Komersanti, kas saņēmuši tiesības pārdot saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros saskaņā ar:

  Komersantiem obligātā iepirkuma ietvaros izmaksātās summas:

  Valsts atbalsts ir saskaņots ar EK atbilstoši notifikācijai valsts atbalsta lietas SA.43140 (2015/NN) “Atbalsts elektroenerģijas ražotājiem” notifikācijai.

  Visu spēkā esošo lēmumu saraksts, atbilstoši kuriem komersantam piešķirtas obligātā iepirkuma tiesības, pieejams Būvniecības valsts kontroles biroja mājaslapā: https://www.bvkb.gov.lv/lv/elektroenergijas-obligata-iepirkuma-mehanisma-uzraudziba-un-kontrole.

  Pētījums "Elektroenerģijas, kas ražota no atjaunojamiem energoresursiem un koģenerācijā, atbalsta izvērtējums un priekšlikumi atbalsta uzlabošanai" (2013)

  2018.gadā tika veikts neatkarīgs novērtējums par lēmumiem, ar kuriem piešķirtas tiesības pārdot no atjaunojamiem un fosiliem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, pieņemšanas atbilstību ārējo normatīvo aktu prasībām, kā arī veica šo lēmumu izpildes procesa uzraudzības pietiekamības un efektivitātes novērtējumu.

  Elektroenerģijas ražotāju pārkompensācijas izvērtēšana

  No 01.01.2020. pārkompensācijas izvērtējumu veic Būvniecības valsts kontroles birojs.

  Ekonomikas ministrijas izstrādātais aprēķina modelis (MS Excel) provizoriskajai elektrostacijas kopējo kapitālieguldījumu iekšējās peļņas normas un pārkompensācijas novēršanas koeficienta aprēķināšanai: