarbinātā persona, kas atbilst vienam no šādiem nosacījumiem:

 • tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības konkrētajā 2021. gada atbalsta mēnesī, salīdzinot ar vidējiem ieņēmumiem šā gada jūlijā, augustā un septembrī, kad  darba devējs vai pašnodarbinātais faktiski darbojies, ir samazinājušies ne mazāk kā par 20 % un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem;
 • tā ieņēmumi no saimnieciskās darbības par konkrēto atbalsta mēnesi, salīdzinot ar 2019. gada attiecīgā mēneša ieņēmumiem, ir samazinājušies ne mazāk kā par 30 % un šis ieņēmumu samazinājums ir saistīts ar saimnieciskās darbības ierobežojumiem.

Atbalstu darba devējiem darbinieku algu subsīdijai, ņemot vērā Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju (darba devēja Valsts ieņēmumu dienestā deklarētos datus), noteiks šādā apmērā:

 • darbiniekam - 50 % apmērā no deklarētās mēneša vidējās bruto darba samaksas par laikposmu no 2021. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim, bet ne vairāk kā 700 EUR kalendāra mēnesī;
 • darbiniekam, kurš atbalsta periodā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 28. februārim atgriežas darbā no bērna kopšanas atvaļinājuma, - 50 % apmērā no piešķirtā vecāku pabalsta vidējā apmēra par 2021. gada jūliju, augustu un septembri, bet ne vairāk kā 700 EUR par kalendāra mēnesi.

Vienlaikus darba devējam ir pienākums izmaksāt darbiniekam starpību starp saņemtā atbalsta apmēru un darba samaksas apmēru un nomaksāt nodokļus par darbinieku algu. 

Ja darbiniekam atbalsta periodā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 28. februārim norādīta mazāka deklarētā bruto darba samaksa nekā deklarētā vidējā bruto darba samaksa par laikposmu no 2021. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim, atbalstu algu subsīdijai nosaka 50 % apmērā no aprēķinātās bruto darba samaksas atbalsta mēnesī, bet ne vairāk kā 700 euro.

Atbalstu algu subsīdijai pašnodarbinātai personai, ņemot vērā Valsts ieņēmumu dienesta rīcībā esošo informāciju (Valsts ieņēmumu dienestā deklarētos datus), noteiks vienā no šādiem apmēriem:

 • pašnodarbinātai personai 50% apmērā no attiecīgās personas deklarētajiem mēneša vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības (izņemot autoru un izpildītāju saņemto autoratlīdzību un ienākumus, kas saņemti no autortiesību un blakustiesību kolektīvā pārvaldījuma organizācijām) par laikposmu no 2021. gada 1. jūlija līdz 30. septembrim vai no to deklarēto mēnešu vidējiem ienākumiem no saimnieciskās darbības vai autoratlīdzības pēc 2021. gada 1. jūlija, kuros pašnodarbinātais faktiski veicis saimniecisko darbību, bet ne vairāk kā 700 EUR par kalendāra mēnesi;
 • pašnodarbinātai personai, kas ir mikrouzņēmuma nodokļa maksātājs – 50 % apmērā no vidējā mēneša apgrozījuma mikrouzņēmumā par 2021. gada trešo ceturksni, bet ne vairāk kā 700 EUR par kalendāra mēnesi;
 • pašnodarbinātai persona, kura atbalsta periodā no 2021. gada 1. oktobra līdz 2022. gada 28. februārim atgriežas no bērna kopšanas atvaļinājuma, - 50 % apmērā no piešķirtā vecāku pabalsta vidējā apmēra par 2021. gada jūliju, augustu un septembri, bet ne vairāk kā 700 EUR par kalendāra mēnesi.

Svarīgi noradīt, ka pašnodarbinātām personām (t.sk. mikrouzņēmuma nodokļa maksātājiem) gūtos algu subsīdijas ienākumus jāiekļauj saimnieciskās darbības ienākumos un jāpiemēro nodokļus vispārējā kārtībā.

Iesniegums atbalsta saņemšanai par 2022. gada janvāri elektroniski jāiesniedz Valsts ieņēmumu dienesta Elektroniskās deklarēšanas sistēmā līdz š.g. 15. februārim, savukārt par februāri - līdz š.g. 15. martam.

Detalizēti ar nosacījumiem atbalsta saņemšanai var iepazīties Ministru kabineta 2020. gada 10. novembra noteikumos Nr. 675 "Noteikumi par atbalsta sniegšanu nodokļu maksātājiem to darbības turpināšanai Covid-19 krīzes apstākļos" un to grozījumos.