Apkopojums par būvniecības iecerēm, kuras paredzēts īstenot par publiskiem līdzekļiem

 

Ekonomikas ministrija 2019.gadā no aprīļa līdz jūnijam veica aptauju, kurā tika apkopoti dati par publiskajām būvdarbu iecerēm 2017.-2023.gadam. Dati tika ievākti aptaujājot visas ministrijas, to padotības iestādes, valsts kapitālsabiedrības, pašvaldības un to kapitālsabiedrības, CFLA un Lauku atbalsta dienestu. Aptaujā tika lūgts sniegt detalizētu informāciju par būvniecības iecerēm un apstiprinātiem projektiem, kuriem būvdarbu izmaksas ir vismaz 170 000 euro.

Saskaņā ar “Publisko iepirkumu likums” 18.panta 1.daļu, kas stājās spēkā 2017.gada 1.jūnijā, saskaņā ar šī likuma Pārejas noteikumu 5.punktu, “pasūtītājs mēneša laikā no gadskārtējā budžeta apstiprināšanas dienas publicē valsts elektroniskās informācijas sistēmā, kas paredzēta piedāvājumu un pieteikumu saņemšanai, informāciju par plānotajiem šā likuma 8. panta otrajā daļā, 9. un 10. pantā noteiktajā kārtībā veicamajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, norādot vismaz pasūtītāju, plānoto iepirkuma priekšmetu un saiti uz pircēja profilu, kur būs pieejama iepirkuma procedūras dokumentācija, plānoto iepirkuma veikšanas kārtību, plānoto CPV kodu, iepirkuma līguma veidu, plānoto iepirkuma izsludināšanas gadu un ceturksni vai mēnesi un datu aktualizācijas datumu. Pasūtītājs informāciju aktualizē pēc nepieciešamības.”.

 

Informācija par plānotajiem iepirkumiem pieejama elektronisko iepirkumu sistēmā https://www.eis.gov.lv/EKEIS/ProcurementPlan

attels

 

attels

 

attels

 

attels